awatar

Profil użytkownika Jerzy

Data rejestracji21 czerwca 2011 Ostatnio online21 czerwca 2011, 20:39

Statystyki

31 prac, w tym:

 • 31tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /31 prac/

 • Ocena brak

  PRZEPISY KOŃCOWE RZECZYPOSPOLITEJ

  Art. 30.

  Do zmiany ustawy niniejszej wymagana jest większość dwóch trzecich ustawowej liczby posłów.

  Art. 31.

  Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

  Art. 32.

  Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

  Ocena /

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPISY PRZEJŚCIOWE RZECZYPOSPOLITEJ

  Art. 27.

  Osobna ustawa powoła organy właściwe do orzekania w sprawach, wynikających z odpowiedzialności konstytucyjnej ministrów oraz z odpowiedzialności Prezydenta Rzeczypospolitej, określonej w art. 51 Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.

  Art. 28.

  Rząd złoży Sejmowi projekt budżetu, narodowego planu...

  Ocena /

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI RZECZYPOSPOLITEJ

  Art. 20.

  1. Najwyższa Izba Kontroli bada pod względem finansowym i gospodarczym działalność władz, instytucji i przedsiębiorstw państwowych.

  2. Rada Państwa może zlecić Najwyższej Izbie Kontroli jednorazowe lub stałe kontrolowanie wszystkich lub niektórych jednostek samorządowych oraz związków lub...

  Ocena /

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ

  Art. 17.

  Na czele Rządu stoi prezes Rady Ministrów, pod którego przewodnictwem ministrowie tworzą Radę Ministrów.

  Art. 18.

  1. Dla rozpatrzenia spraw wyjątkowej wagi na życzenie Prezydenta Rzeczypospolitej prezes Rady Ministrów zwołuje Radę Gabinetową.

  2. Radę Gabinetową stanowi Rada Ministrów pod...

  Ocena /

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

  1. Do Rady Państwa wchodzą: Prezydent Rzeczypospolitej jako przewodniczący, Marszałek i wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

  2. W czasie wojny do Rady Państwa wchodzi również Naczelny Dowódca Wojska Polskiego.

  3. Na jednomyślny wniosek Rady Państwa Sejm może uzupełnić...

  Ocena /

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

  Sejm wybiera Prezydenta Rzeczypospolitej na lat siedem bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ustawowej liczby posłów.

  Dla sprawowania urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio przepisy art. 40, 42, 43, 44, 45, ust.1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 i 53...

  Ocena /

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEJM USTAWODAWCZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Zakres działania Sejmu Ustawodawczego obejmuje:

  a) uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

  b) ustawodawstwo,

  c) kontrolę nad działalnością Rządu i ustalenie zasadniczego kierunku polityki Państwa.

  1. Sejm może w drodze ustawy udzielić Rządowi pełnomocnictw do wydawania dekretów z mocą...

  Ocena /

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /3 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWYŻSZE ORGANA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Najwyższymi organami Rzeczypospolitej Polskiej są: w zakresie ustawodawstwa - Sejm Ustawodawczy, w zakresie władzy wykonawczej - Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Państwa i Rząd Rzeczypospolitej, w zakresie wymiaru sprawiedliwości - niezawisłe sądy.

  Ocena /

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O USTROJU I ZAKRESIE DZIAŁANIA NAJWYŻSZYCH ORGANÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Do czasu wejścia w życie nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm Ustawodawczy, jako organ władzy zwierzchniej Narodu Polskiego i w oparciu o podstawowe założenia Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r., zasady Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 lipca 1944 r., zasady ustawodawstwa...

  Ocena /

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja Niemiec

  - 23 maja 1949 r. 

  - nosi nazwę Ustawy Zasadniczej, co miało podkreślać jej tymczasowość.

  - składa się ze 146 artykułów zawartych w 12 rozdziałach, poprzedzonych wstępem

  - Konstytucję nowelizowano 40 razy

  * najważniejsza poprawka 17 – odnośnie stanu wyjątkowego Zmiana konstytucji

  - konstytucja...

  Ocena /

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /982

  praca w formacie txt

Do góry