awatar

Profil użytkownika Mariusz12

Data rejestracji21 grudnia 2011 Ostatnio online22 grudnia 2011, 4:22

Statystyki

31 prac, w tym:

 • 31tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /31 prac/

 • Ocena brak

  Wymień zasady budżetowe

  Pod pojęciem zasad budżetowych należy rozumieć postulaty, które po spełnieniu mają zapewnić prawidłowe wykonanie budżetu ( państwa, województwa, gminy, powiatów). Do zasad budżetowych zaliczamy:

  Zasada zupełności- oznacza, że w budżecie powinny znaleźć się wszystkie dochody i wydatki...

  Ocena /

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe zadania Ministra Finansów

  Opracowuje projekt ustawy budżetowej

  Opracowuje bilans płatniczy państwa

  Sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych

  Dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej dokonując w szczególności jego urzędowej...

  Ocena /

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe pojęcia dotyczące finansów publicznych określone w ustawie o finansach publicznych

  - Środki publiczne w tym dochody i przychody publiczne, wydatki i rozchody publiczne, deficyt i nadwyżka sektora finansów oraz państwowego długu publicznego.

  - Zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych

  - Formy organizacyjno- prawne jednostek należących do sektora finansów...

  Ocena /

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień organy podatkowe i omów ich właściwość rzeczową

  a) Naczelnik Urzędu Skarbowego , Naczelnik Urzędu Celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta powiatu, marszałek województwa jako organ I instancji.

  b) Dyrektor Izby Skarbowej, Dyrektor Izby Celnej jako:

  - organ odwoławczy odpowiednio do decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu...

  Ocena /

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień organy NBP

  Prezes NBP

  Rada Polityki Pieniężnej 10 członków (3 Sejm, 3 Senat, 3 Prezydent, prezes)

  Zarząd

  Ocena /

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień jakie podatki i należności są dochodami gmin

  1. Podatki stanowiące dochód gminy:

  - podatek od nieruchomości

  - podatek od środków transportu

  - podatek od posiadania psów

  - podatek rolny

  - podatek leśny

  2. Opłaty:

  - targowa

  - miejscowa

  - administracyjna

  - melioracyjna

  - elektryfikacyjna

  - skarbowa

  3. Inne dochody:

  - udziały w podatkach...

  Ocena /

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień jakie inne akty administracyjne oprócz decyzji podatkowych mogą być podstawą wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej

  1) doręczone decyzje

  2) tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia, jeżeli może być wystawione, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez wydawania decyzji (deklaracja z pouczeniem) Wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dokonuje właściwy sąd rejonowy na...

  Ocena /

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień grupy podmiotów, które podlegają mogą być podatnikami

  Podatnik to osoba fizyczna, prawna., jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

  osoby fizyczne

  osoby prawne:

  spółki z .o.o. i akcyjna

  przedsiębiorstwa państwowe

  spółdzielnie (pracy, rolnicza...

  Ocena /

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień funkcje finansów publicznych

  Rozdzielcza - czyli redystrybucja dotycząca budżetu państwa i gminy- polega na dzieleniu wypracowywanego w danym roku dochodu narodowego

  stymulacyjna - za pomocą finansów publicznych stymuluje się powstawanie, rozwijanie, hamowanie określonych zjawisk gospodarczych i społecznych

  kontrolna...

  Ocena /

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień formy organizacyjno prawne sektora finansów publicznych

  organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki

  jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i ich gospodarstwa pomocnicze

  fundusze celowe

  państwowe szkoły...

  Ocena /

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /740

  praca w formacie txt

Do góry