awatar

Profil użytkownika lemutyt210

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

101 prac, w tym:

 • 101tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /101 prac/

 • Ocena brak

  Pobudliwość i pobudzenie - fizjologia

  1 Pobudliwość i pobudzenie Pobudliwość i pobudzenie są to cechy żywych komórek. Pobudzenie jest to zmiana właściwości błony komórkowej lub metabolizmu komórkowego pod wpływem czynników działających z zewnątrz komórki, czyli pod wpływem bodźców. W warunkach fizjologicznych bodźcami działającymi na przeważającą liczbę komórek w organizmie są substancje chemiczne. Komórki tworzące w organizmie narządy odbiorcze, czyli receptory, odbierają również bodźce fizyczne w różnej postaci np. energia cieplna, energia mechaniczna. Każdy bodziec fizyczny lub chemiczny, działający w dostatecznie dużym natężeniu na komórkę , może wywołać ich pobudzenie. Bodźce fizjologiczne są to takie bodźce, które nie uszkadzają komórki i wywołują całkowicie odwracalne procesy. Pobudliwość jest to zdolność reagowania na bodziec. Do...

  Ocena /

  Autor /lemutyt210 Dodano /08.12.2007 Znaków /19 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny upośledzenia umyslowego

  PRZYCZYNY UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO Pojęcie upośledzenia umysłowego jest szerokie, wiele jest przyczyn, które je spowodowały. Do najbardziej oczywistych należą te, które związane są z warunkami wewnętrznymi dziecka, tj. : • nieprawidłowe geny, • anatomiczne wady rozwojowe, • zaburzenia endokrynologiczne, • choroby zakaźne i układu nerwowego, • urazy w życiu płodowym i poza nim i inne oraz te przyczyny, które nie tyle powodują upośledzenie umysłowe w ścisłym tego słowa znaczeniu ile, wywołują objawy obniżenia sprawności intelektualnych i dają ( mylny ) obraz upośledzenia. Wymienić tu trzeba czynniki takie jak : a. szkodliwy wpływ środowiska społeczno – kulturowego niedowartościowanego fizycznie lub psychicznie ( np. sytuacje stresowe, zaniedbanie środowiskowe, wyizolowanie itp.), b. obniżenie sprawności...

  Ocena /

  Autor /lemutyt210 Dodano /07.12.2007 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poród naturalny, przygotowanie i prowadzenie.Pozycje wertykalne w II okresie porodu i poród w wodzie.

  1.Wstęp Poród jest trudnym, wymagającym wielkiego wysiłku i poświęcenia aktem Matki na rzecz dziecka. Od zarania dziejów w tej ważnej chwili towarzyszyły kobiecie osoby starające się ją wspierać i pomagać, dbać o pomyślne zakończenie porodu. Kiedyś były to po prostu inne kobiety, potem opiekę zaczęły sprawować specjalnie do tego przygotowywane położne a w przypadku powikłań również lekarze. Rozwijała się ważna dziedzina medycyny -położnictwo. Poród jest zjawiskiem dynamicznym, w którym niepokojące sytuacje mogą wystąpić dość nagle a przebieg powikłań może być dramatyczny. Ze tego względu położnictwo przez wieki dążyło do zapewnienia kobiecie i jej dziecku bezpieczeństwa przez wnikliwą obserwację przebiegu porodu, aktywne działanie personelu medycznego, coraz to nowszy sprzęt i aparaturę. Przyszedł moment, że kobieta...

  Ocena /

  Autor /lemutyt210 Dodano /05.12.2007 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój polskiego pielęgniarstwa w okresie międzywojennym

  1. Wprowadzenie Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 państwo stanęło przed koniecznością zapewnienia opieki zdrowotnej. Do tej pory pielęgniarstwo szpitalne było głównie domeną sióstr zakonnych, nie mających przygotowania zawodowego, którym pomagał niewykwalifikowany personel fizyczny. Oprócz państwa sprawą zajęły się także organy samorządowe jak i osoby prywatne. Bezpośrednio po wojnie z pomocą przybyła do Polski grupa przedstawicieli Amerykańskiego Czerwonego Krzyża (ACK). W ekipie tej znaleźli się zarówno lekarze, jak i pielęgniarki. Organizacja dostarczyła tez różnorodnych koniecznych środków. W efekcie wysiłku ze strony władz, społeczeństwa i pomocy z zewnątrz powstały nowe szpitale, unowocześniono stare placówki, organizowano ochronę zdrowia publicznego. Okres od 1918 do 1939 roku to okres intensywnego rozwoju...

  Ocena /

  Autor /lemutyt210 Dodano /05.12.2007 Znaków /19 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narkotyki

  Nałóg i uzależnienie używane są zmiennie.Popadłszy w nałóg czy uzależniwszy się od ja-kichkolwiek środków odurzających, młody człowiek nie jest w stanie przewidzieć, czego bę-dzie zażywał w przyszłości- niezależnie, od jakiego środka chemicznego zaczął. Innymi sło-wy, nałóg to utrata kontroli. Osoby uzależnione sięgają po środki odurzające, kiedy wcale nie zamierzały tego robić, biorą więcej, niż planowały albo używają narkotyków, z którymi nie chciały mieć nic do czynienia.Pod wpływem środków odurzających mogą podejmować dzia-łania, których się po sobie nie spodziewały. Uzależnienie sprawia, że zanika związek między intencją a zachowaniem. Młody narkoman może zdobyć się na zredukowanie ilości narkotyku lub nawet na jego czasowe wyeliminowanie, ale nie będzie umiał wytrwać w takim stanie. Innymi słowy, jego...

  Ocena /

  Autor /lemutyt210 Dodano /15.11.2007 Znaków /26 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej i edukacji pacjenta.

  Rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej i edukacji pacjenta. Edukacja pacjenta to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie skierowane na niego i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie (zmianę lub utrawalenie) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku, zgodnie ze społecznie akceptowanymi celami programów promocji zdrowia profilaktyki, wychowania zdrowotnego i oświaty zdrowotnej. Polega na zamierzonym wpływie na osobowość pacjenta przez kształtowanie jego zachowań zdrowotnych, poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, przez przygotowanie do współpracy i współdziałania w procesie pielęgnowania i leczenia oraz samopielęgnowania i opieki innej niż profesjonalna. Dotyczy przekazywania pacjentowi wiedzy i kształtowanie u niego umiejętności potrzebnych do tych działań. Edukacja pacjenta...

  Ocena /

  Autor /lemutyt210 Dodano /07.11.2007 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stymulacja dzieci metodą Vojty

  STYMULACJA DZIECI METODĄ VOJTY Jest to neurofizjologicznie sterowany system torowania, mający na celu przywrócenie wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych, które są zablokowane w swoim rozwoju przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu lub zostały utracone na skutek urazów. Metoda ta zwana również uruchomieniem odruchów, jest stosowana głównie profilaktycznie i leczniczo w dziecięcych neurologicznych zaburzeniach ruchowych oraz ortopedycznych wadach postawy. Metoda Vojty opiera się na zasadzie wywoływania odruchów: przez nacisk na określone punkty ciała (strefy wywołujące) wywołuje się takie odruchy, jakie występują w normalnym motorycznym rozwoju dopiero w późniejszym stadium (np. obrót). Mogą być w ten sposób korygowane patologiczne wzorce postawy i ruchowe. Vojta wykorzystuje szczególnie dwa systemy utorowienia korygujące postawę: tzw...

  Ocena /

  Autor /lemutyt210 Dodano /03.11.2007 Znaków /7 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udary mózgu - skrypt do prezentacji

  Udar mózgu - jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe. Czynniki ryzyka udaru {Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego można podzielić na modyfikowalne i niemodyfikowalne Niemodyfikowalne:} • wiek – ryzyko zwiększa się 2-krotnie co 10 lat, od 55. roku życia Udar mózgu jest chorobą ludzi starszych. Zachorowalność wzrasta dramatycznie wraz z wiekiem, na przykład u osób w wieku pomiędzy 45 a 55 rokiem życia ryzyko udaru wynosi 1 na 1000 na rok. W wieku pomiędzy 65 a 75 - 1 na 100, a po 85 roku życia 1 na 30. • płeć męska • etniczne (rasa czarna i żółta) • predyspozycje rodzinne i genetyczne (udar w rodzinie w wywiadzie, genetycznie uwarunkowane zespoły predysponujące do stanów zakrzepowych...

  Ocena /

  Autor /lemutyt210 Dodano /15.10.2007 Znaków /3 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje "Edukacji zdrowotnej"

  DEFINICJE Zdrowie Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz pełny dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny Światowa Organizacja Zdrowia Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz zespół cech pozytywnych pozwalających człowiekowi na wykorzystanie wszelkich możliwości twórczych oraz osiągnięcie siły i szczęścia. R. Dubois Zdrowie: proces dynamiczny, nie tylko brak choroby czy niedomagania, lecz także dobre samopoczucie oraz taki stopień przystosowania się biologicznego i społecznego do środowiska, jaki jest osiągalny dla danej jednostki w najkorzystniejszych warunkach M. Kacprzak Zdrowie: Jest to proces dynamiczny, system wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm-środowisko. Jest to potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska, wyposażający organizm w dyspozycję do utrzymania równowagi pomiędzy nim a...

  Ocena /

  Autor /lemutyt210 Dodano /14.10.2007 Znaków /17 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Alzheimera

  Mamy właśnie koniec XX wieku. Postęp medycyny potrafi już opanować wiele chorób, przedłużyć życie. Jednocześnie coraz więcej osób pada ofiarą chorób degeneracyjnych mózgu. U schyłku swojego życia tracą umiejętność rozumowania, myślenia abstrakcyjnego... Wszystko to, co przez lata gromadzili w swej pamięci, czy to umiejętności czy wiedza, emocje, radości i smutki dnia codziennego zostaje z pamięci wymazane. Ludzie ci żyją nie mogąc normalnie porozumieć się z rodziną, co więcej przestają rozpoznawać osoby bliskie a nawet swoją własną podobiznę w lustrze! W większości przypadków odpowiedzialna za te zdarzenia jest Choroba Alzheimera. Choroba ta powoduje postępujące zmiany zwyrodnieniowe w komórkach nerwowych. Jednak przyczyny jej powstawania są do dziś nie znane i nie ma niestety skutecznego sposobu na powstrzymanie rozwoju czy...

  Ocena /

  Autor /lemutyt210 Dodano /23.09.2007 Znaków /12 240

  praca w formacie txt

Do góry