awatar

Profil użytkownika Liliana

Data rejestracji26 marca 2011 Ostatnio online26 marca 2011, 19:29

Statystyki

49 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 19multimedialnych

Dodane prace /49 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej

   

  Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych.

  Rozstrzyganie sporów i innych spraw poddanych ich właściwości, należ do sądów i trybunałów. Sądy i...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /14 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny

   

  Istotą samorządu terytorialnego jest oddanie w ręce lokalnej społeczności zarządu na danym terenie. W drodze wyborów wyłania ona organy samorządu, które w ramach kompetencji przyznanych przez ustawy wykonują swoje funkcję w sposób niezależny od administracji państwowej.

  Jednostką samorządu...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /6 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy rządowej administracji specjalnej w terenie

   

  Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządkowanie bezpośredni ministrom, a także niektóre inne jednostki i osoby realizujące zlecone im zadania administracyjne.

  Organy administracji specjalnej zajmują się tylko oznaczonym działem spraw, podobnie jak to czyni minister na...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terenowe organy rządowej administracji ogólnej

   

  Terenowymi organami administracji ogólnej są wojewodowie i podporządkowanie im organy. Zarządzają oni na terenie województwa tymi sprawami, które nie należą do kompetencji samorządu terytorialnego działającego w gminach i – w postaci sejmików – na szczeblu wojewódzkim oraz które nie zostały przekazane...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rząd

   

  Organami mającymi decydujący wpływ na powołanie i skład rządu są Prezydent i Sejm. Powołanie rządu składa się z kilku etapów:

  Etap pierwszy

  Powołanie rządu należy do Prezydenta. Desygnuje on premiera i powierza mu misję sformułowania rządu, a następnie powołuje rząd w składzie...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /3 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezes Rady Ministrów

   

  Premier kieruje pracami rządu i zapewnia realizację jego polityki, wydaje rozporządzenia, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach przewidywanych prawem, jest zwierzchnikiem pracowników administracji rządowej.

  Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej, czyli...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecznik Praw Obywatelskich

   

  Stoi na straży praw i wolności obywatela określonych w konstytucji i innych przepisach prawa.

  Jest powołany przez Sejm za zgodą Senatu na okres 5 lat. W swojej działalności dysponuje niezawisłością.

  Nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, aresztowany lub zatrzymany bez zgody Sejmu...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Stanu

   

  Został powołany do określenia tzw. odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Powoływany jest przez Sejm i podejmuje czynności sądowe na jego zlecenie.

  Odpowiedzialność konstytucyjna obejmuje czyny sprzeczne z prawem, ale nie będące przestępstwami...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Konstytucyjny

   

  Jest organem państwowym powołanym do ochrony tzw. konstytucyjności prawa, tzn. zgodności ustaw i innych aktów tworzących system polskiego prawa z konstytucją, a także do wykonywania innych związanych z tym zadań.

  Trybunał konstytucyjny orzeka w następujących sprawach:

  Zgodności ustaw i umów...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /3 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydent

   

  Prezydent jest głową państwa, najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Określając najogólniej jego kompetencję konstytucja stanowi, że prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i...

  Ocena /

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /3 426

  praca w formacie txt

Do góry