awatar

Profil użytkownika InenChobeCormoormzfo

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

100 prac, w tym:

 • 100tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /100 prac/

 • Ocena brak

  Wywiad

  WYWIAD WYWIAD- to rozmowa badającego z respondentem prowadzona według opracowanych wcześniej dyspozycji lub na podstawie specjalnego kwestionariusza. TYPY WYWIADU: I grupa- różniące się od siebie zasadami konstrukcyjnymi. Skategoryzowane ? polega na posługiwaniu się podczas badań dokładnie opracowanym kwestionariuszem mieszczącym wyłącznie pytania zamknięte, zapewnia większą ścisłość w porównywaniu danych. Nieskategoryzowane ? opiera się na swobodnej wymianie zdań, nie wyklucza również gotowej liczby pytań otwartych jak i zamkniętych. II grupa - różniące się sposobem prowadzenia. Jawny ? polega na poinformowaniu badanych o celu prowadzonych rozmów słownych, może być formalny lub nieformalny. Wywiad ukryty ? prowadzony jest w naturalnych sytuacjach, których respondenci nie wiedzą i nie domyślają się że są przedmiotem badań. III grupa...

  Ocena /

  Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /25.12.2007 Znaków /3 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania wybranej organizjacji, stowarzyszenia, Fundacji, działającej w środowisku lokalnym.

  Wstęp Długo myślałam o czym mogę napisać. Było to spowodowane w dużej mierze tym, że mieszkam w małym miasteczku Nowa Ruda i z tego powodu nie ma u nas żadnej fundacji, ani stowarzyszenia mającego swoją siedzibę do której mogła bym się udać po potrzebne informacje do mojej pracy. Owszem wiem o stowarzyszeniu "Teraz" oraz "Juwenalis" ,ale jak wcześniej wspomnialam nie posiadają one biura i nie mogłam się z nimi się skontaktować . Niepozostało mi nic innego jak przedstawienie jakiejś organizacji. Na pierwszy plan wysuneła się organizacja Caritas. Udałam się do jej siedziby w Ludwikowicach Kłodzkich niedaleko mojego misteczka w celu wywiadu lecz okazało się, że został on zlikwidowany i przekształcony w Dom Pomocy Społecznej. W moim środowisku lokalnym pozostała jednak Jadłodajnia Caritas diecezji Świdnickiej mieszcząca się przy ulicy...

  Ocena /

  Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /18.12.2007 Znaków /15 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania wychowawcy w koncepcji pedagogiki radykalnego humanizmu.

  Zadaniem wychowawcy jest poszerzenie margines wolności oraz wspieranie biofilii, czyli orientacji skierowanej na życie. Wychowawca może dać uczniom możliwości wyboru, rozbudzać w nich energię ku życiu. Kształcenie oznacza zapoznanie młodego człowieka z najlepszym dziedzictwem ludzkiej rasy, które sformułowane jest w słowach. Kształcenie staje się skuteczne tylko wtedy, gdy te słowa stają się rzeczywistością w osobie nauczyciela oraz praktyce społecznej i strukturze społeczeństwa. Spór o wartości i pożądany kształt szkoły jako pewnego typu organizacji społecznej wynika z rozbieżnych sposobów postrzegania natury ludzkiej ucznia- 1) jedni widzą w nim prospołeczne, konstruktywne możliwości, nieskrępowaną aktywność. Jednocześnie są zwolennikami demokratycznych systemów wychowania. 2) Drudzy obciążają młode pokolenie naturą...

  Ocena /

  Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /06.12.2007 Znaków /7 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów najważniejsze twoim zdaniem wartości kultury polskiej istotne w edukacji młodego pokolenia Polaków

  Wejście Polski do Europy i wejście Europy do Polski rodzi całą gamę kontrowersji i emocji: zarówno w kontekście politycznym, ekonomicznym, jak i kulturowym czy edukacyjnym. Powracają dawne dyskusje na temat tożsamości Polaka (niekiedy obsesyjnie wraca się do idei „prawdziwego Polaka” ), wyrażane są obawy dotyczące zachowania tradycji i kultury polskiej – w obliczu konfrontacji z wartościami i stylami życia innych narodów. Odżywają dawne mity ( „Polska – Mesjaszem narodów” ) i kompleksy ( „Polska – prowincją Europy” ). Jakie wartości kultury polskiej wszczepić młodemu pokoleniu? Spośród wartości istotnych dla nas Polaków tj. · rodziny, rodzinności, domu · poczucia wspólnoty · umiłowania dziecka i bardzo ważnej roli kobiety · religijności · romantyzmu, uczuciowości · wewnętrznej wolności, osobistej godności i...

  Ocena /

  Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /04.12.2007 Znaków /5 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział funkcjonariuszy więziennych

  Funkcjonariuszy więziennych można podzielić na : • stale pracujący w bezpośredniej styczności z więźniami, • funkcjonariusze o ograniczonej w czasie styczności osobistej, • tacy, których styczność jest sporadyczna, albo nie ma jej wcale. Do kategorii pierwszej należą pracownicy działu ochrony, odpowiedzialni w oddziałach mieszkalnych za bezpieczeństwo, porządek oraz podstawową obsługę więźniów. Są to przeważnie podoficerowie z wykształceniem średnim. Do tej grupy należą także wychowawcy, psychologowie, lekarze i nauczyciele szkół więziennych, którzy są personelem cywilnym. Do kategorii drugiej należą członkowie kierownictwa zakładu penitencjarnego, których praca ma charakter kontrolno – wizytatorsko – interwencyjny, a także członkowie administracji penitencjarnej ponadzakładowej, wykonujący czynności kontrolno –...

  Ocena /

  Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /18.11.2007 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika resocjalizacyjna

  I.Wprowadzenie w problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Interdyscyplinarny charakter wiedzy o profilaktyce społecznej i resocjalizacji. ( ped. Res. ? dyscyplina teoretyczna i praktyczna, interdyscyplinarność, profilaktyka, probacja i mediacja). 1.Dyscyplina teoretyczna i praktyczna-określamy ją jako dyscyplinę teoretyczna dlatego że w procesie historycznego rozwoju wypracowała równolegle do rozmaitych metod wychowania dzieci i młodzieży w różnorodnych typach społeczeństw i w różnych okresach historycznych pewien zespół twierdzeń teoretycznych, a więc zalezności o stosunkowo wysokim szczeblu ogólności zwanych ogólną teorią wychowania. Twierdzenia te były i są nadal poddawane nieustannej weryfikacji zgodnie z kanonami tworzenia wiedzy naukowej, tj zgodnie z regułami formułowania twierdzeń o zależnościach między dwiema lub więcej...

  Ocena /

  Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /07.11.2007 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lektura w klasach I-III

  Lektura w klasach I-III I Wychowanie i kształcenie czytelnika w początkowych latach nauki szkolnej Lektura w znacznej mierze pomaga nauczycielowi realizować cele i zadania przedmiotu języka polskiego, a zdobywana na tych lekcjach sprawność językowa uczniów ułatwia osobisty, indywidualny kontakt z książką. II Umiejętność czytania warunkiem rozwijania kontaktów dziecka młodszego z książką Podstawową umiejętnością, która umożliwia odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego, jest czytanie. Język pisany posiada specyficzne prawa i reguły. Poznawanie pisanej odmiany języka dokonuje się w klasach niższych podczas czytania i pisania. Ponieważ umiejętność czytania wymaga rozpoznawania znaków graficznych, czyli identyfikacji symbolu drukowanego z prawidłowym jego brzmieniem, stąd też obok poznawania graficznej strony języka...

  Ocena /

  Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /20.10.2007 Znaków /12 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realizm i racjonalizm w wychowaniu (dr Mrowiec)

  Racjonalizm i realizm w wychowaniu 1. Na czym polegała oryginalność pedagogiki Wolfganga Ratkego? Odwołując się do filozofii przyrody Arystotelesa i do poglądów F. Bacona proponował urządzenie takiego systemu kształcenia i wychowania, który byłby zgodny z duchem natury i odrzucał wszystko, co sztuczne i nienaturalne. Należało więc: po pierwsze, zmienić i ułatwić dotychczasową naukę języków klasycznych (łaciny i greki), na opanowanie których przeznacza się teraz od 7 do 10 lat nauki szkolnej; po drugie, opracować plan zorganizowania szkół narodowych (języka niemieckiego), na których powinno się oprzeć naukę języków klasycznych, po trzecie, wprowadzić do wszystkich szkół nauki przyrodnicze. Realizację tego planu reformy należało zacząć od opracowania dla szkół, do wszystkich przedmiotów, odpowiednich podręczników, a więc do...

  Ocena /

  Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /24.09.2007 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Media wspomagające edukację nieszkolną

  TEMAT: MEDIA WSPOMAGAJĄCE EDUKACJĘ NIESZKOLNĄ Plan pracy: 1.Wyjaśnienie pojęć media i edukacja. 2.Media jako środki, które uczą i pomagają w nauce, zdobywaniu, uzupełnianiu oraz pogłębianiu wiadomości. a)na ile, takie media jak prasa, książki, radio, telewizja, komputer i internet mogą wspomóc edukację pozaszkolną? 3.Negatywne skutki korzystania z telewizji i internetu. 4.Wnioski: a)media jako podstawowe środki w edukacji nieszkolnej, z których korzysta stale wzrastająca liczba dzieci i młodzieży Pracę swoją chciałabym zacząć od zdefiniowania pojęć: media i edukacja, które są podstawowym jej elementem. Są to pojęcia ściśle ze sobą powiązane w dzisiejszym świecie i w pewnym sensie oddziaływujące na siebie wzajemnie. Pierwsze z tych pojęć – media – są to środki, urządzenia pośrednie pomiędzy nadawcą a...

  Ocena /

  Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /12.09.2007 Znaków /20 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja czasu wolnego i sposoby jego spędzania przez dzieci na wsi i w mieście

  Organizacja czasu wolnego i sposoby jego spędzania przez dzieci na wsi i w mieście POZNAŃ 2011 Spis treści: 1. Charakterystyka określonej kategorii wieku społecznego. str. 3 2. Instytucjonalne i nieinstytucjonalne formy organizacji czasu wolnego w odniesieniu do danej kategorii wieku, na wsi i w mieście- podobieństwa i różnice. str. 5 3. Wnioski uwagi i refleksje oraz autorskie propozycje działań animacji czasu wolnego dla danej kategorii wieku społecznego- na wsi i w mieście. str. 11 4. Bibliografia str. 14 1. Dzieciństwo Początki systematycznej naukowej refleksji nad dzieciństwem sięgają polowy XIX w. i łączą się z rozwojem psychologii dziecka. W tej perspektywie pojawiło się pojęcie dzieciństwa jako kategorii biologiczno rozwojowej. Łączono je przede wszystkim z etapami rozwoju dziecka, z wiekiem dziecka i...

  Ocena /

  Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /04.09.2007 Znaków /2 872

  praca w formacie txt

Do góry