awatar

Profil użytkownika Majeczka

Data rejestracji12 listopada 2012 Ostatnio online20 grudnia 2012, 19:19

Statystyki

135 prac, w tym:

 • 135tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /135 prac/

 • Ocena brak

  ELEMENTY

  ELEMENTY (łac. elementom = sub­stancja pierwotna, żywioł, pierwia­stek) [1] W znaczeniu ogólnym: najprostsze części składające się na jakąś całość. [2] W -» jońskiej filo­zofii przyrody: żywioły; pierwotne tworzywo świata, jak i podstawowe jego składniki. [3] U Arystotelesa: stoicheia (materia...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEATYZM

  Szkoła w starożytnej greckiej filozofii (VI/V w. p.n.e.), a jednocześnie stanowisko rozwijane przez jej przedstawicieli (Parmenides, Zenon z Elei, Melissos). E. głosił bezwartościowość i doksalność (—> doksa) poznania zmysłowego, opo­wiadając się za poznaniem czysto rozumowym, zgodnie z tezą, iż „tym...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOLOGIZM

  EKOLOGIZM (gr. oikos = środo­wisko, dom + logos = nauka, słowo) Nurt refleksji etycznej, nazywany często etyką ekologiczną, określający faktyczny oraz powinnościowy cha­rakter związków człowieka z jego na­turalnym otoczeniem. Ogólne pojęcie równowagi naturalnej (homeostazy) staje się w e. normatywnym...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA

  EKONOMIA (gr. oikos = dom + nomos = prawo; oikonomia = gospo­darowanie, zarządzanie gospodarst­wem) Nauka o gospodarce społecznej zapoczątkowana przez Arystotelesa. Klasyczna definicja e., wywodząca się od Say'a, określa ją jako naukę o pra­wach produkcji, dystrybucji i kon­sumpcji dóbr. E., od chwili swego...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA MYŚLENIA

  EKONOMIA MYŚLENIA (niem. Denkokonomie, gr. oikonomia = gospodarowanie) Dyrektywa metodo­logiczna, niekiedy podnoszona do rangi naczelnej zasady poznawczej, wg której każde systematyczne my­ślenie i poznawanie winno odznaczać się powściągliwością w czynieniu jakichkolwiek założeń, oszczędno­ścią...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENT, DOŚ­WIADCZENIE

  EKSPERYMENT (łac. experimen. tum = próba, doświadczenie; experiri = próbować, doświadczać), DOŚ­WIADCZENIE

  Podstawowy, obok zwykłej obserwacji, rodzaj badania stosowany w nauce, polegający na wywoływaniu w określonych warun­kach danego zjawiska (zdarzenia, stanu) przyrodniczego, psychicznego lub...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPLIKACJA

  EKSPLIKACJA (łac. explicare = wyjaśniać) W logice: termin określa-jacy sposób wyjaśnienia danego po­jęcia, poprzez jego uściślenie i dopre­cyzowanie za pomocą treści należą­cych do innego języka niż pojęcie wy­jaśniane (np. wykorzystywanie języka matematyki do wyjaśniania pojęć...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM

  EKSPRESJONIZM (fr. expressionisme, ang. expressionism, niem. Expressionismus) [1] Kierunek w -> este­tyce, stworzony przez Crocego, roz­wijany przez Collingwooda, ujmujący twórczość jako wyraz wewnętrznych przeżyć twórcy, zaś dzieło sztuki (w związku tym) jako odzwierciedle­nie stanów emocjonalnych i ->...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA

  EKSTAZA (gr. ekstasis = oddalenie się, naruszenie, obłęd, trans) [1] Cha­rakterystyczny dla przeżycia mistycz­nego (-» mistycyzm) stan świadomo­ści, w którym całkowicie ustaje aktyw­ność zmysłów. [2] Zachwyt (wywo­łujący zawieszenie innych przejawów aktywności psychicznej) będący for­mą —>...

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTENSJA

  EKSTENSJA (łac. extensio = rozpo­starcie, rozszerzenie, zakres) —> Denotacja danej nazwy lub zdania (jego wartość logiczna).

  Ocena /

  Autor /Majeczka Dodano /13.12.2012 Znaków /140

  praca w formacie txt

Do góry