awatar

Profil użytkownika Majeczka

Data rejestracji12 listopada 2012 Ostatnio online20 grudnia 2012, 19:19

Statystyki

135 prac, w tym:

 • 135tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /135 prac/

 • Ocena brak

  DYNAMIZM

  DYNAMIZM (gr. dynamis - siła, moc) [1] W filozofii przyrody: dok­tryna przeciwna statycznemu ujmo­waniu rzeczywistości, odwołująca się do nieustannych zmian (np. —> wariabilizm). Wg d. immanentnego, dynamiczność jest cechą samej materii (np. —> materializm dialektyczny). Wg d. transcendentnego, przyroda, to...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKURSYWNE MYŚLENIE

  DYSKURSYWNE MYŚLENIE (łac. discursus = rozmowa, rozumowanie) [1] W teorii poznania: myślenie pole­gające na rozumowaniu, w odróżnie­niu od spostrzegania lub innych prostych aktów percepcji (zmysłowej lub intelektualnej). Ma miejsce wów­czas, gdy do pewnej wiedzy docho­dzimy na podstawie innej wiedzy, uznanej...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY FILOZOFII

  Pierwszą, doniosłą historycznie, propozycję systematyzacji zakresu refleksji filozo­ficznej pod względem merytorycz­nym, wniosła —> Akademia Platońska (IV w.p.n.e.). Projekt ów wyodręb­niał w ramach filozofii trzy podsta­wowe działy: fizykę - rozumianą jako namysł nad naturą (-> arche) przy­rody i...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /6 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEJE

  Całokształt tego, co się zda­rzyło w przeszłości. W szerokim zna­czeniu: cała przeszłość, łącznie z prze­szłością przyrodniczą. W wąskim zna­czeniu: przeszłość społeczeństwa ludzkiego. Termin d. bywa czasami zamiennie używany z terminem —> „historia" (res gestae). D. (historia) stanowią...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIELNOŚĆ ETYCZNA

  [1]  W znaczeniu szerszym: doskonałość mo­ralna, -> cnota. Odpowiednik gre­ckiego pojęcia —> arete (łac. virtus). [2] W znaczeniu węższym: męstwo jako szczególny, często wyróżniany rodzaj cnoty.

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKA FILOZOFIA

  DUŃSKA FILOZOFIA - rozwija się od połowy XVIII w. W tym czasie działali m.in.: J. Schielderup Sneedorff (1724-1764), zwolennikempiryzmu; J. Kraft (1720-1765) i F. Ch. Eilschow (1725-1750), znajdują­cy się pod wpływem Wolffa. Do ety­cznej myśli Kanta nawiązywał A.S. Óersted (1778-1860), natomiast do...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA

  Niematerialna zasada —> ży­cia, czynnik ożywiający —> ciało, po­przez wstąpienie w nie i w nim prze­bywanie. Opuszczenie d. przez ciało oznacza jego —> śmierć. Podmiot ży­ciowej aktywności organizmów oraz podłoże zjawisk psychicznych, a w przypadku człowieka także źródło poznania oraz racja jego...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /3 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYCHOTOMIA

  DYCHOTOMIA (gr. dichotomos - podział na dwie części) Podział na dwie części; dwudzielność. Pojęcie d-(tzn. dwuczłonowego podziału opartego na sprzeczności cech) wprowa­dził na stałe do filozofii Platon. Wkazał on, że taki podział stanowi istotny składnik -> dialektyki. Wcze­śniej do d., jako...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIE

  DOŚWIADCZENIE (gr. empeiria, łac. experientia, ang. experience, niem. Erfahrung) [1] W teorii pozna­nia: akty, przeżycia i czynności poz­nawcze, odznaczające się bezpośred­nim (—> bezpośredniość) i naocznym (—> naoczność) ujęciem swego przed­miotu. Także poznawcze rezultaty tych aktów, przeżyć i...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /3 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowody na istnienie boga

  Dowody na istnienie boga miały wielu autorów i różne konstrukcje logiczne. Do najbardziej znanych należą: ontologiczny d.n.i.B. Anzel­ma z Canterbury i tzw. kosmolo­giczne d.n.i.B. Tomasza z Akwinu. W dowodzie ontologicznym, o ko­nieczności istnienia Boga Anzelm wnosił na podstawie pojęcia Boga jako...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 085

  praca w formacie txt

Do góry