awatar

Profil użytkownika Hortensjusz

Data rejestracji22 grudnia 2011 Ostatnio online22 grudnia 2011, 4:22

Statystyki

55 prac, w tym:

 • 55tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /55 prac/

 • Ocena brak

  Definicja zgromadzenia publicznego

  Zgromadzenie organizowane na otwartej przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonej liczby osób (tzw. zgromadzenie publiczne) wymaga uprzedniego zawiadomienia organu gminy najwcześniej na 30 dni, a najpóźniej na 3 dni przed planowanym zgromadzeniem.

  Organ gminy ma obowiązek zakazać zgromadzenia w 2 przypadkach...

  Ocena /

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje stowarzyszeń

  Wyróżniamy:

  Stowarzyszenia ( rejestrowe, zarejestrowane w sądzie): Rejestracji dokonuje sąd rejestrowy. Sąd może odmówić zarejestrowania stowarzyszenia tylko wtedy, gdy stowarzyszenie nie spełnia warunków przewidzianych w ustawie. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru...

  Ocena /

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota stowarzyszenia

  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, (niezależnym) trwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

  Cechy stowarzyszenia:

  Dobrowolność oznacza, iż nie można nikogo zmuszać do przynależenia do stowarzyszenia, jak też wprowadzać ograniczeń dotyczących występowania ze stowarzyszenia...

  Ocena /

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /4 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki przeprowadzania zgromadzenia

  Prawo o zgromadzeniach stanowi, ze zgromadzenia mogą organizować:

  1. Osoby posiadające zdolność do czynności prawnych,

  2. Osoby prawne. .

  3. Organizacje,

  4. Grupy osób.

  W zgromadzeniach natomiast nie mogą uczestniczyć:

  - dzieci,

  - młodzież,

  - osoby ubezwłasnowolnione - niemające zdolności do...

  Ocena /

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny prawa do zrzeszania

  " Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenia tej wolności może określać ustawa".

  Konstytucja nie precyzuje "pokojowego zgromadzenia" ani też nie wprowadza w tym zakresie ograniczeń. Pozostawia, zatem ustawodawstwu zwykłemu swobodę regulacji...

  Ocena /

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe reguły postępowania w sprawach skarg i wniosków (właściwość organów, forma załatwienia skargi, kwalifikacja skargi w warunkach określonych w art. 233 - 235 k.p.a.)

  1) Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego – powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby – może spowodować wszczęcie postępowania z urzędu ( chyba, że przepisy wymagają...

  Ocena /

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenie odszkodowawcze w wyniku uchylenia decyzji, w wyniku wznowienia postępowania lub stwierdzenia jej nieważności

  Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia decyzji lub jej zmiany, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który uchylił lub zmienił decyzję .Organ ten w drodze decyzji orzeka też o odszkodowaniu.

  Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem 3 lat od...

  Ocena /

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenia zapadające w wyniku postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

  Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej następuje w formie decyzji.

  Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje również w drodze decyzji.

  Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na skutek przesłanek zawartych w art.156 §2 ( tj. nie stwierdza się...

  Ocena /

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieważność względna i bezwzględna aktu administracyjnego

  Nieważność względna aktu administracyjnego ma miejsce gdy:

  1.decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości

  2.ecyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną

  3.stała skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie

  4.wiera wadę powodująca jej...

  Ocena /

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki i właściwość organu do stwierdzenia nieważności decyzji

  Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

  1.została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości

  2.została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa

  3.dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną

  4.została skierowana do osoby...

  Ocena /

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt

Do góry