awatar

Profil użytkownika infifimederse

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

64 prac, w tym:

 • 64tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /64 prac/

 • Ocena brak

  Zasady budżetowe

  Główne zasady budżetowe: 1.Zasada jedności budżetu (zasada jedności formalnej i materialnej): Jest to postulat obejmowania całości dochodów i wydatków budżetowych w jednym akcie prawnym. Naruszeniem tej zasady jest występowanie budżetów nadzwyczajnych oraz funduszów pozabudżetowych. Zasada ta jest ciągle naruszana. 2.Zasada zupełności (powszechności): W klasycznym ujęciu, jest to postulat aby wszystkie jednostki powiązane z budżetem wchodziły do niego całością swoich dochodów i wydatków; współcześnie występuje często budżetowanie netto, 3.Zasada równowagi budżetowej: Postuluje wyrównanie dochodów z wydatkami budżetowymi. Zdecydowana większość ustalanych budżetów - to z założenia budżety deficytowe. 4.Zasada roczności budżetu: Postuluje uchwalenie przez Sejm budżetu przed rozpoczęciem roku w jakim ma on...

  Ocena /

  Autor /infifimederse Dodano /06.10.2007 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Information Systems Audit And Control Association (ISACA)

  Information Systems Audit And Control Association (ISACA) jest największą i najważniejszą, niezależną organizacją zajmującą się problemami audytu, kontroli i zarządzania w środowisku informatycznym. W ISACA zrzeszonych jest ponad 35,000 osób tworzących prawie 200 oddziałów na całym świecie. Wspólnie z fundacją ISAC (Information Systems Audit and Control Foundation) oraz IT Governance Institute służy dostarczając informacji, standardów, wytycznych, badań, certyfikacji i edukacji. Najbardziej znane produkty ISACA to: COBIT- standard zarządzania i kontroli SI, CONeCT - standard audytu środowiska sieciowego oraz program edukacyjny PSS (Professional Seminar Series). ISACA organizuje na całym świecie konferencje. Najbardziej znane z nich należą do serii CACS (Computer Audit, Control and Security - EuroCACS, AsiaCACS itp.). ISACA, wraz z ISACF...

  Ocena /

  Autor /infifimederse Dodano /27.09.2007 Znaków /9 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroekonomia

  PONIŻSZA PRACA JEST STRESZCZENIEM KSIĄŻKI MIECZYSŁA NASIŁOWSKIEGO \"SYSTEM RYNKOWY\" JEST TO STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 1-6:-CZYM ZAJMUJE SIE EKONOMIA,-PODSTAWOWE PODMIOTY W GOSPODARCE RYNKOWEJ,-MIKROANALIZA RYNKU,-TEORIA RACJONALNEGO ZACHOWANIA SIĘ KONSUMENTA,-ANALIZA RYNKU PRODUKCJI,-TEORIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIEBIORSTWA. Akcjonariusze-nabywcy akcji.którzy uzyskają prawo do udziału w walnych zgromadzeniach, wybierania władzy spółki, decydowania o podziale zysków oraz uczestnictwa w zyskacg spółki w postaci diwidendy. Akcja- jest instrumentem finansowym /papierem wartościowym/ emitowanym w serii, reprezentującym ułamek kapitału akcyjnego spółki, stwierdzającym prawo do uczestniczenia w spółce akcyjnej, tj. m.in. prawo do dywidendy, do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Akcje uprzywilejowane-są pakietem praw własności do kapitału...

  Ocena /

  Autor /infifimederse Dodano /23.09.2007 Znaków /18 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga i rozwój zrównoważony

  Równowaga i rozwój zrównoważony Równowaga czynników produkcji w agrobiznesie. W skali przedsiębiorstwa (gospodarstwa) równowagę statyczną osiąga się wtedy gdy funkcja celu danej jednostki osiąga swoje maksimum, a wszystkie czynniki wytwórcze którymi ona dysponuje są wykorzystane (zatrudnione) a) statytczna równowaga czynników wytwórczych- ustala się w agrobiznesie w wyniku przepływu danego czynnika z jednostek (zastosowań), gdzie przynosi on mniejszy produkt krańcowy do jednostek, gdzie jego produktywność jest wyższa (przy danych cenach czynników i produktów). Jeśli ten proces przepływów dokonuje się nieustannie i nie ma trwałych, hamujących go barier, to ustala się stan bliskiej równowagi w całym sektorze. Istotne przy tym jest aby żadne ważne ogniwo agrobiznesu nie było wyjęte z tego mechanizmu przepływów. B) Dynamiczna równowaga...

  Ocena /

  Autor /infifimederse Dodano /03.09.2007 Znaków /7 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorcy jednoosobowi i zakłady rzemieślnicze.

  1. Przedsiębiorcy jednoosobowi jako osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z 19 listopada 1999 roku „Prawo działalności gospodarczej”. Działalność ta może być prowadzona przez jedną osobę bez zatrudnienia pracowników najemnych lub przedsiębiorcy mogą prowadzić we własnym imieniu przedsiębiorstwa małe, średnie lub duże, bądź zakłady rzemieślnicze. 2. Przedsiębiorca jednoosobowy ma obowiązek dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców, uzyskania koncesji lub zezwolenia jeżeli takowe są wymagane. 3. Rzemiosło zajmuję się produkcją typu przemysłowego wykonywaną sposobem nie fabrycznym z udziałem kwalifikowanej pracy własnej. 4. Rzemiosło może wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, tj.: a) posiada dyplom mistrza, b) świadectwo czeladnika, c) tytuł robotnika wykwalifikowanego, d) dyplom lub...

  Ocena /

  Autor /infifimederse Dodano /24.08.2007 Znaków /3 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewelacyjne wyniki gospodarki Słowacji - komentarz artykułu

  Maciej Nazim Zabrze, dn. 27.11.2005. Tytuł: „Rewelacyjne wyniki gospodarki” Autor: Andrzej Niewiadowski Źródło: „Rzeczpospolita” z dn. 16.XI.2005r. Problematyka artykułu związana jest głównie z zagadnieniami polityki fiskalnej. Tekst traktuje o takich agregatach makroekonomicznych, jak: produkt krajowy brutto, zatrudnienie, stopa inflacji. Tezy: 1. Świetne wyniki gospodarcze na Słowacji w ostatnim czasie: PKB wzrósł w III kwartale br. aż o 6,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego; produkcja przemysłowa wzrosła w tym okresie o 5,7%; stopa bezrobocia spadła do 16% (najlepszy wynik od 6 lat); inflacja nie przekroczyła 3 procent. 2. Słowacki minister gospodarki, Ivan Miklosz, uznał, iż te sukcesy spowodowane były zarówno wzrostem popytu wewnętrznego, jak i nowymi inwestycjami, a także wprowadzeniem 19-procentowego liniowego podatku...

  Ocena /

  Autor /infifimederse Dodano /16.08.2007 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes plan Płytex

  CHARAKTERYSTKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: Firma została założona w 1992 r. w miejscowości Lasek mieszczącej się niedaleko Olsztyna , przy ulicy: Wesołej102, w której pracowało ok. 20 ludzi. Założycielami są: Waldemar Kowalski i Jarosław Nowak. W małej hali produkcyjnej nie potrzebowano więcej osób. Jednak sytuacja gospodarcza ?idąca na przód? zmusiła właścicieli firmy do zatrudnienia większej ilości pracowników. Ze względu na trudności w transporcie naszego asortymentu oraz zbyt małą powierzchnię musieliśmy ?przenieść? naszą siedzibę do Olsztyna i tak od 1994 r. działamy w Olsztynie przy ulicy: Gwiezdnej 50. Olszyn jest miastem dobrze rozwiniętym, mającym duże predyspozycje oraz daje nam jako właścicielom możliwość i szansę dalszego rozwoju. Nasza firma z roku na rok uzyskuje lepsze wyniki pod względem jakości naszych produktów, a...

  Ocena /

  Autor /infifimederse Dodano /08.08.2007 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giełda Papierów Wartościowych

  Giełda Papierów Wartościowych Giełdą Papierów Wartościowych jest spółka akcyjna powołana przez Skarb Państwa. Kapitał akcyjny spółki wynosi 42 mln złotych i jest podzielony na 60 tys. akcji imiennych. Na koniec roku 2002 jej akcjonariuszami były 44 podmioty, w tym domy maklerskie, banki, spółka giełdowa oraz Skarb Państwa. Zadaniem GPW jest organizacja publicznego obrotu papierami wartościowymi. Giełda zapewnia koncentracjię w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursów i realizacji transakcji. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA Akcjonariuszami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są: - Skarb Państwa - 98,80 % udziału w kapitale zakładowym, - banki, domy maklerskie oraz emitenci papierów wartościowych - 1,20 % udziału w kapitale zakładowym. GRUPA KAPITAŁOWA Giełda Papierów...

  Ocena /

  Autor /infifimederse Dodano /03.08.2007 Znaków /17 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona Obrotu Gospodarczego i Sąd Antymonopolowy

  Działalność Gospodarcza Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały określone w Ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z tą ustawą działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Osoba fizyczna, osoba prawna czy nie posiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu, podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą jest określana mianem przedsiębiorcy. Za przedsiębiorców uznaje się także...

  Ocena /

  Autor /infifimederse Dodano /28.07.2007 Znaków /3 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń społeczno

  W pewien sposób, czynny czy bierny, świadomy czy nieświadomy, stajemy się współuczestnikami zdarzeń gospodarczych zwanych biznesem. Nasze uczestnictwo w biznesie polega na tym, że raz jesteśmy jego podmiotem, występując w roli menedżera (dyrektora, kierownika, prezesa, właściciela, pracodawcy) zarządzającego prowadzoną działalnością gospodarczą, niekiedy znów pełnimy w nim rolę przedmiotową, jako pracownicy najemni, usługobiorcy, kontrahenci lub zwyczajni klienci. Zdarza się, że występujemy jako obserwatorzy procesów zachodzących w polskim biznesie. Polski biznes nie jest jeszcze w pełni ukształtowany i zdominowany normami i zasadami etycznymi przyjętymi zarówno przez organizacje, jak i większość uczestników zdarzeń gospodarczych. Ma on złożone uwarunkowania kulturowe, które mogą tworzyć bariery czy wręcz zagrożenia dla polskiej...

  Ocena /

  Autor /infifimederse Dodano /07.06.2007 Znaków /12 661

  praca w formacie txt

Do góry