awatar

Profil użytkownika maksusake

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  Pełnomocnictwo w postępowaniu przed zespołem arbitrów

  Ustawa o zamówieniach publicznych w art. 87 stanowi, iż do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zgodnie z art. 705 1 Kodeksu postępowania cywilnego, strony mogą określić same aż do chwili rozpoczęcia postępowania tryb postępowania, który powinien być stosowany w toku rozpoznania sprawy. Natomiast 2 powyższego artykułu stanowi, iż jeżeli strony tego nie uczyniły, sąd polubowny stosuje taki tryb postępowania, jaki uzna za właściwy. Sąd polubowny nie jest związany przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Nie może jednak zaniechać wszechstronnego wyjaśnia okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. Sformułowanie tego przepisu nasuwa wniosek, iż postanowienia regulaminów sądów arbitrażowych nie mogą być sprzeczne z bezwzględnie...

  Ocena /

  Autor /maksusake Dodano /26.12.2007 Znaków /4 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawoznastwo

  Rozdział I: 1. Charakterystyka nauk prawnych: Wśród nauk prawnych wyróżniamy: - dogmatykę prawną tworzą tzw. szczegółowe nauki prawne, z których każda w zasadzie rozwiązuje problemy powstające w innej gałęzi prawa obowiązującego w danym państwie i czasie. -historia państwa i prawa zajmuje się dziejami ustrojów państwowych prawem oraz ich szczegółowymi instytucjami. Przedmiotem jej badań są państwa występujące w przeszłości, zasady ich organizacji i funkcjonowania oraz treść obowiązującego prawa w różnych okresach historycznych. -historia doktryn polityczno-prawnych bada poglądy dotyczące państwa i prawa, jakie były wypowiadane w przeszłości. -teoria państwa i prawa podejmując badania ogólnoteoretyczne nad państwem i prawem jako szczególnymi, złożonymi zjawiskami społecznymi, nie interesuje się konkretnymi, przeszłymi i...

  Ocena /

  Autor /maksusake Dodano /17.12.2007 Znaków /3 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestie z prawoznawstwa ( prof. Dąbrowski)

  Kwestie z prawoznawstwa 1. Przedmiot prawoznawstwo Jest nauką o państwie, prawie oraz poglądach na państwo i prawo. Termin nauka ma wiele znaczeń. W tym przypadku nauka to zespół twierdzeń o rzeczywistości, o sposobach jej poznawania i praktycznego przekształcania przez człowieka; twierdzeń prawdziwy lub prawdopodobną bądź uznawanych za prawdziwe, twierdzeń usystematyzowanych w określony sposób, sprawdzonych i należycie uzasadnionych. 2. Czasopisma prawnicze w Polsce: „ Państwo i prawo” , „ Czasopismo prawo historyczne” , „ Podatki i prawo w praktyce”, „ Prawa człowieka”, „ Prawo kanoniczne”, „ Prawo pracy ”, „ Przegląd sejmowy”, „ Radca prawny” , „ Studia prawnicze”, „ Kwartalnik prawa prywatnego”, „ Orzecznictwo Sądu Najwyższego” 3.Definicje prawa Prawo- jest rozumiane jako reguły i normy postępowania...

  Ocena /

  Autor /maksusake Dodano /21.11.2007 Znaków /34 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra osobiste i ich ochrona.

  Co to są dobra osobiste? Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też są one niezbywalne i niedziedziczne - czyli prawa do dóbr osobistych gasną ze śmiercią osoby, która była do nich uprawniona. W prawie nie ma dokładnej definicji tego pojęcia, można jednak przyjąć, że odnosi się ono do uznanych przez społeczeństwo oraz system prawny wartości obejmujących fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność, godność i pozycję w społeczeństwie. Można wśród nich wymienić zdrowie, cześć, swobodę sumienia, wolność, nazwisko lub pseudonim, nazwa zespołu, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną , kult po zmarłej...

  Ocena /

  Autor /maksusake Dodano /18.11.2007 Znaków /5 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

  Trzeci z rejestru KRS to Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) do którego wpisy dokonywane są z urzędu albo na wniosek - z urzędu wpisuje się : - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub przeciwko nim wszczęto postępowanie egzekucyjne ( egzekucje sądową lub administracyjną); - wspólników ponoszących odpowiedzialność calym swoim majątkiem ( sp. cywilna) z wyłączeniem komandytariusza w sp. komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wnosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony; - dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawnienia majątku w trybie postępowania kodeksu cywilnego; - osoby, które przez sąd prowadzących postępowanie upadłościowe zostały pozbawione prawa gromadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji...

  Ocena /

  Autor /maksusake Dodano /01.11.2007 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pytania z zakresu prawa pracy

  ZDEFINIUJ POJĘCIE PRAWA PRACY. Prawo pracy są to przepisy kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów, statutów, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. WYMIEŃ ŹRÓDŁA PRAWA PRACY. Źródłami prawa pracy są ustawy-akty prawne uchwalone przez sejm RP. Na ich podstawie tworzone są akty prawne niższego rzędu, rozporządzenia wydawane przez Radę Ministrów, ministrów, oraz inne konstytucyjnie uprawnione organy. Innymi źródłami prawa pracy obowiązującymi w danym resorcie zarządzenia wydawane przez uprawnionych ministrów, a w danym zakładzie pracy porozumienie zbiorowe takie jak: układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, oraz regulaminy wynagrodzenia a także...

  Ocena /

  Autor /maksusake Dodano /31.10.2007 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądy administracyjne

  Zadaniem sądów administracyjnych jest kontrolowanie legalności decyzji organów administracji publicznej. Obecnie funkcje przewidziane dla sądownictwa admini-stracyjnego wykonuje w całości Naczelny Sąd Administracyjny. Działa on nie tylko w swojej siedzibie w Warszawie, ale także w kilku ośrodkach zamiejscowych. Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. W zakresie orzekania sędziowie są niezawiśli t podlegają tylko ustawom. Do Prezydenta należy również powoływanie i odwoływanie prezesa oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przedmiotem kontroli sądu jest legalność decyzji administracyjnej, czyli jej zgodność z prawem. Uchylenie decyzji przez sąd może nastąpić wtedy, gdy narusza ona wyraźny przepis prawa. Natomiast w granicach obowiązujących przepisów treść decyzji...

  Ocena /

  Autor /maksusake Dodano /07.10.2007 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VAT

  Value Added Tax podatek od towarów i usług; skonstruowany na zasadach podatku od wartości dodanej; stanowi odmianę podatku wielofazowego przychodowego, opartego na wyłączeniu z podstawy wymiaru obrotów opodatkowanych we wcześniejszych fazach produkcji i wymiany. Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę VAT od tej sprzedaży. Jest to zatem wartość netto towaru, tzn. bez podatku VAT. Podatnikami podatku VAT są: A. osoby prawne, B. jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, C. osoby fizyczne które spełniają jedną z poniższych przesłanek, a mianowicie: o mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich...

  Ocena /

  Autor /maksusake Dodano /07.10.2007 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwołania w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej

  Odwołania w ordynacji podatkowej i kodeksie postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa -zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Jej przepisy stosuje się do: podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione wyżej, należących do właściwości organów podatkowych. Ordynacja podatkowa nie normuje: rejestracji podatników, egzekucji administracyjnej, odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, zasad składania deklaracji i zeznań...

  Ocena /

  Autor /maksusake Dodano /23.09.2007 Znaków /10 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.

  Pojęcie własności nie może być jednoznacznie interpretowane, ponieważ tym pojęciem posługują się różne dyscypliny, chociażby w znaczeniu ekonomicznym, własność należy rozumieć jako każdą formę władania częściami przyrody mającymi wartość majątkową. Natomiast własność w ujęciu cywilistycznym jest najszerszym prawem do rzeczy (art. 140 k.c.). Własność polega na uprawnieniu właściciela do korzystania z rzeczy, do pobierania z niej pożytków rozporządzania rzeczą – z wyłączeniem innych osób. Faktyczne władztwo nad rzeczą to posiadanie. Polega ona albo na wykonywaniu prawa, albo też na władaniu w ogóle niezwiązanym z prawem, tu przykładem może być władanie rzeczą przez osobę nieuprawnioną. Sam stan posiadania jak inne stany faktyczne rodzi pewne skutki prawne. Skutkami tymi są korzyści, rozszczenia np. rozszczenia o zwrot...

  Ocena /

  Autor /maksusake Dodano /19.09.2007 Znaków /13 014

  praca w formacie txt

Do góry