awatar

Profil użytkownika irrankwen

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

87 prac, w tym:

 • 87tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /87 prac/

 • Ocena brak

  Postawy w aspekcie socjologii edukacji

  Definicji postaw jest na tyle dużo, że niezmiernie trudno o jednoznaczne zdefiniowanie zagadnienia. G.W. Allport uważa, że postawa jest umysłowym i nerwowym stanem gotowości, zorganizowanym przez doświadczenie, a wywierającym kierowniczy czy też dynamiczny wpływ na reakcję jednostki w stosunku do wszystkich przedmiotów i sytuacji, z którymi jest związana. Inną optykę patrzenia na ten problem ma T.M. Newcomb , który twierdzi, że postawa jednostki w stosunku do czegoś, jest to predyspozycja do określonego działania, spostrzegania, myślenia i czucia wobec danego przedmiotu. Natomiast S. Mika we „Wstępie do Psychologii Społecznej” stwierdza, że postawa to pewien względnie trwały stosunek emocjonalny lub oceniający do przedmiotu bądź dyspozycje do takiego stosunku, wyrażające się w kategoriach pozytywnych, negatywnych lub neutralnych. W. Skarbek...

  Ocena /

  Autor /irrankwen Dodano /13.12.2007 Znaków /11 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia

  1. Jakie cechy posiada społeczność? Społeczność jest to specyficzny rodzaj grupy, gdzie jednostka może zaspokajać większość swoich potrzeb. Jej cechami są: wspólna kultura przekazywana kolejnym pokoleniom, wspólne terytorium, wspólna tożsamość. 2. Jakie czynniki demograficzne wpływają na życie społeczne? Uwarunkowania demograficzne to : przyrost naturalny, wiek ludzi, gęstość zaludnienia, płodność, ilość i wiek zawieranych małżeństw, urbanizacja. Obecnie obserwujemy starzenie się Europy, w Polsce falowanie przyrostu naturalnego. W XIX w. pojawiła się teoria Malthusa, że potrzebne są wojny by ograniczyć przyrost naturalny, obecnie jest 6 miliardów ludzi. 3. Czym różni się ruchliwość wewnątrzpokolenowa od międzypokoleniowej? Koncepcja ruchliwości społecznej związana jest z A. Sorokinem. Jest to zmiana naszej pozycji społecznej...

  Ocena /

  Autor /irrankwen Dodano /13.12.2007 Znaków /37 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płeć jako wskaźnik pozycji społecznej

  Obecnie, kategorię Kobieta, pomimo wszystkich różnic, które istnieją pomiędzy konkretnymi kobietami, bardzo wyraźnie można zidentyfikować jako pokrzywdzoną w wyniku powszechnych, kulturowo narzuconych założeń. Dzieje się tak dlatego, że istnieje w tej kulturze pewne zaprogramowane pojęcie Kobiety, którą powoduje np. ograniczoną możliwość realizacji w kwestii zawodowej czy naukowej. Jest to tradycyjne przedstawienie Kobiety jako irracjonalnej, nadwrażliwej, której przeznaczaniem jest bycie żoną, matką. Kobieta jako ciało, seks, i grzech. Kobieta jako inna niż mężczyzna. To wyobrażenie kobiet jest zaprzeczeniem podmiotowości kobiet: jego rezultatem jest wyłączenie kobiet z życia politycznego i intelektualnego. Nawet w sferze „życia prywatnego” kobieta nie ma takiej swobody emocjonalnego i seksualnego wyboru jak mężczyzna: oczekuje się od...

  Ocena /

  Autor /irrankwen Dodano /22.11.2007 Znaków /23 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sojcologiczny obraz subkultury punk

  Temat: Socjologiczny obraz wybranej subkultury. Tematem naszej prezentacji jest socjologiczny obraz subkultury punk. Na wstępie chciałybyśmy przybliży wam pojęcie podkultury : Zdaniem badaczy każda podkultura powinna być rozpatrywana w kategoriach : systemu wartości ,form zachowań ,tonacji uczuciowo-emocjonalnej i kombinacjach językowych. Wg profesor Aldony Jawłowskiej podkultura młodzieżowa ,charakteryzuje się takimi cechami jak : swoisty system wartości i swoiste założenia ideologiczne ,specyficzne formy działalności, pozytywne i negatywne , w tym: -manifestacje -odezwy -deklaracje -demonstracje -zloty wspólnotowe -terroryzm -narkomania -alkoholowaanie -przestępczość -zachowania agresywne i autoagresywne -specyficzny sposób przekazu informacji i sposobu porozumiewania się -charakterystyczna twórczość plastyczna, muzyczna ,literacka. -specyficzne...

  Ocena /

  Autor /irrankwen Dodano /12.11.2007 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy rozwojowe współczesnej rodziny

  Najpopularniejszą teorią wyjaśniającą przemiany małżeństwa i rodziny jest teoria “drugiego przejścia demograficznego” (van de Kaa, Lesthaeghe, Hoffman-Nowotny i inni). Jej twórcy uważają, że Europa wkroczyła w nową fazę swego rozwoju demograficznego i pocz. lat 60. rozpoczyna “drugie przejście demograficzne”, którego znamienną cechą jest “rewolucja” w sferze życia małżeńskiego i rodzinnego. Centralnym czynnikiem powodującym dalekosiężne przemiany jest proces modernizacji (postmodernizacji), który rozpoczął się w najbardziej rozwiniętych krajach, gdzie zaobserwowano zwrot od wartości materialistycznych do postmaterialistycznych, orientujących się na indywidualizację życia, co prowadziło do osłabienia zaangażowania w wartości związane z rodziną tradycyjną i wysoką płodnością. Przyjmuje się, że transformacja jest wynikiem...

  Ocena /

  Autor /irrankwen Dodano /03.11.2007 Znaków /6 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia polityki

  Zajęcia organizacyjne 04.10.06 J. wiatr ,,Socjologia polityki,, F. Fryszka ,,Nauka o polityce – rozważania metodologiczne,, U. Beck ,,Władza i przeciwwładza w polityce globalnej,, Hardt, Negri ,,Imperium,, Przedmiot i zakres socjologii polityki 11.10.06 Potoczna wiedza o polityce wyrasta z potocznego doświadczenia ludzi. Chodzi tutaj o doświadczenie rządzących i rządzonych. Doświadczeń osobistych i zbiorowych, a więc ogólnoludzkich. Potoczna wiedza polityczna jest utrwalona w języku o polityce. Porządkuje przekonania i uogólnienia. Będzie mieć wyraz w naukowej refleksji o polityce. Czym jest polityka? Potocznie to: 1. Sztuka osiągania pewnych celów. 2. Sztuka kierowania sprawami publicznymi. Warianty: • jako sztuka dochodzenia do kompromisu między grupami o różnych interesach w celu osiągnięcia wspólnych...

  Ocena /

  Autor /irrankwen Dodano /21.10.2007 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy socjologii

  Co to jest socjologia? AUGUSTE COMTE. wymyślił pojęcie „socjologia” – na początku używał „fizyka społeczna” twierdził, że społeczeństwo podlega niezmiennym prawom tak samo jak świat fizyczny uważał socjologię za naukę pozytywną- czyli, że nauka ta wymaga takich samych rygorystycznych praw naukowych jakie obowiązują w fizyce i chemii pozytywizm utrzymuje, że nauka powinna zajmować się rzeczami, które są namacalne, które można doświadczyć. Na podstawie obserwacji można zdefiniować prawa wyjaśniające związki między obserwowanymi zjawiskami. Zgodnie z tą nauką, wiedza na temat społeczeństwa powinna obierać się na danych empirycznych uzyskanych dzięki obserwacji, porównaniom i eksperymentom. Stworzył prawo trzech etapów, które mówi o trzech stadiach ludzkiego pojmowania świata (teologiczny, metafizycznym i pozytywnym) W...

  Ocena /

  Autor /irrankwen Dodano /10.10.2007 Znaków /40 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologiczne pojęcie środowiska wychowawczego

  Pojęcie środowiska wychowawczego posiada 2 znaczenia. W szerszym rozumieniu środowiskiem społecznym nazwiemy wszelkie elementy składające się na całość życia społecznego. W skład środowiska społecznego wchodzić będą zarówno urządzenia materialne jak również ludzkie i wszelkie wytwory kultury duchowej. Ściśle z pojęciem środowiska wychowawczego w szerokim znaczeniu będzie związany całościowo pojęty proces wychowawczy. Środowisko wychowawcze można rozumieć także w węższym znaczeniu. Chodzi tu o bezpośredni i ściśle zlokalizowany system oddziaływań wychowawczych jednostek i grup społecznych oraz instytucji. Do klasyków i twórców socjologii wychowania w literaturze polskiej należą : Florian Znaniecki, jego uczeń Józef Chałasiński, Jan Szczepański, S. Rychliński oraz T. Szczurkiewicz. Tworząc socjologię wychowania wychodzili oni z...

  Ocena /

  Autor /irrankwen Dodano /09.10.2007 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina jako mała grupa społeczna

  J. Sikorski definiuje grupę społeczną jako wszelki zbiór ludzi obejmujący co najmniej trzy osoby i wykazujący w swoim współżyciu zachowanie jakiejś organizacji społecznej. Organizacje społeczne grupy ujawnia się w: zróżnicowaniu działań ludzkich według kategorii członkostwa; wzajemnym dopełnianiu się tych zróżnicowanych działań; powtarzalności działań; względnej niezależności tych zróżnicowanych i uzupełniających się działań od uzupełniania ich w czasie przez tych właśnie, a nie innych członków; kontroli działań i zabezpieczeniu ich sankcjami pozytywnymi (nagrodami) i negatywnymi (karami). Natomiast według słownika socjologicznego grupa społeczna – „jest to względnie trwała, posiadająca wewnętrzną organizację zbiorowość społeczna, składająca się z co najmniej dwóch, a według niektórych socjologów trzech osób...

  Ocena /

  Autor /irrankwen Dodano /29.09.2007 Znaków /13 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stereotypy w życiu człowieka

  Stereotypy w życiu człowieka Przyjmuję, że termin „stereotyp” jest to uproszczony, schematyczny obraz osób, grup, stosunków społecznych, powstałych na podstawie niepełnej lub fałszywej wiedzy o świecie, utrwalony jednak przez tradycje i trudny do zmiany. Stereotypy nie muszą być prawdziwe, słuszne i uzasadnione. Opisują one rzeczywistość w sposób skrótowy i uproszczony. Siła stereotypów polega nie tylko na tym, że są one odporne na zmiany, ale przede wszystkim na tym, że wpływają na procesy decyzyjne człowieka. Służą one zaspakajaniu ludzkiej potrzeby bezpieczeństwa, ułatwiają uzyskanie tożsamości jednostkowej, a także sprzyjają kształtowaniu tożsamości grupowej. Ponieważ stereotypy są odporne na zmiany, wszelkie próby ich przełamania wywołują odruch sprzeciwu i uruchamiają mechanizmy obronne. Telewizor towarzyszy dziecku...

  Ocena /

  Autor /irrankwen Dodano /22.09.2007 Znaków /8 218

  praca w formacie txt

Do góry