awatar

Profil użytkownika KolesHaHa

Data rejestracji16 lipca 2013 Ostatnio online13 sierpnia 2013, 17:14

Statystyki

852 prac, w tym:

 • 852tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /852 prac/

 • Ocena brak

  FORMY ORGANIZACYJNO - PRAWNE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone jedynie w formach przewidzianych ustawami. Obecnie zarówno sektor rządowy, jak i samorządowy są zorganizowane w formach: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych.

  Ocena /

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY TECHNIKI EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

  Zespół określonych, wzajemnie powiązanych urządzeń księgowych służących do ewidencji oraz sposób dokonywania zapisów księgowych w tych urządzeniach. Do klasycznych urządzeń stosowanych w ewidencji księgowej zaliczają się: 1) dziennik - przeznaczony do chronologicznego zapisywania wszystkich...

  Ocena /

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /12 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINANSOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Certyfikaty, które prawa ich posiadaczy i obowiązki ich emitentów określają w wyrażeniu pieniężnym (wartościowym). Zalicza się do nich: akcje, obligacje, weksle, opcje na akcje, prawa poboru akcji z nowej emisji i inne walory finansowe.

  Ocena /

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORFAITING

  Szczególna forma rozliczeń pieniężnych polegająca na wykupywaniu wierzytelności pieniężnych z wyłączeniem prawa regresu w stosunku do zbywcy. Zadaniem umów f. jest dostarczenie przedsiębiorcy (dostawcy) wykonującemu działalność eksportową, sprzedającemu towary lub świadczącemu usługi środków...

  Ocena /

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

  Zarządzanie jednostką gospodarczą, gospodarstwem (przedsiębiorstwem) rolniczym dokonującym przemiany biologicznej przeznaczonych na sprzedaż aktywów biologicznych w produkty rolnicze lub inne aktywa biologiczne (MSR nr 41). Rozumiana jest jako prowadzenie działalności hodowlanej, chów inwentarza żywego...

  Ocena /

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ

  Produkcją rolną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej poza gospodarstwem rolnym. Zaliczono do nich rodzaje upraw i hodowli, których prowadzenie nie jest uzależnione od warunków klimatycznych i glebowych, takie jak: uprawy w szklarniach i...

  Ocena /

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIENNIK

  Księga rachunkowa zawierająca chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Zbiory danych d. można traktować jako bazę danych księgowych. Podstawową rolą d. jest zachowanie śladu rewizyjnego, czyli łańcucha dowodowego pochodzącego z kodowania, sum kontrolnych i...

  Ocena /

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIERŻAWA W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

  Polega na przekazaniu w odpłatne użytkowanie posiadanego na własność gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolnicze lub jego części, w tym gruntów rolnych, sadów, łąk i pastwisk oraz stawów. Dzierżawa może dotyczyć terenów łowieckich, torfowisk oraz zwierząt, szczególnie rozpłodników. Okres dzierżawy...

  Ocena /

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /8 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI

  Skumulowana wielkość efektów wyrażonych wartościowo oraz tych korzyści, których nie da się skwantyfikować, a jakie uzyskuje podmiot w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych. Ekonomiczną e.i. mierzy się stosunkiem uzyskanych wymiernych korzyści do poniesionych nakładów w wyrażeniu pieniężnym...

  Ocena /

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMITENT WEKSLA

  Wystawca weksla, osoba zobowiązująca się do bezwarunkowej zapłaty określonej osobie, w oznaczonym terminie i miejscu, wymienionej na wekslu sumy pieniężnej. E.w. jest głównym dłużnikiem wekslowym. W przypadku weksli trasowanych e.w. wskazuje osobę (trasata), która po akceptacji weksla trasowanego staje...

  Ocena /

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt

Do góry