awatar

Profil użytkownika Kolinduks

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

89 prac, w tym:

 • 89tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /89 prac/

 • Ocena brak

  Pius XI

  PIUS XI 1857-1939 Święcenia kapłańskie otrzymał w 1879 roku. Pracował w Bibliotece Ambrozjańskiej w Mediolanie, a od 1911 w Bibliotece Watykańskiej. Od 1919 r. Pełnił funkcje nuncjusza apostolskiego w Warszawie. W 1921r. został powołany na arcybiskupa w Mediolanie i otrzymał z rąk Benedykta XV kapelusz kardynalski. W 1922 został papieżem. Encykliki Społeczne: Quadragesimo anno (1931), Not abbiamo bisogno (1937) Mit brennender Sorge (1937) Divini redemptoris (1937). Quadragesimo anno Papież w tej encyklice nawiązuje do dzieła Leona XIII. Stwierdza, iż zasady wypowiedziane w encyklice Rerum novarum stały się wspólnym dziedzictwem ludzkości. W oparciu o te reguły rozwinęła się nowa nauka, którą Pius XI nazywa katolicką nauką społeczną. Nieco uwagi poświęca w tej encyklice organizacjom zawodowym. Dzieli je na dwa rodzaje: organizacje...

  Ocena /

  Autor /Kolinduks Dodano /27.12.2007 Znaków /9 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostki sektora finansów publicznych.

  System finansów publicznych opiera się na własności publicznej. Ma on wyraźnie określone funkcje celu polegające na zaspokajaniu określonych potrzeb społecznych za pomocą funduszy publicznych. Należy również pamiętać o tym, że system finansów publicznych może lepiej lub gorzej realizować funkcję celu, może bywa mniej lub bardziej spójny wewnętrznie, itd. Dlatego istotnym aspektem jest podział kompetencji władz, ustalenie autonomii dysponentów funduszy publicznych, usankcjonowanie w prawie, itd. co możemy odnaleźć dokładnie analizując strukturę systemu finansów publicznych. Skuteczna realizacja funkcji alokacyjnej, restrybukcyjnej i stabilizacyjnej systemu finansów publicznych wymaga działania podmiotów najwyższego szczebla władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz sieci podmiotów, która na bieżąco realizuje dochody i wydatki publiczne...

  Ocena /

  Autor /Kolinduks Dodano /23.12.2007 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praworządność formalna i materialna.

  Wstęp W płaszczyźnie normatywnej wystąpiły dwie tradycje: anglosaska i kontynentalna. W tradycji anglosaskiej akcentowany jest aspekt negatywny praworządności, pojmowanej jako obrona obywatela przed despotyzmem i arbitralnością władz państwowych. W tradycji kontynentalnej, akcentowany jest aspekt pozytywny praworządności, rozumianej jako zobowiązanie organów władzy państwowej do ścisłego działania w myśl norm prawnych i na posługiwaniu się prawem w oddziaływaniu na zachowanie się poszczególnych obywateli. Pojęcie praworządności, według dominującego stanowiska nauki prawa, dotyczy wyłącznie przestrzegania prawa przez organy władzy publicznej, natomiast nie odnosi się do zachowań obywateli. Wiąże się ono z kwalifikacją prawną władczych działań organów władzy, zarówno w sferze stanowienia, jak i stosowania...

  Ocena /

  Autor /Kolinduks Dodano /20.12.2007 Znaków /13 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola w administracji-ogólne pojęcie i zmieniająca się terminologia.

  Rozdział I Zarys historyczny najwyższych państwowych organów w Polsce oraz zmieniająca się terminologia; ogólne pojęcia kontroli. 1. Pojęcie i rodzaje kontroli oraz jej kryteria. Kontrola jest to czynność, polegająca na sprawdzeniu działania stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości, a także usprawnienie prac kontrolowanej jednostki. Podstawowe funkcje kontroli, to: - sprawdzanie, - ocenianie, - wnioskowanie. Etapy postępowania kontrolnego: - stwierdzenie stanu faktycznego badanych czynności, zjawisk, itp., - porównanie stanu faktycznego ze stanem określonym w normach prawnych, technicznych i innych i ustalenie nieprawidłowości od stanu wymaganego, - ustalenie przyczyn...

  Ocena /

  Autor /Kolinduks Dodano /18.12.2007 Znaków /41 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia morskie i lotnicze

  Wyróżniamy cztery okresy: czasy starożytne oraz średniowiecze do połowy XIV w. (tzw. ubezpieczenia wzajemne przedkapitalistyczne). Od połowy XIV do końca XVII w. (wyodrębnienia się instytucji ubezpieczenia wraz z kształtowaniem się ustroju kapitalistycznego). XVIII do poł. XIX w. (powstawanie współczesnych ubezpieczeń w rozwiniętym kapitalizmie). Niezamknięty obejmuje drugą połowę XIX w. i trwa do czasów obecnych. Już w czasach starożytnych znane były przypadki zrzeszania się zainteresowanych podmiotów w celu wspólnego ponoszenia ryzyka. Charakterystyczną cechą tych różnych form zrzeszeń i porozumień było oparcie działalności na zasadach wzajemności i solidarności. Wspólnoty ryzyka powstawały najwcześniej w tych dziedzinach, w których gospodarka towarowo-pieniężna miała stosunkowo największe znaczenie, a zarazem tam, gdzie...

  Ocena /

  Autor /Kolinduks Dodano /02.12.2007 Znaków /29 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnym

  Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego Ogólnie biorąc, przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc - tryb i forma postępowania. Aktu administracyjnego nie można wydać w dowolny sposób . Konieczne jest przestrzeganie pewnych formalności i rygorów. Istnieje stały tryb załatwiania określonych rodzajów spraw. Wszystko to składa się na postępowanie administracyjne. Istnieje tu analogia do postępowania sądowego (procedura cywilna, procedura karna), choć postępowanie przed sądami jest uregulowane znaczenie dokładniej. Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami. Zabezpiecza to przede wszystkim praworządności, zapobiegając naruszaniu prawa...

  Ocena /

  Autor /Kolinduks Dodano /22.11.2007 Znaków /10 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ile kasy za nadgodziny

  Jeśli pracodawca nie wyznaczy pracownikowi czasu wolnego za nadgodziny, musi wziąć do ręki kalkulator i obliczyć ile kosztować go będzie zlecanie pracy ponad wymiar. O ile rekompensata nadgodzin czasem wolnym nie nastręcza pracodawcom wiele problemów, o tyle naliczenie dodatków to niełatwa sprawa. Przede wszystkim najpierw należy ustalić ile trwała praca w nadgodzinach. Potem, czy z tytułu realizacji nadgodzin doszło do przekroczenia normy dobowej, przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy czy może nastąpiło jednoczesne przekroczenie i dobowej i tygodniowej normy. W tym ostatnim przypadku należy pamiętać o zasadzie jednorazowego liczenia przekroczenia tych norm czyli za każdą nadgodzinę pracownikowi przysługuje jeden dodatek. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: • 100 % wynagrodzenia...

  Ocena /

  Autor /Kolinduks Dodano /15.11.2007 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa o własności lokali w skrócie

  Samodzielny lokal mieszkalny – mogą stanowić odrębne nieruchomości., Samodzielnym lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Podkreślone elementy to cechy. Jeśli chodzi o izbę wydzieloną trwałymi ścianami to są to nawet kondygnacje dwupoziomowe czyli lokale 2- piętrowe. Lokal użytkowy – samodzielny, musi stanowić odrębną przestrzeń, która została wydzielona otaczającymi lokal murami i przeznaczony na inne cele niż mieszkaniowe ( w obrębie budynku lub poza nim) Samodzielny- o samodzielności stwierdza starosta właściwy w formie zaświadczenia. W drodze porozumienia starosta często zleca to organom architektoniczno – budowlanego nadzoru. Następuje to...

  Ocena /

  Autor /Kolinduks Dodano /15.11.2007 Znaków /16 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozciąganie

  Podstawowe wzory wytrzymałościowe dla rozciągania Rozciąganie i ściskanie Układy statycznie wyznaczalne charakteryzują Sie tym, e siły wewnętrzne występujące w poszczególnych elementach tych układów mogą być wyznaczone z równań równowagi. Obliczenia wytrzymałościowe elementu rozciąganego lub ściskanego wykonuje Sie w celu sprawdzenia czy sa spełnione warunki wytrzymałościowe gdzie P - siła rozciągająca (ściskająca), A - pole przekroju poprzecznego elementu rozciąganego (ściskanego), k r - naprężenie dopuszczalne przy rozciąganiu, k c - naprężenie dopuszczalne przy ściskaniu. Naprężenie dopuszczalne na rozciąganie i ściskanie k r i k c Gdzie wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, n - współczynnik bezpieczeństwa. Często spełnienie powyższych warunków wytrzymałościowych nie...

  Ocena /

  Autor /Kolinduks Dodano /30.10.2007 Znaków /3 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycje administracji publicznej w Polsce po 1989 roku

  Termin ?administracja? w języku potocznym używany jest w sposób zbliżony do jego łacińskiego źródła ?Ministrare? . Nazwa ta jest synonimem służby, pomocy, prowadzenia oraz zarządzania. Najogólniej można ująć, iż administracja to zorganizowana działalność, która realizowana jest przy pomocy określonego aparatu oraz zmierzająca do osiągnięcia pewnych założonych celów. W sytuacji, gdy działalność ta obejmuje zakres spraw o charakterze publicznym, wówczas możemy mówić tu o administracji publicznej. Nie ma jednoznacznej definicji administracji publicznej, jednak należałoby zdefiniować ją jako zespół działań, czynności jak również przedsięwzięć organizacyjnych i wykonawczych, które prowadzone są na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach...

  Ocena /

  Autor /Kolinduks Dodano /15.10.2007 Znaków /2 930

  praca w formacie txt

Do góry