awatar

Profil użytkownika meizitangslim

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

102 prac, w tym:

 • 102tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /102 prac/

 • Ocena brak

  Człowiek wobec cierpienia i choroby.

  "Cierpienie ma tylko wtedy sens, jeżeli można je usunąć. Oznacza to poszukiwanie przyczyn cierpienia, by można go było uniknąć w przyszłości. ... " Szczególnie ze strony różnych religii - słychać, że cierpienie jest swoistym odkupieniem, że jest najbardziej prawdziwą i najbardziej dojmującą dywagacją na temat losu ludzkiego. Mówi się, że cierpienie uszlachetnia, czyni bardziej głębokim, bo jego doświadczenie pozwala wniknąć w najgłębsze i najbardziej bolesne części egzystencji, pozwala je zrozumieć.Wiele ludzi boi sie cierpienia, że za coś może zostać ukarany cierpieniem. Cierpienie towarzyszy właściwie przez całe życie, głównie pod postacią chorób lub niesczęśliwych wydarzeń. Niektórzy radzą sobie z cierpieniem w taki spsób, że polega ono na tym, żeby nie mieć chwil bezczynności, żeby ciągle mieć zajęcie i żeby...

  Ocena /

  Autor /meizitangslim Dodano /31.12.2007 Znaków /7 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja Psychodynamiczna Człowieka czyli człowiek niedoskonały.

  Zarys Portretu, psychodynamicznego powstał w klinikach psychiatrycznych lub w klinikach neurologicznych oraz w zacisznych gabinetach psychoterapeutycznych, gdzie prowadzono dość spontaniczne obserwacje pacjentów. Twórcy portret psychodynamicznego tacy jak Fromm lub May zadowalali się metodami obserwacji które nieraz nie spełniały podstawowych wymogów metodologicznych, ponadto dane kliniczne uzyskane w ten sposób były poddawane dość swobodnej interpretacji. Zwolennicy koncepcji psychodynamicznej są przekonanie, że ludzkie działanie jest ukierunkowane przez wewnętrzne siły motywacyjne, między którymi często zachodzi konflikt i które są z zasady nieświadome. Człowiek w ujęciu koncepcji psychodynamicznej jest istotą niedoskonałą, jest on miernym aktorem kierującym swoim losem. Głównym celem psychologa nie jest badanie zewnętrznego zachowania, lecz...

  Ocena /

  Autor /meizitangslim Dodano /20.12.2007 Znaków /8 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia współczesnej myśli psychologicznej od Wundta do czasów najnowszych

  Psychologia: HISTORIA WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI PSYCHOLOGICZNEJ OD WUNDTA DO CZASÓW NAJNOWSZYCH !!! Prosta Definicja: Psychologia to młoda, interdyscyplinarna nauka, której przedmiotem jest człowiek, mechanizmy i prawa rządzące jego procesami psychicznymi i zależne od nich zachowania. Psychologia zajmuje się także definiowaniem zdrowia psychicznego, czyli tym, czy dane zachowanie znajduje się w granicach normy, czy świadczy o nienormalności. Naukowa Definicja: Psychologia (od gr. psyche = dusza, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) jest nauką zajmującą się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zależnymi od nich modelami zachowań. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Nauki z których czerpie psychologia to głównie filozofia, socjologia...

  Ocena /

  Autor /meizitangslim Dodano /07.12.2007 Znaków /11 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recenzja książki z dziedziny psychologii:„Psychologia Internetu”.

  Psychologia jest bardzo rozległą dziedziną wiedzy, z czego laicy zazwyczaj nie zdają sobie sprawy. Nauka ta podejmuje próby wyjaśnienia praktycznie wszystkich aspektów życia, w których pojawia się „czynnik ludzki”. Jest więc psychologia sportu, religii, stanów ekstremalnych, ekologiczna, pracy, zdrowia...oraz Internetu. Internet w swym oddziaływaniu na społeczeństwa jest fenomenem o skali nieporównywalnej do dotychczasowych wynalazków w historii ludzkości. Widząc zapotrzebowanie (i lukę na rynku wydawniczym) część naukowców podjęła wyzwanie zbadania Internetu pod kątem psychologii. W ten sposób powstała psychologia Internetu. Internet ma wpływ na niemal wszystkie dziedziny życia, wprost trudno wymienić jakąś, w której by nie zaistniał. Posługujemy się Internetem na co dzień, lepiej lub gorzej znamy techniczne aspekty jego działania, ale...

  Ocena /

  Autor /meizitangslim Dodano /06.12.2007 Znaków /6 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie i rola otwartości w komunikacji międzyludzkiej

  Jednym z podstawowych zagadnień współczesnej psychologii jest problematyka otwartości interpersonalnej, rozumianej jako mechanizm regulacji zachowań interpersonalnych. Współcześni autorzy stwierdzają, że jednym z podstawowych warunków, który określa przebieg procesu komunikacji interpersonalnej jest wzajemna otwartość partnerów interakcji. Spotykamy różne sposoby definiowania tego pojęcia. Otwartość interpersonalna najczęściej definiowana jest jako ujawnienie siebie, jako wyrażanie osobistych treści w formie przekazu werbalnego (wypowiedzi) lub poprzez przekaz niewerbalny (ucisk dłoni, odepchnięcie, odwrócenie głowy, przytulenie itp.) Według Johnsona (Dionsona) być otwartym tzn. dzielić się z inną osoba tym co czujemy wobec tego co ona zrobiła lub powiedziała albo co czujesz wobec zachodzących wydarzeń. Otwartość ma wzbogacić...

  Ocena /

  Autor /meizitangslim Dodano /25.11.2007 Znaków /9 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „OSOBOWOŚĆ GWAŁCICIELA – jakie poglądy mieliby Z. Freud (psychoanaliza) i A. Maslow (nurt humanistyczny)”?

  PRACA JEST W FORMIE DIALOGU, WYOBRAŹCIE SOBIE, ŻE SPOTKALI FREUD I MASLOW.... Weremko Małgorzata „OSOBOWOŚĆ GWAŁCICIELA – jakie poglądy mieliby Z. Freud (psychoanaliza) i A. Maslow (nurt humanistyczny)”? Z. Freud: Myślę, że należałoby na początku powiedzieć o tym, skąd u mężczyzny pojawia się pragnienie gwałtu na kobiecie. Powody takiego patologicznego zachowania można zrozumieć jedynie wtedy, gdy cofniemy się do okresu dzieciństwa. Okrucieństwo, gwałtowność, natychmiastowa chęć zaspokojenia swojej żądzy jest śladem analnego stadium rozwoju w osobowości gwałciciela. Jest to wynik surowej, rygorystycznej metody treningu czystości, jaką matka stosowała wobec niego, gdy był 2-3-latkiem. Dlatego też gwałciciel posiada osobowość ekspulsywną. Poza tym jego silny narcyzm wiąże się z pragnieniem wyższości, uznania za...

  Ocena /

  Autor /meizitangslim Dodano /06.11.2007 Znaków /7 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek średni, średnia dorosłość , kryzys wieku średniego

  Średnia dorosłośc - wiek średni przypad na lata 35, 40-55 ,60 . Wiek średni przypada na lata 35, 40 - 55, 60.Na wiek średni można spojrzeć pesymistycznie i optymistycznie . Z punktu widzenia optymistycznego może to być wiek szczytowych możliwosci, największych sukcesów i osiągnięć, okresem powodzenia ekonomicznego i stabilizacji, okresem rosnącego autorytetu i wpływów w dziedzinie zawodowej i społecznej, na ogół dobrego zdrowia i satysfakcji z życia, autonomii i poczucia bezpieczeństwa, twórczej inicjatywy i skuteczności w radzeniu sobie z rozmaitymi trudami i przeciwnościami. Patrząc pesymistycznie jest to okres maxymalnego nasilenia stresu związanego z pracą zawodową i sytuacją rodzinną , czas trudnych przemian wewnętrznych , konfrontacji z problemem starości i skończoności życia, jest to czas gdy człowiek będąc jeszcze w pełni...

  Ocena /

  Autor /meizitangslim Dodano /05.11.2007 Znaków /2 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ roli społeczeństwa na funkcjonowanie jednostki

  Troszkę opracowanie niz praca własna: WPŁYW ROLI SPOŁECZEŃSTWA NA FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI Na podstawie książki Hans’a & Michael’a Eysenck pt.: „Podpatrywanie umysłu”, rozdział 5. Eksperymentalna symulacja więzienna. Eksperyment opisywany w tym rozdziale dotyczy poniżającego doświad-czenia w życiu człowieka, jakim jest pobyt w więzieniu. Badania te stały się znane i kluczowe dla psychologii, ponieważ zawierały mnóstwo informacji do-tyczących ludzkiej natury i jej zachowań. Według autorów w zachodnich systemach penitencjarnych istnieje wiele nie-prawidłowości, czego dowodem są bunty w więzieniach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Wyróżnia się 3 główne elementy systemu penitencjarnego: 1.Strażnicy 2.Więźniowie 3.Struktura organizacyjna i warunki fizyczne w więzieniu Zadajmy sobie pytanie. Czy za niespokojna...

  Ocena /

  Autor /meizitangslim Dodano /15.10.2007 Znaków /3 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie i rozwój osobowości dzieci i młodzieży

  Pojęcie osobowości Część definicji to typowe definicje operacyjne zawierające umowne określenia pojęcia osobowości adekwatne do opracowanych narzędzi. Inne można nazwać definicjami opisowymi; mają one bowiem charakter opisującego wyliczenia elementów konstytutywnych osobowości. Jeszcze inne to definicje dyskryminacyjne – ich autorzy usiłują określić za ich pomocą to, co stanowi wyróżniającą cechę osobowości jako takiej, wskazać na jej specyficzną organizację, dynamizm, pełnione funkcje. Szczegółowa treść definicji zależy od orientacji filozoficznej i psychologicznej autora. Spotykamy określenia „metafizyczne”, normatywne (czy tzw. pedagogiczne) i empiryczne w ściślejszym tego słowa znaczeniu. Wszystkie one zawierają przy tym pewne cechy wspólne, mianowicie akcentują, iż osobowość to jakaś całość, jedność...

  Ocena /

  Autor /meizitangslim Dodano /13.10.2007 Znaków /14 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina niepełna, jej problemy i sposoby rozwiązywania

  Rodzina niepełna, to rodzina, w której dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców i mieszka jedynie z tym rodzicem. Najczęściej ten typ rodziny stanowi układ matka-dziecko lub dzieci. W Polsce jest około 940 000 takich rodzin. W krajach latynoskich rodziny niepełne obejmują ok. 20–50% wszystkich rodzin. Przyczyny powstania rodzin niepełnych są różne: rozwód, porzucenie przez ojca, świadoma decyzja kobiety posiadania dziecka bez małżeństwa, przedwczesne macierzyństwo. W wielu innych kulturach, np. Ameryki Łacińskiej, obyczajowość społeczna akceptuje ten typ rodziny, kobiety mają dzieci pochodzące z różnych ojców lub bywa, iż niektórzy ojcowie ograniczają swoją pomoc do świadczeń materialnych, co nie jest bynajmniej regułą, a brak prawodawstwa chroniącego kobietę i dziecko uniemożliwia egzekwowanie tych świadczeń. Rodzina...

  Ocena /

  Autor /meizitangslim Dodano /05.10.2007 Znaków /7 338

  praca w formacie txt

Do góry