awatar

Profil użytkownika Liesjushice

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

91 prac, w tym:

 • 91tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /91 prac/

 • Ocena brak

  Podkultury więzienne

  Może ta publikacja zdziwić wielu nauczycieli i wychowawców ale niestety obecne czasy przeładowane agresją i zaskakującymi wzorami do naśladowania wymuszają na nas sięganie do źródeł niektórych z tych wzorców. Poszukajmy wśród zachowań swoich podopiecznych podobieństw, do tych, które w dalszej części będą prezentowane. O podkulturach więziennych słyszał z całą pewnością każdy, jednak co to jest i jakimi zasadami i prawami się kieruje wiedzą tak naprawdę tylko ci, którzy się z nią zetknęli osobiście. W niniejszym opracowaniu postaramy się przybliżyć zainteresowanym problematykę zjawiska. Podkulturę więzienną zaliczamy do podkultur dewiacyjnych. Definicja wg „Słownika języka polskiego” PWN /1996/ pod red. M. Szymczaka określa podkulturę - ogólnie biorąc - jako zespół wzorców i norm obowiązujących w jakiejś grupie...

  Ocena /

  Autor /Liesjushice Dodano /17.12.2007 Znaków /18 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty stosunków cywilnoprawnych

  Podmiotami w stosunkach cywilnoprawnych są przede wszystkim osoby fizyczne oraz osoby prawne (jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną). Wyróżniamy także tzw. ułomne osoby prawne, są to jedn. organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mające zarówno zdolność prawną do nabywania praw podmiotowych rzeczowych i zobowiązaniowych oraz zdolność sądową i procesową (spółki handlowe, kapitałowe). Osoby fizyczne Zdolność prawna, jej nabywanie Człowiek nabywa zdolność prawną w chwili urodzenia. Przejawia się to tym, że może on być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych. W razie urodzenia dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe. Domniemanie to ma charakter wzruszany, można je obalić dowodem przeciwnym. Warunkiem niezbędnym do nabycie zdolności prawnej jest zawsze urodzenie żywego...

  Ocena /

  Autor /Liesjushice Dodano /16.12.2007 Znaków /20 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unieważnienie małżeństwa

  UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA Dopuszczalność unieważnienia małżeństwa oraz jej wyłączenie Małżeństwo może zostać unieważnione jedynie z tych powodów, z którymi przepisy k.r.o. łączą sankcje unieważnialności. Sankcją taką zagrożone jest zawarcie związku małżeńskiego wbrew którejkolwiek spośród wyczerpująco wymienionych w przepisach k.r.o. przeszkód małżeńskich albo z naruszeniem postanowień art. 16 k.r.o. dotyczących pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa. Jednakże nie zawsze małżeństwo zawarte mimo istnienia przeszkody małżeńskiej lub naruszenia przepisów o pełnomocnictwie może zostać unieważnione. Przepisy przewidują w określonych przez nie okolicznościach możliwość tzw. konwalidacji małżeństwa, a poza wyraźnie w przepisach określonymi wypadkami konwalidacji, następuje ona także wówczas, gdy małżeństwo...

  Ocena /

  Autor /Liesjushice Dodano /03.12.2007 Znaków /20 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj system podatkowy w Polsce z podziałem na podatki państwowe i samorządowe.

  Scharakteryzuj system podatkowy w Polsce z podziałem na podatki państwowe i samorządowe. Na polski system podatkowy składa się jedenaście tytułów podatkowych, objętych materialnym szczególnym prawem podatkowym. Pojęcie podatku zostało zdefiniowane w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się również do opłat i innych niepodatkowych należności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Nieodpłatność podatku polega na...

  Ocena /

  Autor /Liesjushice Dodano /18.11.2007 Znaków /3 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres kognicji i funkcja sądów administracyjnych w Polsce

  Zakres kognicji i funkcja sądów administracyjnych w Polsce I. Polskie sądownictwo administracyjne. Rys historyczny. Ćwierćwiecze istnienia Naczelnego Sądu Administracyjnego to w porównaniu z historią sądownictwa administracyjnego na ziemiach polskich, sięgającą swymi korzeniami XVIII i XIX stulecia - uznać można za okres stosunkowo niedługi. Za kamień milowy w rozwoju sądowej kontroli administracji publicznej przyjąć należy rok 1807, kiedy po raz pierwszy utworzono oddzielny, nawiązujący do francuskich koncepcji sąd administracyjny- Radę Stanu Księstwa Warszawskiego. Powojenna historia sądownictwa administracyjnego rozpoczęła się w dniu 31 stycznia 1980 roku, kiedy to Sejm uchwalił ustawę o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Utworzony na podstawie ww. ustawy w dniu 1 września 1980 roku...

  Ocena /

  Autor /Liesjushice Dodano /12.11.2007 Znaków /31 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka wybranych osób prawnych

  Osoba prawna - wyodrębiona jednostka organizacyjna np. spółka akcyjna, spółka z.o.o, spółdzielnia, fundacja, przedsiębiorstwo panstwowe, która na mocy odpowiednich przepisów ma : - osobowość prawną ( tj. posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna może więc zawierać umowy, podejmować zobowiązania i odpowiadać za nie, występować przed sądem jako strona, a także wykonywać inne działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Osobami prawnymi nie są szkoły, jednostki wojskowe, urzędy panstwowe czy jednostki samorządu terytorialnego. Przedsięiorstwo - jest samodzielną jednostką gospodarczą wuodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym a przede wszystkim ekonomicznym. Oznacza to dla właściciela ( właścicieli ) posiadanie określonego majątku, pokrywanie wydatków z własnych przychodów...

  Ocena /

  Autor /Liesjushice Dodano /15.10.2007 Znaków /9 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podobieństwo i różnice między umową czarterową a kontaraktem przewozowym.

  Warunkiem realizacji każdej transakcji handlowej jest dostawa towaru w uzgodnionym miejscu i czasie, na warunkach ustalonych w umowie handlowej. Przejęcie gestii transportowej przez jedną ze stron umowy handlowej, pociągające za sobą obowiązek zorganizowania na własny koszt i ryzyko dostawy towaru będącego przedmiotem umowy do wskazanego miejsca. W żegludze nieregularnej zarówno przewoźnicy, jak i frachtujący prezentują na rynku szeroki obszar oczekiwań i preferencji dotyczących przewozu morskiego. Przewoźnicy morscy, dysponujący zróżnicowanym technicznie i technologicznie tonażem, kierują się na rynku różnymi preferencjami dotyczącymi doboru zatrudnienia statków. Preferencje te mogą obejmować: czas zatrudnienia, charakter zatrudnienia, kierunek zatrudnienia, formy zapłaty, a także formuły umowy frachtowej. Z kolei dysponenci ładunku...

  Ocena /

  Autor /Liesjushice Dodano /30.09.2007 Znaków /15 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawa cywilnego i okoliczności w których można uznać ją za nieważną

  Pojęcie czynności prawnej. Spośród zdarzeń cywilnoprawnych, tj. zdarzeń rodzących skutki cywilnoprawne, największą rolę odgrywają czynności prawne. Czynnością prawną jest czynność zmierzająca do wywołania skutku prawnego, a mianowicie do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego. Czynność prawna ma na celu wywołanie zamierzonego skutku, ale może również wywołać i inne niezamierzone skutki. Czynność prawna wywołuje, bowiem nie tylko skutki w niej wyrażone, ale również i te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. Niektóre czynności prawne powinny być dokonane w określonej formie. Ustawodawca chce przez to skłonić dokonujących daną czynność do głębszego zastanowienia się przed złożeniem oświadczenia woli, a zarazem ma na względzie ułatwienie stronom przeprowadzenia...

  Ocena /

  Autor /Liesjushice Dodano /05.09.2007 Znaków /15 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo prywatne

  PRAWO PRYWATNE W ŚREDNIOWIECZU Prawo osobowe i rodzinne Zdolność prawna – uznanie za podmiot praw i obowiązków tylko ludzie wolni brak podmiotowości prawnej dla cudzoziemców ograniczenie zdolności prawnej kobiet (słabość przyrodzenia) ius albinagii – prawo władcy do objęcia spadku po zmarłym cudzoziemcu sługa skarbu – Żyd zajmujący się handlem nabycie zdolności prawnej związane z przyjęciem do rodziny utrata zdolności prawnej następująca po śmierci rzeczywistej i fikcyjnej wywołanie – wyjęcie osoby spod prawa Zdolność do czynności prawnych – możność nabywania praw i zaciągania obowiązków mocą własnego działania Małżeństwo: kupno żony = kupno władzy formalna umowa: zmówiny i zdawiny zmówiny – wstępna umowa przedślubna zdawiny – uroczystość prawna, zawarcia małżeństwa Przeszkody małżeńskie...

  Ocena /

  Autor /Liesjushice Dodano /29.08.2007 Znaków /7 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porządkowanie obowiązującego prawa: unifikacja, inkorporacja kodyfikacja

  Unidfikacja- ustanowienie przepisów jednakowych dla całego obszaru państwa w miejsce różnych przepisów obowiązujących na terenie poszczególnych obszarów terytorium państwowego, czy też w odniesieniu do poszczególnych grup ludności. Inkorporacja- dokonanie wq sposób urzędowy lub prywatny, ustalenia przepisów obowiązujących w danej dziedzinie. Podstawą obowiązywania zebranych norm nie jest akt inkorporacji, a ich wcześniejsze ustanowienie lub uznanie przez organy państwowe.Charakter inkorporacji ma opublikowanie tekstu jednolitego danego aktu prawodawczego, a także opracowanie skorowidza przepisów prawnych np. opublikowanych w Dz. Ustaw i Monitorze Polskim w danych latach. Kodyfikacją- nazywa się fakt 1-razowego ustanowienia zespołu usystematyzowanych przepisów prawnych, z którychwyinterpretować możnapodstawowe normy danej gałęzi prawa. W...

  Ocena /

  Autor /Liesjushice Dodano /24.08.2007 Znaków /1 057

  praca w formacie txt

Do góry