awatar

Profil użytkownika luck25

Data rejestracji9 sierpnia 2011 Ostatnio online10 sierpnia 2011, 4:45

Statystyki

88 prac, w tym:

 • 88tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /88 prac/

 • Ocena brak

  Właściwość organów w postępowaniu administracyjnym

  Właściwość organów AP – przez właściwość rozumiemy zdolność prawną organu do rozpoznania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym.

  Wyróżniamy 2 rodzaje właściwości:

  właściwość ustawowa – wynikająca wprost z przepisu ustawy.

  właściwość rzeczowa...

  Ocena /

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /3 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki złożenia skargi do WSA

  Samo wniesienie skargi nie powoduje wstrzymania wykonania aktu, jednakże sad na wniosek strony lub z urzędu może wydać postanowienie wstrzymujące to wykonanie. Jeżeli jednak w terminie 30 dni organ nie przesłał sadowi odpowiedzi na skargę i akt sprawy, wstrzymanie następuje z mocy prawa. Sad nie jest...

  Ocena /

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

  Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego województwa lub dla większej liczby województw. Prezydent RP, na wniosek Prezesa NSA, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi WSA. oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości, a także może tworzyć, poza siedzibą sądu, i znosić wydziały...

  Ocena /

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłączenie sędziego w sądzie administracyjnym

  Wyłączenie sędziego można usystematyzować na:

  przyczyny wyłączenia z mocy ustawy – sędzia jest wyłączony z mocy ustawy w sprawach:

  jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

  swojego małżonka...

  Ocena /

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojecie wyroku i rodzaje wyroków

  Ostatnim stadium postępowania przed sądami administracyjnymi jest podjęcie orzeczenia rozstrzygającego sprawę sądowoadministracyjną.

  Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Jeżeli ustawa nie przewiduje wydania wyroku, sąd wydaje orzeczenie w formie postanowienia. Należy zwrócić też uwagę na zarządzenia...

  Ocena /

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /4 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywłaszczenie decyzji administracyjnej

  Nadzwyczajny tryb uchylenia lub zmiany decyzji zwany trybem wywłaszczenia praw nabytych na podstawie decyzji - 2 przesłanki muszą wystąpić łącznie:

  a) dalsze utrzymanie decyzji w obrocie prawnym powoduje stan zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo grozi poważnymi szkodami dla gospodarki...

  Ocena /

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór NSA nad WSA

  NSA sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie ich orzekania, a w szczególności rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów. NSA sprawuje nadzór nad WSA podejmując uchwały wyjaśniające przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w...

  Ocena /

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełnomocnictwo procesowe w post. sądowo-adm.

  Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem strony może być tylko adwokat lub radca prawny a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo oraz osoby pozostające ze strona w...

  Ocena /

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieważność decyzji i postanowień w post. adm.

  Ta instytucja jest instytucją procesową tworzącą możliwość prawną eliminacji z obrotu prawnego decyzji dotkniętych przede wszystkim wadami materialno-prawnymi pod względem podmiotowym i przedmiotowym. Instytucja ma charakter niejednolity, bo występują w niej zarówno elementy charakterystyczne dla...

  Ocena /

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania sądowoadministracyjnego

  1) Zasada praworządności działania organu adm. pub. i dbałości o praworządne działanie stron i uczestników postęp. Działanie na podstawie prawa oznacza obowiązek stosowania w sprawach indywidualnych przepisów prawa materialnego oraz przepisów postęp, prawidłowego ustalania obowiązującego stanu...

  Ocena /

  Autor /luck25 Dodano /10.08.2011 Znaków /7 863

  praca w formacie txt

Do góry