awatar

Profil użytkownika Liliana

Data rejestracji26 marca 2011 Ostatnio online26 marca 2011, 19:29

Statystyki

49 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 19multimedialnych

Dodane prace /49 prac/

 • Ocena brak

  Senat

   

  Senat jest drugą obok Sejmu izba parlamentu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów.

  Senat odgrywa znaczącą rolę w procesie legislacyjnym, tzn. procesie stanowienie prawa, aczkolwiek nie ma w nim głosu decydującego. Uprawnienia Senatu w tej dziedzinie zapewniają mu wpływ na treść uchwalanych ustaw, a...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłowie

   

  Poseł ma dwa szczególne prawne przywileje, ściśle ze sobą związane:

  Nietykalność – polega na tym, że poseł nie może być aresztowany ani zatrzymany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku postępowania, gdy jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /4 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm

   

  Sejm jest jednym z dwóch – obok Senatu – organów ustawodawczych. Jest organem przedstawicielskim, gdyż pochodzi z bezpośrednich wyborów. Zakres kompetencji obu organów ustawodawczych sprawia, że to właśnie Sejm jest głównym ośrodkiem procesu tworzenia prawa. Sejm decyduje lub współdecyduje o powołaniu...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

   

  Nazwa „konstytucja” pochodzi od łacińskiego słowa constitutio – ustrój.

  Współcześnie nazwę konstytucji nosi ustawa zasadnicza państwa. Jest to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną.

  Określa ona podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. Unormowana jest w niej w głównych zarysach struktura...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka prawa

   

  Prawo nie stanowi bezładnego nagromadzenia norm prawnych, lecz jest zbiorem ułożonych wg z góry przyjętych kryteriów, ma więc charakter systemu.

  Systemem prawa nazywamy całokształt obowiązujących w państwie przepisów, z uwzględnieniem ich podziału na gałęzie, oraz zespół zasadniczych idei...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /6 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolizje przepisów prawnych

   

  O kolizji przepisów prawnych mówi się wówczas, gdy stosunek prawny uregulowany jest więcej niż jednym przepisem (zespołem przepisów), które wzajemnie się wykluczają.

  Kolizja przepisów prawnych może zachodzić na dwóch płaszczyznach:

  W czasie

  Dochodzi wtedy gdy sprawa (stosunek prawny)...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /4 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres obowiązywania przepisów prawa

   

  Zakres terytorialny – czyli terytorium na którym obowiązuje przepisy prawa. Akty normatywne obowiązują na terytorium danego państwa chyba, że akty określają inaczej. Rozszerzenie – gdy czyn zabroniony jest popełniony na morzu, lądzie i w powietrzu na terytorium innego państwa przez obywatela...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luki w prawie

   

  Organy zajmujące się stosowaniem prawa napotykają w swej działalności lub w systemie prawnym. Jeżeli tym organem jest sąd lub inny organ wymiaru sprawiedliwości powołany do ferowania orzeczeń, szczególnie aktualna staje się sprawa wypełnienia luki w celu umożliwienia rozstrzygnięcia sporu.

  Luka to...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa

   

  Źródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierający przepisy prawne.

  Dla oceny charakteru organu państwowego jako źródła prawa istotna jest jego forma. Prawem jest bowiem tylko taka wola państwa, która przejawia się w wymaganej formie i odpowiednim trybie.

  Wyróżniamy źródła...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /17 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykładnia prawa

   

  Wykładnia to zespół czynności polegających na formułowaniu jednoznacznych, generalnie abstrakcyjnych norm z treści przepisów prawnych.

  Wykładnią nazywamy zarówno sam proces objaśniania przepisów prawnych (wykładnia w znaczeniu pragmatycznym), jak i rezultat tego procesu (wykładnia w znaczeniu...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /3 342

  praca w formacie txt

Do góry