awatar

Profil użytkownika GicearoKeella

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

78 prac, w tym:

 • 78tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /78 prac/

 • Ocena brak

  Podstawy prawa karnego i procedury karnej -zarys wykładu

  1 Prawo karne Wykład 1 11.10.02 I. Prawo karne – pojęcie i podział.  Zespół norm prawnych regulujących walkę z czynami zwanymi przestępstwami przy pomocy kar, środków zabezpieczających (stosuje się je wobec sprawców czynów zabronionych, którzy swoim zachowaniem wyczerpują znamiona przestępstwa, ale nie ich winy – np. umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym lub w innym zakładzie specjalistycznym) i innych środków pe-nalnych.  Czyny karalne – przestępstwa i wykroczenia.  Środki zapobiegawcze – KPK gwarantują prawidłowy przebieg postępowania karnego (np. poręczenie majątkowe, tymczasowe aresztowanie).  Inne środki penalne (karne):  zakaz prowadzenia pojazdów;  zakaz wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności;  pozbawienie praw publicznych;  nawiązka i inne świadczenia pieniężne;  warunkowe...

  Ocena /

  Autor /GicearoKeella Dodano /04.12.2007 Znaków /2 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa

  Źródła prawa Źródła prawa są to akty normatywne stanowione przez upoważnione organy władzy i administracji państwowej, a także organy samorządów terytorialnych zawierające normy prawne lub stanowiące istotny składnik właściwego uchwycenia treści normy prawnej. Mimo znacznego zróżnicowania, akty normatywne stanowią system pod pojęciem którego rozumiemy logicznie uporządkowaną i wzajemnie ze sobą powiązaną całość. System aktów normatywnych jest uporządkowany według dwóch kryteriów: podmiotu (organu) prawodawczego i rodzaju aktu normatywnego. Ujęte według tych kryteriów akty normatywne pozwalają na ustalenie ich hierarchii, która dla naszego prawa przedstawia się następująco: Konstytucja - jest to ustawa zasadnicza zajmująca naczelne miejsce w hierarchii aktów ustawodawczych. Wyróżnia się ona spośród innych aktów normatywnych...

  Ocena /

  Autor /GicearoKeella Dodano /26.11.2007 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzór listu motywacyjnego

  Podaj swój adres Wpisz datę Imię i nazwisko (lub stanowisko) osoby, do której piszesz nazwa instytucji adres Zacznij od: Szanowny Panie/Pani! lub od: Szanowny Panie/Pani + nazwisko osoby, do której piszesz! Wpisz pierwsze zdanie twojego podania - w zdaniu tym powinna być zawarta prośba o przyjęcie do pracy oraz informacja, o jakie stanowisko się ubiegasz Jest to miejsce przeznaczone do rozwinięcia podania - napisz kilka słów o sobie (wykształcenie, umiejętności i doświadczenie zawodowe) oraz o tym, dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednią osobą na dane stanowisko Ostatni akapit - zasugeruj gotowość spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Zakończ podanie słowami: Z poważeniem lub z wyrazami szacunku itp. Czytelny podpis Załączniki: wymień dokumenty, które dołączasz

  Ocena /

  Autor /GicearoKeella Dodano /02.11.2007 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacja administracji w sferze wewnętrznej

  I. Dzisiejsze problemy administracji 1. Polska w dobie szybkiej transformacji prawno-instytucjonalnej narażona jest na liczne nieprawidłowości i doświadcza wielu korupcjo gennych zjawisk. Wpływają one na nienajlepszy poziom merytoryczny ustawodawstwa, powielanie złego prawa i duży brak kompetencji działania różnych instytucji państwowych, w tym urzędów administracyjnych, sądów, a także przedsiębiorstw. Obywatel czuje się przytłoczony istniejącą machiną biurokratyczną, z którą chce mieć jak najmniej wspólnego. W dobie licznych koncesji, regulacji, postępującego procesu recentralizacji, związanego ze zwiększeniem liczby urzędników państwowych, przysłowiowy Kowalski na każdym kroku spotyka się ze sztywnością aparatu państwowego, marnowaniem publicznego grosza, powolnością realizowania spraw, opryskliwością i nieuprzejmością...

  Ocena /

  Autor /GicearoKeella Dodano /18.10.2007 Znaków /10 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowanie zagdanień dotyczącego prawa gospodarczego

  "to jest opracowanie pytań z gospodarczego może komuś się przyda 1.Rozróżnienie: prawo gospodarcze publiczne a prawo gospodarcze prywatne 2. Zakres i systematyka prawa gospodarczego publicznego Prawo gospodarcze publiczne normuje tylko część stosunków społecznych związanych z działalnością gospodarczą. Pod względem przedmiotowym regulacja obejmuje: określenie ustroju gospodarczego państwa oraz zasad jego funkcjonowania i ochrony. Określenie to ma formę władczego ustalenia, do respektowania którego zobowiązane są wszystkie podmioty prawa krajowego oraz osoby zagraniczne wchodzące w stosunki gospodarcze z podmiotami krajowymi. W szczególności państwo reguluje normatywnie: 1)stosunki własnościowe, będące podstawą gospodarowania i przedmiotem ochrony ze strony państwa, 2)zasady gospodarowania, typowe dla danego układu stosunków własnościowych i...

  Ocena /

  Autor /GicearoKeella Dodano /13.10.2007 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja prawna postępowania administracyjnego

  Podstawowym aktem prawnym regulującym post. adm. jest ustawa z dn. 14.06.1960r. ? KPA ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z poźn. zm. ) Należy podkreślić że polskie prawo procesowe jest skodyfikowane, ale poza zakresem regulacji KPA znajduje się wiele spraw regulowanych ustawami szczególnymi np. ordynacja podatkowa, prawo celne, itp. Ponadto w sprawach regulowanych przepisami KPA przepisy prawa materialnego przewidują niekiedy odmienny sposób załatwiania tej czy inne sprawy I tak np. pr. budowlane zawiera regulację dotyczące treści wniosku o pozwolenie na budowę oraz treści decyzji w tej sprawie. KPA obejmuje kilka odrębnych postępowań, które zostały zawarte w kolejnych działach kodeksu: a) post. adm. ogólne; b) post. w sprawach wydawania zaświadczeń; c) post. w sprawach rozstrzygania sporów a właściwość pomiędzy organami adm...

  Ocena /

  Autor /GicearoKeella Dodano /10.10.2007 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pomocniczości

  Jednym z wyzwań, przed którymi staje obecnie Unia Europejska, jest konieczność ponownego przemyślenia roli i znaczenia zasady pomocniczości w pracach instytucji wspólnotowych. Zasadę pomocniczości (subsydiarności) we wspólnotowym porządku prawnym ustanawia obecnie traktat zgodnie z którym „w dziedzinach, które nie należą do jej kompetencji wyłącznej, Wspólnota podejmuje działania, zgodnie z zasadą pomocniczości, tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele proponowanych działań nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie. Wskazuje na to już deklaracja w sprawie przyszłości Unii przyjęta przez konferencję międzynarodową w Nicei w grudniu 2000 r. Zgodnie z jej postanowieniami, dyskusja nad przyszłością Unii Europejskiej powinna objąć zagadnienie ustalenia i utrzymania dokładniejszego podziału...

  Ocena /

  Autor /GicearoKeella Dodano /29.09.2007 Znaków /14 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka prawnicza

  1. System normatycznych regulatorów życia społecznego, normy obyczajowe, zwyczajowe, moralne, prawne. Norma – jest pewną regułą, dyrektywą mówiącą adresatowi jak należy ( jak powinien postąpić). Możemy wyróżnić w normie: - Treść postępowania - Nakaz - Powinność Geneza norm: Normy biorą się z życia społecznego. Społeczeństwo z natury pragnie ładu, porządku i z tego tytułu wspólnota ludzi pragnie norm, które porządkują życie. Istnieją normy: - Norma obyczajowa – do obyczaju zaliczamy używanie słów( dzień dobry, do widzenia). Norma obyczajowa to, co należy według grupy społecznej do dobrego tam, co jest ogólnie przyjęte, co jest przyjęte, że wypada. Zewnętrzne życie oparte jest na kulturze, i składa się z religii bliskich i dalekich. Etykieta – jest to taka forma zachowania, która jest obłudą i panowała na...

  Ocena /

  Autor /GicearoKeella Dodano /23.09.2007 Znaków /9 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Politologia

  1. Pojęcie polityki Polityka jest to ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy, jej wykonywaniem oraz wytyczaniem kierunków rozwoju państwa w różnych dziedzinach. Pojęcie to wywodzi się z języka greckiego ?politike? co oznacza ?sztuka rządzenia państwem?. 2. Zakres i treść politologii Politologia to jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej z dążeniem do zdobycia, sprawowania i utrzymania władzy, teorią jej organizacji oraz funkcjami i charakterem państwa. W polskiej literaturze przyjmuje się podział na pięć działów nauki o polityce: ? teoria polityki ? systemy polityczne oraz ich funkcjonowanie ? ruchy i doktryny polityczne (historia i współczesność) ? współczesne stosunki międzynarodowe ? polityki szczegółowe (np. gospodarcza, społeczna...

  Ocena /

  Autor /GicearoKeella Dodano /12.09.2007 Znaków /3 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia - Ściąga

  Bilans handlowy jest to wartość eksportu netto. Gdy eksport jest większy od importu, występuje nadwyżka handlowa. Gdy import przewyższa eksport, gospodarka wykazuje deficyt handlowy. [ Jeżeli gospodarstwo domowe ma wyższe wydatki niż dochody, to występuje ujemne saldo oszczędności albo deficyt: musi ono wówczas zmniejszyć swoje aktywa (rachunek banku czy pakiet papierów wartościowych) aby pokryć deficyt. Podobnie, gdy gospodarka kraju ma deficyt handlowy w obrocie z zagranicą, kraj jako całość musi wyprzedać część swoich aktywów zagranicy, aby spłacić deficyt. ] Rewaluacja (Dewaluacja) jest to obniżenie (podwyższenie) kursu walutowego, do którego obrony zobowiązuje się rząd. Generalnie kursy są na ustalonym poziomie, ale czasami rząd może je zmienić na krótki czas (jest tak od 45r. od porozumien w Bretton Wodds) Efekty krótkookresowe: gdy...

  Ocena /

  Autor /GicearoKeella Dodano /30.08.2007 Znaków /3 005

  praca w formacie txt

Do góry