awatar

Profil użytkownika Honorat

Data rejestracji12 grudnia 2011 Ostatnio online13 grudnia 2011, 4:16

Statystyki

44 prac, w tym:

 • 44tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /44 prac/

 • Ocena brak

  Granice praw i wolności obywatelskich

  We współczesnym społeczeństwie nie mogą istnieć prawa i wolności jednostki o charakterze absolutnym, bo konieczności życia publicznego i wzgląd na prawa i wolności i innych osób wymagają od każdego poddania się określonym ograniczeniom. Wyznaczenie ogólnych ram i zasad tych ograniczeń musi być...

  Ocena /

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe obowiązki obywatelskie w Konstytucji RP

  Wyliczenie konstytucyjne ma na celu wskazanie jedynie najważniejszych obowiązków. Pamiętać też trzeba, że Konstytucji nie przysługuje w tym zakresie walor bezpośredniej stosowalności – nałożenie konkretnego obowiązku na jednostkę może nastąpić tylko na podstawie ustawy. Katalog podstawowych...

  Ocena /

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada wolności a równości w prawach obywatelskich

  Zasada wolności – została wymieniona we Wstępie do Konstytucji, a szerzej ujęto ją w art. 31 ust. 1 i 2. Zasadę tą należy rozpatrywać w dwóch aspektach. W znaczeniu pozytywnym oznacza ona swobodę czynienia wszystkiego, co nie jest przez prawo zakazane. W znaczeniu negatywnym oznacza, że nałożenie na...

  Ocena /

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja rozdziału kościoła od państwa jako podstawowa gwarancja wolności religijnej

  W doktrynie wyróżnia się dwa klasyczne modele ustrojowe stosunków wyznaniowych w państwie, wyróżniające dwa typy państw:

  a) państwa wyznaniowe – oznaczające ideowe oraz strukturalne powiązanie religii i Kościoła z państwem, polegające na uznaniu jednej spośród religii jako religii oficjalnej oraz...

  Ocena /

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada wolności sumienia i wyznania

  Zasada ta znalazła wyraz w art. 53 K oraz art. 9 EKPCz. Wolność wyznania musi też być rozpatrywana na tle konstytucyjnych zasad określających pozycję kościołów i związków wyznaniowych oraz ich relacje z państwem (art. 25). Obejmuje ona w szczególności:

  wolność wyznawania lub przyjmowania...

  Ocena /

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji RP

  prawo własności (art. 20, 21 i 64) – wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem, ograniczenia własności (w cywilistycznym rozumieniu) nie mogą naruszać istoty tego prawa, przepadek rzeczy może nastąpić tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia...

  Ocena /

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolności i prawa polityczne w Konstytucji RP

  Część z nich pojmowana jest jako prawa człowieka, ale prawa związane z udziałem w życiu publicznym (art. 60-62) przyznane zostały tylko obywatelom polskim. Oto katalog tych praw i wolności:

  1. prawa związane z udziałem w życiu publicznym – prawo do głosowania w wyborach i referendach, prawo...

  Ocena /

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolności i prawa osobiste w Konstytucji RP

  Ujęte są one w zasadzie jako prawa człowieka – podmiotem ich jest więc każdy znajdujący się pod władzą państwa polskiego. Oto katalog tych praw i wolności:

  prawo do życia (art. 38),

  nietykalność osobista (art. 39, art. 40, 41 i 50) – obejmuje w szczególności zakaz poddawania...

  Ocena /

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe założenia tzw. socjalistycznej koncepcji praw obywatelskich – zasada jedności praw i obowiązków

  bogata lista obowiązków obywatelskich,

  przyjęcie zasady, że konstytucyjnie gwarantowane prawa obywateli nie mogą być wykonywane w sposób naruszający interesy społeczeństwa lub państwa,

  zasada jedności praw i obowiązków – miała stymulować prospołeczną postawę obywateli...

  Ocena /

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe założenia neoliberalnej koncepcji praw obywatelskich

  dodanie do katalogu praw obywatelskich praw socjalnych, które miało na celu niwelowanie rażących przejawów niesprawiedliwości społecznej,

  idea międzynarodowego wymiaru ochrony praw jednostki,

  Ocena /

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /227

  praca w formacie txt

Do góry