awatar

Profil użytkownika leo-miza7

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

60 prac, w tym:

 • 60tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /60 prac/

 • Ocena brak

  Źródła i rodzaje konfliktów

  Źródła i rodzaje konfliktów w organizacji Plan Pracy Wstęp 1. Pojęcia, koncepcje związane z konfliktem społecznym. 2. Źródła konfliktu społecznego. 3. Rodzaje konfliktów. Zakończenie Bibliografia Wstęp W swojej pracy poruszam tematykę związaną z konfliktem organizacyjnym. W pierwszej części pragnęłam zasygnalizować złożoność problemu, brak jednoznacznej definicji pojęcia – konflikt. Osoby zajmujące się tym zjawiskiem w swoich pracach podkreślają wieloznaczność oraz różne aspekty socjologiczne dotyczące konfliktu. W nauce funkcjonują również dwie koncepcje dotyczące konfliktu w organizacji: tradycyjny i współczesny. Prezentowane poglądy różnią się zdecydowanie między sobą . W związku z dużą rozbieżnością i brakiem uniwersalnej definicji zjawiska konfliktu organizacyjnego można...

  Ocena /

  Autor /leo-miza7 Dodano /02.11.2007 Znaków /20 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz „Odczucia konsumentów w odniesieniu do roli kobiety w reklamie telewizyjnej”

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Aby wypełnić kwestionariusz bardzo proszę napisać w komentarzach odpowiedzi. Z góry bardzo dziękuję. Celem bania jest wyodrębnienie roli kobiety, jaką odgrywa w reklamie telewizyjnej i jak odbierana jest ona przez konsumentów w stosunku do ich wieku i statusu społecznego. Wyniki tych analiz pragnę wykorzystać w pracy licencjackiej poświęconej temacie „TYPOLOGII WIZERUNKU KOBIET W POLSKIEJ REKLAMIE TELEWIZYJNEJ” Kwestionariusz jest całkowicie anonimowy a dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do sklasyfikowania wieku i statusu społecznego. Bardzo proszę o poważne potraktowanie pytań i udzielenie szczerych odpowiedzi. Najlepiej tych, które od razu państwu przychodzą do głowy po przeczytaniu pytania. Bardzo dziękuję za udział w...

  Ocena /

  Autor /leo-miza7 Dodano /26.10.2007 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań statystycznych

  Aby określone Badanie można było uznać za statystyczne, musi ono spełniać następujące warunki: musi dotyczyć zbiorowości statystycznej, musi określać prawidłowości charakteryzujące całą zbiorowość, a prawidłowości te muszą dotyczyć (zmiennych) Cech w tej zbiorowości. Każde badanie statystyczne wymaga ustalenia właściwej metody. Wybór metody jest uzależniony od celu badania, rodzaju zbiorowości statystycznej, tematu badania, jego szczegółowości, środków, jakimi dysponujemy. Podstawowym kryterium - podziału metod badań statystycznych jest liczba jednostek statystycznych objętych badaniem i na podstawie tego kryterium wyróżnia się: • badania pełne (całkowite, wyczerpujące). Obejmują one wszystkie jednostki danej zbiorowości statystycznej. Mogą być ciągłe, okresowe lub doraźne. Jeśli zmieniające się w czasie zjawiska są...

  Ocena /

  Autor /leo-miza7 Dodano /21.10.2007 Znaków /14 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie czasem własnym

  PLAN PRACY 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe pojęcia zarządzania czasem własnym 3. „Szczęśliwa 7” 4. Podsumowanie Człowiek potrzebuje dobrej organizacji, aby osiągnąć swój cel. Elementami organizacji są między innymi zebranie, czy też przygotowanie dóbr materialnych, kontakty z ludźmi, uczestnictwo w spotkaniach, zajęciach, zebraniach itp. Najważniejszym elementem jest zarządzanie czasem własnym. Do zrozumienia wartości dobrego zarządzania czasem własnym omówię pokrótce podstawowe pojęcia związane z tą częścią organizacji: Po zapoznaniu się z głównymi pojęciami spróbuję przybliżyć w jaki sposób nimi operować, aby osiągnąć dany cel. Wszyscy mamy tyle samo czasu w skali tygodnia - 168 godzin. Dopiero to jak spędzamy ten czas, określa kim naprawdę jesteśmy i co możemy osiągnąć. Niestety, jeżeli poruszamy się bez...

  Ocena /

  Autor /leo-miza7 Dodano /21.10.2007 Znaków /5 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce

  Praca zaliczeniowa ze statystyki Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce w miesiącach luty – grudzień 2010r. Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce ( w oparciu o definicję przedsiębiorstwa wprowadzoną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie) w miesiącach luty – grudzień 2010r. Zbadanie przeciętnego zatrudnienia w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce od lutego do grudnia 2010 roku. Zbadanie przeciętnego zatrudnienia w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce w II kwartale 2010 roku. Zbadanie kiedy był największy bezwzględny a kiedy % spadek zatrudnienia w przemyśle w sektorze...

  Ocena /

  Autor /leo-miza7 Dodano /30.09.2007 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza rynku - prognozowanie- analogie przestrzenno czasowe

  WSTĘP Historia gatunku ludzkiego dostarcza licznych przykładów rozprzestrzeniania się osiągnięć cywilizacji daleko poza obszary, w których tych osiągnięć dokonano. Rozwój ekonomiczny, techniczny i kulturowy stanowi wynik realizacji ludzkich potrzeb a zarazem bodziec do powstawania nowych. Skala potrzeb i stopień ich realizacji są tym większe im zamożniejsze jest społeczeństwo. Obserwacja zaspokajania potrzeb w społeczeństwach zamożniejszych rodzi tendencje imitacyjne w społeczeństwach uboższych. Upowszechniają te tendencje środki masowego przekazu. W społeczeństwach różnych ze względu na tradycje kulturowe i osiągnięty rozwój ekonomiczny pojawia się dążność do posiadania tego samego, co mają inne społeczeństwa, zwłaszcza zamożniejsze. Warto podkreślić, że większość społeczeństw zachowuje swe odrębności w zakresie sposobu...

  Ocena /

  Autor /leo-miza7 Dodano /13.05.2007 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściąga najważniejszych pojęć

  Zbiorowość statystyczna to zbiór elementów podobnych, lecz nie identycznych pod względem określonej cechy objętych badaniem statystycznym. Jednostka statystyczna jest to poszczególny element wchodzący w skład badanej zbiorowości statystycznej. Jednostka statystyczna powinna być precyzyjnie określona pod względem rzeczowym, (co? Kto?), Przestrzennym (gdzie?) I czasowym, (kiedy?). Badana zbiorowość musi być jednoznacznie określona, tzn. musi być jednorodna, tzn. składająca się z jednostek poddanych z tych samych przyczyn głównych, głównych zróżnicowanie między jednostkami spowodowane jest działaniem przyczyn ubocznych. Rozróżniamy 2 rodzaje zbiorowości statystycznej: zbiorowość generalna (populacja) i zbiorowość próbna (próba). Zbiorowość generalną tworzą wszystkie możliwe elementy spełniające określone warunki. Zbiorowość próbna...

  Ocena /

  Autor /leo-miza7 Dodano /03.05.2007 Znaków /10 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ankieta

  Wyraz statystyka pochodzi od łacińskiego słowa „status”, które oznacza stan państwa. Statystyka określa, jak należy zebrać, porządkować, prezentować, uogólniać i analizować dane liczbowe o interesujących nas zjawiskach i procesach. Wymienione działania, stanowiące opis zjawisk są jedną z dwu jej funkcji. Drugą funkcją statystyki jest indukcja, polega ona na formowaniu reguł, które pozwalają uogólniać wnioski, uzyskane dzięki badaniom części zbiorowości, na jej całość. Obserwacje statystyczne dzielimy według dwu kryterium: 1. częstotliwość obserwacji 2. kompletność materiałów Ze względu na pierwsze kryterium rozróżniamy rejestracje bieżące i spisy. Drugim kryterium grupowania obserwacji statystycznych jest kompletność materiałów; wyróżniamy obserwacje całkowite i częściowe. 1. Obserwacje całkowite (wyczerpujące) -...

  Ocena /

  Autor /leo-miza7 Dodano /20.04.2007 Znaków /5 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia statystyki

  Zbiorowości statystyczne lub populacje statystyczne- zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów), podobnych pod względem określonych cech (ale nie identycznych) i poddanych badaniom statystycznym. Podział zbiorowości statystycznych: Skończenie lub nieskończenie liczne, Statyczne (elementy obserwowane są w danym momencie) lub dynamiczne (w określonym przedziale czasu), Jednorodne lub niejednorodne Jednostka statystyczna- elementy składowe zbiorowości poddawane bezpośredniej obserwacji lub pomiarowi (obiekt badania). Zbiorowość (populacja) generalna- wszystkie elementy, będące przedmiotem badania, co do których formułowane są wnioski ogólne. Zbiorowość próbna (próba)- podzbiór populacji generalnej, obejmujący część jej elementów- wybranych w określony sposób. Próba podlega badaniu statystycznemu, a w wyniku jest uogólniany...

  Ocena /

  Autor /leo-miza7 Dodano /02.04.2007 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statystyka.

  Geneza słowa „statystyka" Słowo statystyka po raz pierwszy znajdujemy u J. F. von Bielfelda (Anglia) w książce „The Elements of Universal Erudition" (Elementy uniwesalnej erudycji). Termin statystyka pochodzi od łacińskiego słowa status - państwo i użyty został przez G. Achenwalla dla oznaczenia nauki o "osobliwościach państwowych", zwanej państwoznawstwem. Statystyka jako nauka jest utożsamiana: a) przedmiotowo – zbiory faktów (np. statystyka regionalna), b) proceduralnie - zbiory liczbowe i dane oraz sposoby ich opracowania (np. gromadzone informacje przez urząd gminny o prowadzonych przetargach). Współcześnie statystyka jest ujmowana zgodnie z nastepującą definicją. Teoria statystyki dzieli się na dwa podstawowe działy : a) statystyka opisowa, b) metody wnioskowania statystycznego. Zajmuje się trzema zasadniczymi problemami:...

  Ocena /

  Autor /leo-miza7 Dodano /23.03.2007 Znaków /25 291

  praca w formacie txt

Do góry