awatar

Profil użytkownika Gelsduews

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

95 prac, w tym:

 • 95tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /95 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest dla mnie polityka?

  CZYM JEST DLA MNIE POLITYKA? Refleksja nad polityką jest celem samym w sobie, dlatego uważam, że w trakcie przemyśleń o polityce od czasu do czasu należy zatrzymać się i zadać sobie pytanie o swoje poglądy na temat natury człowieka i o wynikające z tego skutki dla własnych idei politycznych. Najprostszym sposobem aby zdefiniować pojęcie polityki jest sięgnięcie do źródeł. Z greckiego politike oznacza sztukę rządzenia państwem, natomiast politea również z greki można interpretować jako organizację społeczeństwa pozostającego pod określoną władzą, w szczególności państwową. Taka interpretacja wskazuje na państwo, jako centralną kategorię polityki. Związek państwa i polityki uwidacznia się szczególnie, gdy będziemy utożsamiali państwo z aparatem władzy państwowej. Niewątpliwym faktem jest, że państwo to centralna a zarazem...

  Ocena /

  Autor /Gelsduews Dodano /01.12.2007 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza i przywództwo w organizacji na przykładzie redakcji portalu internetowego

  Pojęcia przywództwo, władza, organizacja, a raczej zjawiska, które opisywane są za ich pomocą są ściśle ze sobą powiązane i trudno je rozpatrywać bez zrozumienia relacji między nimi zachodzących. Zacząć należy wpierw od przedstawienia jak są one rozumiane. Definicje słowa przywództwo możemy rozpatrywać w dwóch aspektach - jako proces i jako właściwość. Pierwsza z tych kategorii charakteryzuje to zagadnienie jako proces, który nie wymusza wpływu w toku kierowania i koordynowania działań uczestników skoordynowanej grupy, zmierzającej do osiągnięcia celów danej organizacji. Właściwością przywództwa zaś jest zestaw cech lub charakterystyk przypisanych tym, którzy są powszechnie postrzegani i uznawani za efektywnych przy wywieraniu tego rodzaju wpływu na inne jednostki . Z powyższych zdań wprost wynika, iż przywódcą nie jest tylko...

  Ocena /

  Autor /Gelsduews Dodano /20.11.2007 Znaków /2 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura polityczna a kampania wyborcza

  Pojęcie kultury politycznej powstało dopiero w XIX wieku, jednak zdaniem naukowców towarzyszy nam od chwili, gdy po raz pierwszy wypowiedziane zostały myśli na tematy polityczne. Już prorocy w swych kazaniach i wyroczniach przypisywali ludziom zajmującym władzę polityczną rożne cechy i właściwości. Również greccy i rzymscy poeci i historycy czy dramaturgowie wypowiadali swe sądy na temat Jonów i Dorów, Spartan czy Ateńczyków. Na temat różnic pomiędzy ludami i krajami wypowiadało swe myśli wielu znakomitych myślicieli np.: Platon, Montesquieu oraz Machiavelli. Wszelkie różnice w sprawowaniu władzy starali się oni tłumaczyć odmiennością zwyczajów oraz charakterem ludności zamieszkującej dany region. W polskiej nauce termin ten pojawił się już około 1905 roku podczas trwania rewolucji wówczas oznaczało ono powściągliwość polityczną...

  Ocena /

  Autor /Gelsduews Dodano /20.10.2007 Znaków /5 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch husycki w Czechach

  Ruch husycki w Czechach Spis treści: I. Wstęp II. Sytuacja społeczna w Królestwie Czeskim na przełomie XIV i XV wieku III. Jan Hus i jego działalność IV. Ruch husycki V. Upadek husytyzmu VI. Zakończenie I. Wstęp Na przełomie XIV i XV wieku Królestwo Czeskie, rządzone przez Wacława IV Luksemburskiego i wchodzące w skład Rzeszy niemieckiej, ogarnął kryzys społeczny, na który nałożyły się również konflikty narodowościowe. Możnowładztwo i duchowieństwo składało się w przeważającej części z Niemców bądź zniemczonych Czechów, podczas gdy rdzenni Czesi pozbawieni byli dostępu do ważniejszych stanowisk i biedniejsi. W tym samym czasie nastąpił jednak nagły wzrost poziomu kultury i świadomości narodowej Czechów. Na tym tle szybko znalazły posłuch hasła reformy Kościoła w duchu ubóstwa i zniwelowania różnic społecznych...

  Ocena /

  Autor /Gelsduews Dodano /20.10.2007 Znaków /30 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja i miejsce Japonii jako mocarstwa regionalnego.

  Wobec całkowitej przewagi wojsk amerykańskich i sowieckich atakujących japończyków 14 VIII 1945 Cesarstwo Japonii podjęło decyzję o bezwarunkowej kapitulacji. Według ustaleń z państwami atakującymi, Rosjanie mieli odebrać kapitulację na terenie Mandżurii, Sachalinu, Kuryli, Korei Pn., Kuomintangowcy na terytorium Chin z wyjątkiem Mandżurii i Tajwanu oraz na terenie Indochin na Pn. od 160 równoleżnika. Rozdział terytorialny ustalono też między USA i Brytyjczykami. 2 IX 1945 w Zatoce Tokijskiej na pokładzie pancernika „Missouri” podpisany został akt bezwarunkowej kapitulacji (gen. Mac Arthur). Na mocy tego układu Japonia kończyła bezwarunkowo i natychmiastowo, godziła się wykonanie zaleceń zwycięzców oraz podporządkowanie władzy cesarza i rządu dowódcy mocarstw sojuszniczych. Bezpośrednie koszta wojny oszacowano na 41 mld. 272 mln...

  Ocena /

  Autor /Gelsduews Dodano /23.09.2007 Znaków /5 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat amsterdamski -1997r.

  Traktat amsterdamski z 2 października 1997 roku w sprawie prowadzenia polityki zewnętrznej Unii Zasadnicze rozbieżności między państwami członkowskimi doprowadziły do przyjęcia projektu nowelizacji Traktatów Założycielskich Wspólnot oraz Unii Europejskiej dopiero 17 czerwca 1997 roku, podczas szczytu Rady Europejskiej w Amsterdamie. Ostateczny tekst Traktatu zaaprobowano 2 października 1997 roku. Po zakończeniu trwającej ponad półtora roku procedury ratyfikacyjnej traktat amsterdamski wszedł ostatecznie w życie w dniu 1 maja 1999 roku . Do priorytetowych celów traktatu amsteramskiego zaliczono: • wspieranie zatrudnienia oraz zagwarantowanie obywatelom ich podstawowych praw; • usunięcie pozostałych przeszkód w przepływie osób oraz wzmocnienie ich bezpieczeństwa; • zapewnienie Unii Europejskiej właściwego miejsca na arenie...

  Ocena /

  Autor /Gelsduews Dodano /20.09.2007 Znaków /7 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydenckie kampanie wyborcze Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1995 i 2000

  PREZYDENCKIE KAMPANIE WYBORCZE ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO W LATACH 1995 I 2000 Wstęp Aleksander Kwaśniewski uważany jest za jednego z najzdolniejszych polskich polityków lat 90-tych XX wieku. W swojej pracy postaram się wskazać, jakie strategie zastosowane w trakcie kampanii wyborczej w roku 1995 pozwoliły kandydatowi, na którego politycznym życiorysie ciążą przynależność do PZPR i udział w dwóch rządach PRL w końcu lat 80-tych, udało się zwyciężyć w bezpośredniej konfrontacji z legendą Solidarności, laureatem pokojowej nagrody Nobla, Lechem Wałęsą. Przedstawię również działania podejmowane przez Kwaśniewskiego i jego sztab wyborczy w trakcie kampanii prezydenckiej w 2000 roku, co zadecydowało o tym, że urzędujący wtedy Prezydent III RP został wybrany na drugą kadencję, uzyskując już w pierwszej turze ponad połowę...

  Ocena /

  Autor /Gelsduews Dodano /02.09.2007 Znaków /20 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki Europa-Ameryka po konflikcie irackim.

  Europa i Ameryka razem. Związki Ameryki i Europy sięgają czasów, kiedy pierwsi kolonizatorzy zamieszkali w Nowym Świecie. Europejscy osadnicy odcisnęli ogromne piętno na kulturze i historii tego kontynentu. Obecnie, w ujęciu publicystycznym, Amerykę utożsamia się najczęściej ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast Europę z państwami należącymi, bądź aspirującymi do Unii Europejskiej. Mentalnie łączą współcześnie USA i UE wspólne wartości demokracji, wolnego rynku, ograniczonego rządu, praw człowieka, indywidualizmu i praworządności. Więzi polityczne i gospodarcze są dużo bardziej skomplikowane. Od chwili przerwania amerykańskiego izolacjonizmu w trakcie II wojny światowej Stany Zjednoczone Ameryki pozostawały w trwałym sojuszu z państwami zachodniej Europy. Przez kilkadziesiąt lat USA były zaangażowane w utrzymanie bezpieczeństwa swoich...

  Ocena /

  Autor /Gelsduews Dodano /02.09.2007 Znaków /13 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny klilku państw Europy.

  Samorząd terytorialny klilku państw Europy. Samorząd terytorialny Szwecji. Królestwo Szwecji to kraj o powierzchni równej niemalże 450 000 km². Występuje tu dwuszczeblowy samorząd lokalny: istnieje 290 gmin (kommun) i 21 województw (landstig). Najmłodszą gminą jest Knivsta, która odłączyła się od gminy Uppsala w 2003 roku. Kraj zamieszkiwany jest przez ponad 9 milionów mieszkańców. Największe województwo - Stockholm - liczy sobie 1 839 000 mieszkańców, zaś najmniejsze - Gotland - 57 000. Również gminy, jednostki rozległe, są bardzo zróżnicowane pod względem liczby mieszkańców: gminę Stockholm zamieszkuje ponad 700 000 osób, podczas gdy w gminie Bjurholm – mniej niż 3 000. Z przyczyn geograficznych (przede wszystkim chodzi o klimat) większość ludności żyje w południowej części kraju. Szwedzki samorząd posiada długą...

  Ocena /

  Autor /Gelsduews Dodano /25.08.2007 Znaków /21 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka społeczna

  POLITYKA SPOŁECZNA Książki: 1. „Polityka społeczna” Supińska, Rajkiewicz 2. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” WYKŁAD I 1. Polityka społeczna jest to pewien zespół działań w państwie/ jest nauką i dziedziną wiedzy. Jest to suma działań na rzecz postępu społecznego. 2. Przez politykę społeczną należy rozumieć celowe oddziaływanie państwa, samorządów i organizacji pozapaństwowych na istniejący układ stosunków społecznych, zmierzająca do poprawy warunków życia i pracy, ograniczania nierówności społecznych oraz podnoszenia ogólnego poziomu kultury życia. 3. Celem polityki społecznej jest zaspakajanie podstawowych potrzeb ludzkich. Potrzeby ludzkie rozgraniczamy na materialne (mieszkanie, sen, zdrowie, praca) i niematerialne, duchowe (zrozumienie, akceptacja, miłość, tolerancja, bezpieczeństwo). 4. FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA...

  Ocena /

  Autor /Gelsduews Dodano /13.08.2007 Znaków /5 461

  praca w formacie txt

Do góry