awatar

Profil użytkownika MeneuntokeSop

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  Jak rozumiesz pojęcie "dziedziny wychowania"? Przedstaw charakterystykę wybranej dziedziny wychowania i wskaż jej znaczenie dla praktyki wychowawczej.

  Przez pojecie ,,dziedziny wychowania?? rozumiem ubogacenie i wysubtelnienie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży w zakresie wychowania fizycznego, społecznego, moralnego a także ich ubogacenie wrażliwości na piękno, poczucie przynależności - do swojego narodu na życie codzienne, towarzyskie, umysłowe, religijne itd. Jest to wkraczanie w różne sfery rzeczywistości z którymi chłopcy i dziewczęta spotykają się na co dzień. Każda z dziedzin ma swoją nazwę. Koncentrowanie się na określonej dziedzinie nie oznacza rezygnacji z wielostronnego oddziaływania na wychowanka. Każda z nich jest integralną częścią wychowania. Pragnę przedstawić jedno z nich. Wychowanie estetyczne ukazuje umoralniający wpływ sztuki jednostkę ludzką. Sztuka towarzyszy człowiekowi od początków jego istnienia. Współcześnie wychowanie estetyczne występuje w dwojakim...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /25.09.2007 Znaków /5 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W obronie głuchoniemego. Rozważania terminologiczne

  Tytuł artykułu nie pochodzi od autora. Został zaczerpnięty z innej pracy - W obronie głuchoniemego - jego nazwy i jego mowy migowej, napisanej przed ponad 30 laty przez Kazimierza Głogowskiego. Została ona opublikowana jako rozdział w skrypcie "Rehabilitacja głuchych" pod redakcją Zbigniewa Skrockiego (PZWL 1963), przeznaczonym dla lekarzy i nauczycieli. Treścią wspomnianego rozdziału były rozważania na temat zastępowania terminu głuchoniemy przez termin głuchy, zdaniem Autora - niesłusznie. Kazimierz Głogowski stwierdził wówczas, że ...ze względów administracyjnych, a także eufemistycznych, termin "głuchoniemy" dostał się na listę dyskryminacji. Przechodzi się nad tym do porządku dziennego, jakby treść pojęcia "głuchy" pokrywała się z pojęciem "głuchoniemy". A tak przecież nie jest... Wracając po ponad 30 latach do rozważań na temat...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /16.09.2007 Znaków /39 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej

  2. PRZEDMIOT PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ. 1. Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej: Przedmiotem pedagogiki resocjalizacyjnej jest każda jednostka niedosto¬sowana społecznie i zagrożona w rozwoju społeczno-moralnym. Szczególnie jednak pedagogika resocjalizacyjna zajmuje się dziećmi i młodzieżą, która znalazła się w utrudnionych warunkach rozwojowych i która na skutek tego wymaga specjalnej pomocy wychowawczej i opiekuńczej w dostosowaniu się do wymagań społecznych i w rozwiązywaniu trudności życiowych. 2. Społeczne niedostosowanie ma dwa wyraźne aspekty: a) społeczny - stosunek jednostki społecznie niedostosowanej do norm społecznych jest zaburzony; zagraża on porządkowi społecznemu, b) indywidualny — wewnętrzna, psychiczna sytuacja takiej jednostki jest trudna, także na skutek utrudnionych kontaktów ze środowiskiem. 3. Pojęcie...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /28.08.2007 Znaków /15 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program Carole Sutton „Jak radzić sobie z trudnumi zachowaniami u dzieci?"

  1. Adresat oddziaływań: Rodzice i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym 2. Cele programu: Cel główny: Zapoznanie rodziców z metodą zachęcania dzieci do lepszego zachowania. 3. Podstawy teoretyczne: Psychologia behawioralna:  Jakie założenia co do natury człowieka przyjmuje?  Dzięki czemu rozwija się człowiek?  Kim jest wychowawca, jaka jest jego rola?  Jakie mogą być skutki stosowania założeń behawioryzmu w wychowaniu? 4. Przebieg oddziaływań: A/ Definiowanie i obserwacja zachowania: KROK 1: Definiowane zachowania: Co takiego twoje dziecko robi i mówi, że nazywasz to nieposłuszeństwem? KROK 2: Obserwacja zachowania: Rejestrowanie w kolejnych dniach tygodnia wszystkich przejawów posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Które z trudnych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym, mogą być skutkiem braku umiejętności stawiania i...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /11.08.2007 Znaków /8 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopiec

  Dr Herbert Kopiec „Rozumiejący wgląd w wychowanie” Składniki dobra wspólnego w społeczeństwie: 1. bezpieczeństwo zewnętrzne państwa 2. bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 3. wolność słowa 4. rozwój kultury, oświaty 5. sprawiedliwe sądownictwo 6. wolność zrzeszania się 7. sprawiedliwy podział dochodu narodowego - Nie ostrzega się, że cywilizacja i kultura mogą być chore, że tolerancja może nieść złe skutki - Znawca wychowania socjalistycznego – Antoni Heliodor Muszyński Wychowanie- to jest fenomen, który się dzieje między ludźmi, dzieje się w relacjach między ludźmi; to jak się do siebie odnoszą: przygotowanie dzieci i młodzieży do życia politycznego. Człowiek może czynić coś przeciw swojej naturze (=nieludzki) Pedagogika jest zawsze zdominowana przez aktualną władzę. Mieli rację starożytni...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /02.08.2007 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo

  Metoda Weroniki Sherbourne- ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Ponieważ dzięki temu zaczyna ono mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Dlatego dziecko czyje się w niej bezpieczne, staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze. Projektując zajęcia metodą Weroniki Sherborne, warto pamiętać, że mają one pomóc dziecku w poznaniu siebie, w zdobyciu do siebie zaufania, w poznaniu innych i uczeniu się ufania im, a dalej poprzez nabranie pewności siebie i wiary we własne możliwości- w uczeniu się aktywnego i twórczego życia. Chcemy tym dziecku pomóc, mając...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /31.07.2007 Znaków /17 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powody, dla których młodzież sięga po narkotyki

  Zasadniczo każdy człowiek pod wpływem pewnych warunków może stać się narkomanem. Te warunki to różne przyczyny i drogi prowadzące do nałogu. Są one w każdym przypadku inne. Czasem przyczyną jest wpływ grupy rówieśników, w której „przyprawianie” należy do dobrego tonu i nobilituje jednostkę w oczach kolegów. Innym razem nałóg staje się wynikiem panującej w danym kręgu młodzieżowej mody na „ćpanie” lub ciekawości nastolatka, jakie to też przeżycia wywołuje narkotyk. Przyczyną ucieczki w narkotyki są także różnorodne trudności życiowe młodego człowieka, związane z rodziną, szkołą albo np. zawiedzioną miłością. Wreszcie czynnikiem takim bywają również problemy i niepokoje egzystencjalne, często głęboko przeżywane przez młodzież, zwłaszcza w wieku dorastania. Kolejną przyczyną może być chęć odurzenia się, celu...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /11.07.2007 Znaków /3 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika postmodernistyczna w zarysie Śliwerski, Wielgus, Ożóg, pozmodernizm

  Pedagogika postmodernistyczna w zarysie 1. Geneza postmodernizmu Termin "postmodernizm" wprowadzony został do nauki już w latach czterdziestych XX wieku, natomiast począwszy od lat siedemdziesiątych jest on powszechnie używany dla określenia nurtu w nauce, charakteryzującego się ogólnym brakiem wiary w rozum, stosowane metody naukowe oraz postęp jako taki. Ten rewolucyjny prąd naukowy powstał w wyniku krytycznej odpowiedzi na poprzedzający go modernizm; stoi on w opozycji do uznanych już idei filozofii nowożytnej odzwierciedlając jednocześnie ducha współczesnej kultury i społeczeństwa w takich kluczowych dla siebie pojęciach jak: • fragmentaryczne ujmowanie świata, • pluralizm, • dechrystianizacja życia i myślenia, • relatywizm (zarówno poznawczy jak i etyczny), • otwartość na eklektyczne ujmowanie różnych systemów...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /01.07.2007 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika Rudolfa Steinera

  Pierwsza wojna światowa wstrząsnęła światem. W Europie środkowej załamał się stary system państwowy i wielu ludzi zastanawiało się nad przebudową struktur oraz stosunków politycznych i społecznych. Takim właśnie człowiekiem był Emil Molt – właściciel i dyrektor Fabryki Papierosów i Cygar Waldorf-Astoria. Jego pracownicy już pod koniec wojny uczęszczali na kursy ogólnokształcące. Molt pragnął też założyć szkołę dla dzieci, twierdził, że wszelkie kwestie społeczne wiążą się z zagadnieniem godności ludzkiej, a więc przede wszystkim z oświatą. Pierwsza Wolna Szkoła Waldorfska w Stuttgarcie zostaje otwarta 7 września 1919 roku. Propozycję Emila Molta o utworzeniu szkoły przyjął Rudolf Steiner, znany filozof i pedagog, twórca antropozofii, który w tym czasie intensywnie działał na rzecz nowego ukształtowania społecznego...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /22.06.2007 Znaków /13 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka zawodu nauczyciela

  Wg Tadeusza Pilcha panuje dziś w Polsce przeświadczenie, że zajmowanie się etyką zawodu nauczyciela to zajęcie, które odwraca uwagę od ważniejszych problemów związanych z sytuacją szkolnictwa. Tymczasem jest to istotny aspekt, którego nie powinno się zaniedbywać. Zawód nauczyciela jest bowiem silnie powiązany z władzą i narażony na podejrzenia moralne. Współczesna etyka koncentruje się na sztuce współżycia międzyludzkiego. System edukacji opiera się na zasadzie rywalizacji, która powoduje konflikty i brak ładu etycznego. Pilch proponuje zastąpić ową rywalizację zasadą współdziałania. Edukacja sprawuje władzę nad innymi i z tego powodu potrzebne są reguły etyczne zabezpieczające przed jej nadużywaniem. Władza pozbawiona określonej etyki zwalnia, jak uczy historia, od rygorów moralnych i innych niewygodnych ograniczeń. Pilch...

  Ocena /

  Autor /MeneuntokeSop Dodano /23.05.2007 Znaków /11 331

  praca w formacie txt

Do góry