awatar

Profil użytkownika Hofizuliyoyo

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

79 prac, w tym:

 • 79tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /79 prac/

 • Ocena brak

  Czy osoba prawna może być ubezwłasnowolniona

  Według mnie osoba prawna nie może być ubezwłasnowolniona, ponieważ według definicji ubezwłasnowolnienie jest to pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych na mocy orzeczenia sądu. Ubezwłasnowolnienie to może być całkowite lub częściowe. Całkowitemu ograniczeniu podlega człowiek, który na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Zdolność do czynności prawnych ma taką, jak małoletni poniżej 13 roku życia. Ustanawiany jest dla niego opiekun, chyba że są rodzice dysponujący władzą rodzicielską. Natomiast częściowe ubezwłasnowolnienie może wystąpić, gdy zaburzenia psychiczne mają mniejsze nasilenie, z natury rzeczy częściowe ubezwłasnowolnienie może być orzeczone tylko w stosunku...

  Ocena /

  Autor /Hofizuliyoyo Dodano /29.12.2007 Znaków /3 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunek -podział warunków.

  Warunek Warunek to oświadczenie woli. Zgodnie z przepisem art. 89 K.c., ?z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek)?.Odnosi on zazwyczaj skutek w chwili, w której zostało wyrażone oświadczenie woli. Strony mogą uzależnić skutek oświadczenia woli od zdarzenia przyszłego i niepewnego, czyli od jakichś okoliczności, które mogą, ale nie muszą nastąpić. Warunek nie jest zdarzeniem jest uzależnieniem skuteczności od zdarzenia przyszłego przedmiotowo niepewnego. Wpływ skutków czynności prawnych należy rozumieć jako całkowicie obiektywne zaistnienie zdarzenia przyszłego i niepewnego. Zdarzenie takie nie może zaistnieć w momencie dokonania czynności prawnej lub chwilę po niej...

  Ocena /

  Autor /Hofizuliyoyo Dodano /27.12.2007 Znaków /3 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązywanie umów o pracę

  UMOWY O PRACĘ MOŻNA ROZWIĄZAĆ (ZGODNIE Z ART.30 PAR. 1KP): 1. na mocy porozumienia stron (wola obu stron stosunku pracy) 2. przez oświadczenie jednej ze stron - z zachowaniem okresu wypowiedzenia 3. przez oświadczenie jednej ze stron - bez zachowania okresu wypowiedzenia 4. z upływem czasu na który była zawarta 5. z dniem zakończenia pracy (dla której umowa była zawarta). POROZUMIENIE STRON Jest to zakończenie stosunku pracy, które ma zastosowanie do wszystkich typów umów o pracę, niezależnie od istniejących ograniczeń i zakazów w wypowiadaniu oraz rozwiązywaniu tych umów bez wypowiedzenia. Porozumienie stron jest najbezpieczniejszym sposobem rozwiązywania stosunku pracy, które polega na zgodnym oświadczeniu pracodawcy i pracownika w rozwiązywaniu umowy o pracę. Główne zalety rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia...

  Ocena /

  Autor /Hofizuliyoyo Dodano /24.12.2007 Znaków /15 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalny system ochrony praw człowieka

  Regionalny system ochrony praw człowieka - element międzynarodowego systemu praw człowieka, uzupełnia uniwersalny system ochrony praw człowieka ONZ w zakresie praw człowieka. Celem jest zwiększenie efektywności międzynarodowej ochrony praw człowieka, gdyż państwa danego regionu łączy wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne, faktyczna współpraca i gotowość akceptacji wspólnych wartości i norm. EUROPA RADA EUROPY Radę Europy utworzono w roku 1949 jako organizację do promowania i rozwijania współpracy międzyrządowej i międzyparlamentarnej. Jej celem, określonym w artykule 1 statutu, jest umocnienie jedności państw członkowskich w dziedzinie ochrony i urzeczywistniania ideałów oraz zasad, które są ich wspólnym dziedzictwem, a także ułatwianie ich rozwoju gospodarczego i społecznego. Do podstawowych zasad Rady Europy należy zaliczyć...

  Ocena /

  Autor /Hofizuliyoyo Dodano /03.12.2007 Znaków /32 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstęp do prawoznastwa

  Wprowadzenie: Wartość logiczna przysługuje tylko zdaniom oznajmującym, wyrażających sąd - myśl odnosząca się w sposób sprawozdawczy do jakiegoś stanu rzeczy. Dyrektywy - wypowiedzi, takie jak norma, przepis, zasada, reguła, wskazówka, zalecenie, wpływające na zachowania się ludzi. Normy - akty oddziaływań stanowczych. Nie opisują zachowania, lecz wskazują, jakie zachowanie powinno nastąpić. Nie można określić ich wartości logicznej. Oceny - wyrażają aprobatę, lub dezaprobatę pewnego stanu rzeczy, odnoszą się do akceptowanych standardów, czy kryteriów - wypowiedzi nonkogitywne (nie mają wartości poznawczej). • Oceny zasadnicze - oceniamy przedmiot bez względu na jego relację do innych przedmiotów. • Oceny instrumentalne - skutki, które powoduje. Przepisy prawa: 1. Rozumienie przepisu prawa: Przepis prawa to zdaniokształtny...

  Ocena /

  Autor /Hofizuliyoyo Dodano /02.11.2007 Znaków /2 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia do powtórzenia. Pytania i odpowiedzi.

  1. Scharakteryzuj pojęcie prawa – zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. Cechy prawa: a) społeczny charakter - wyraża wartości i potrzeby o szerszym lub węższym zasięgu społecznym, ma je chronić i urzeczywistniać. b) normatywność - prawem są normy (reguły, zasady, przykazania) co oznacza, że pewne wzory zachowań uznaje się za powinne, inaczej mówiąc obowiązujące, wiążące, dyscyplinujące do określonego sposobu postępowania. c) Perswazyjność – kształtuje wyobrażenia, postawy polityczne, i zachowania obywateli. Zakłada, ale i stara się nas przekonać, że posłuch obywatela jest rezultatem dokonanego przez niego względnie swobodnego wyboru. d) Heteronomiczność – zewnętrzny charakter wobec jednostki, prawo pojmuje się jako porządek pochodzący z zewnątrz, od grupy, od...

  Ocena /

  Autor /Hofizuliyoyo Dodano /03.10.2007 Znaków /3 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność (pojęcie, nabycie, współwłasność, ochrona własności)

  ROZDZIAŁ 1 TREŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI – WPROWADZENIE Kształtując normatywną część prawa własności ustawodawca pozytywnie określa uprawnienia właściciela oraz negatywnie określa sytuację osób trzecich jako „wyłączonych”, zobowiązanych do biernego przestrzegania cudzej własności. W ujęciu pozytywnym hołduje koncepcja uniwersalnego, elastycznego modelu własności tzn. Właściciel może z rzeczą czynić wszystko, czego mu prawo nie zabrania, może korzystać z rzeczy oraz rozporządzać rzeczą. Przy tym korzystając z rzeczy właściciel może w szczególności pobierać pożytki i inne dochody. Trzeba dodać, że właściciel jest uprawniony do posiadania rzeczy. Pozytywną stronę własności opisuje najlepiej stara tradycyjna triada uprawnień: ius possidendi (posiadanie), ius utendi, fruendi, ubutendi (używanie, pobieranie pożytków...

  Ocena /

  Autor /Hofizuliyoyo Dodano /12.09.2007 Znaków /33 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  III filar Unii Europejskiej

  ~ III FILAR UNII EUROPEJSKIEJ – WSPÓŁPRACA SĄDOWA I POLICJI W SPRAWACH KARNYCH ~ Znaczącym etapem w historii współpracy imigracyjnej, policyjnej i sądowej pomiędzy państwami członkowskimi stało się zawarcie przez państwa Beneluksu, RFN i Francję porozumień z Schengen. Były to dwie umowy międzynarodowe, z których wcześniejsza, podpisana 14 czerwca 1985 r., miała charakter programowy i wytyczyła główne kierunki współpracy pomiędzy stronami; druga natomiast, zawarta 19 czerwca 1990 r., stanowiła realizację umowy wcześniejszej i przewidywała konkretne działania stron w zakresie imigracji, azylu, współpracy sądowej i współpracy policyjnej. Współpraca w III filarze ma charakter międzyrządowy i posługuje się formami charakterystycznymi dla prawa międzynarodowego, a nie prawa wspólnotowego. TUE wprowadził dla wszystkich dziedzin, które...

  Ocena /

  Autor /Hofizuliyoyo Dodano /24.08.2007 Znaków /9 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia z zakresu prawa spadkowego

  Prawo spadkowe - to zespół przepisów prawnych odnoszących się do przejścia ogółu cywilnych, majątkowych praw i obowiązków zmarłego na inne osoby. W znaczeniu podmiotowym oznacza uprawnienia określonych osób do dziedziczenia po osobie zmarłej. Spadek - to ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego, który z chwilą śmierci zmarłego (spadkodawcy) przechodzi na spadkobierców. Nie należą do spadku prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy, które są ściśle związane z osobą spadkodawcy i wygasają z jego śmiercią np. prawo do pobierania wynagrodzenia za pracą, do otrzymywania alimentów itp. Należą natomiast do spadku: zaległe wynagrodzenia, renta czy alimenty należne spadkodawcy za czas do chwili jego śmierci, lecz jeszcze nie pobrane. Spadkodawca – to osoba zmarła pozostawiająca spadek. Może nią być tylko osoba fizyczna. Spadkobierca...

  Ocena /

  Autor /Hofizuliyoyo Dodano /14.08.2007 Znaków /5 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowane pytania z prawa gospodarczego

  Ogólne wiadomości o prawie gosp. 1. Scharakteryzuj prawo gospodarcze jako kompleksową gałęzie prawa Pod pojęciem prawa gospodarczego rozumieć należy ogół norm prawnych, dotyczących funkcjonowania gospodarki narodowej oraz stosunków gospodarczych między osobami fizycznymi i prawnymi jako jej podmiotami. Obejmuje ono zatem zakresem swego oddziaływania stosunki cywilne między podmiotami gospodarczymi w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Działaniami gospodarczymi, w rozumieniu tej dziedziny prawa, są czynności prawne dotyczące spraw: - przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych, - przeciwko podmiotom gospodarczym o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenia do stanu poprzedniego lub naprawienia szkody z tym związanej oraz zakazania lub ograniczenia działalności zagrażającej środowisku. - przeciwdziałania...

  Ocena /

  Autor /Hofizuliyoyo Dodano /30.07.2007 Znaków /17 277

  praca w formacie txt

Do góry