awatar

Profil użytkownika Galmeeria

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

100 prac, w tym:

 • 100tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /100 prac/

 • Ocena brak

  Polityka kredytowa

  Definicja polityki kredytowej- kredyt bankowy jest jedną z czynności określonych w ustawie Prawo bankowe i jest to czynność zastrzeżona dla banków. Inne podmioty i osoby fizyczne nie mogą udzielać kredytów. Umowa o kredyt jest umową cywilnoprawną. Stosunek kredytowy jest stosunkiem prawnym o charakterze ciągłym, w którym bank i kredytobiorca są ze sobą związani przez długi okres. Ubiegającemu się o kredyt nie przysługuje jednak roszczenie do zobowiązania banku do zawarcia umowy o kredyt czy do przyznania kredytu na innych warunkach niż to ustali bank. Zgodnie z art. 69 ust Prawo bankowe przez umowę kredytu: -bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych przeznaczony na określony cel; -a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, do zwrotu...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /28.10.2006 Znaków /12 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznaczanie treści i źródeł systemu prawa

  SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Źródła prawa 3. System źródeł prawa w RP4. Reguły egzegezy 5. Reguły interpretacyjne 6. Reguły inferencyjne 7. Reguły kolizyjne 8. Czynniki kształtujące treść prawa 9. Bibliografia 1. Wstęp Rozważania na temat wyznaczania treści i źródeł systemu prawa należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia system prawa. Są to normy prawne obowiązujące w danym państwie, uporządkowane według przyjętych zasad. Istnieje wśród nich określona hierarchia. Wszystkie one mają pewne cechy wspólne. Ale istnieje wśród nich również zróżnicowanie, mające swe źródło w tym, że regulują one różnorodne stosunki społeczne. Do systemu stale przybywają nowe normy. Inne są z niego wyłączane. System prawa ma charakter dynamiczny. Na system prawa danego państwa w danym momencie historycznym składają się obowiązujące...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /27.10.2006 Znaków /29 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marksizm i Leninizm

  1. Twórcy marksizmu na tle epoki Ostateczny rozpad stanu trzeciego następujący w pierwszej połowie XIX w. doprowadził do wykształcenia się dwóch opozycyjnych klas społecznych burżuazji i proletariatu. Wypadki Wiosny Ludów pełniej uświadomiły klasie robotniczej siłę oraz historyczne zadania, które w przyszłości przyjdzie urzeczywistniać. Nieco później do rangi symbolu urosło zwycięstwo Komuny Paryskiej, jako pierwszej próby przejęcia władzy przez proletariat. Na tym tle twórcy socjalizmu i komunizmu, opierając się na metodologii materiału historycznego, interpretowali rolę i epokowe zadania proletariatu w przekształcaniu stosunków społeczno-politycznych. Karol Marks (1818-1883) urodził się w Trewirze w Nadrenii, ojciec jego był prawnikiem, zwolennikiem i propagatorem ideałów filozofii oświeceniowej. Marks studiował prawo i filozofię...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /27.10.2006 Znaków /27 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idee i źródła integracji Europejskiej od starożytności do XV wieku

  Historia Europy od starożytności poszukiwała chrześcijańskiej jedności. Punktem odniesienia dla Europy jako całości, było przez całe wieki imperium Karola Wielkiego. W istocie władca ten w stosunkowo krótkim czasie zdołał przyłączyć do Regnum Francorum niemal całe Włochy, Istrię, północną Germanię aż po Odrę, dotarł nawet do środkowego Dunaju po rzekę Tiszę i dalej na południe, poza obszar dzisiejszej Chorwacji. W 800 r. Karol Wielki został koronowany na cesarza rzymskiego stał się strażnikiem wiary chrześcijańskiej na tym obszarze. Jednak ambicje i rywalizacja jego synów doprowadziła w 843 r. do utraty peryferyjnych księstw i hrabstw. Okres karoliński, chociaż krótki, naznaczył całe średniowiecze istnieniem Republica Chtistiana. Niema wątpliwości, co do tego, że imperium wpłynęło na trwałe kształtowanie się integracji...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /22.10.2006 Znaków /7 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się ustrojue komunistycznego w polsce i czechosłowacji

  Od parlamentaryzmu do socjalzimu : Analiza porównawcza Polski i Czechosłowacji Zmierzch demokratycznych rządów europy środkowo wschodniej rozpoczął się od Teheranu gdzie podjęto decyzję o zarzuceniu koncepcji otwarcia 2 frontu na Bałkanach na rzecz Normandii, co jednoznacznie pociągało za sobą oddanie obszaru europy środkowo wschodniej pod radziecką strefę wpływów. Już w tym okresie przygotowywano plany rewolucji komunistycznej na ziemiach włączonych w orbitę ZSRR . Głównym założeniem tych planów miała być tak zwana taktyka salami czyli stopniowe pozbywanie się małych fragmentów opozycji. W niniejszym referacie spróbuje skonfrontować ze sobą realizację dopktryny salami na terenach Polski oraz Czechosłowacji. W wielu miejscach celowo pominąłem fakty nie połączone bezpośrednio z rozwojem komunizmu w wyżej wymienionych krajach , a...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /28.09.2006 Znaków /21 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myślenie polityczne a manipulacja

  Krystyna Skarżyńska we wstępie do „Psychologii politycznej” pod jej redakcją stwierdza, iż polityka przestała być odległą i nieosiągalną dla zwykłego człowieka sferą działalności. Autorka podkreśla, że możemy na nią wpływać uczestnicząc w wyborach, jest ona też bardziej dla nas dostępna dzięki mediom. System demokratyczny daje także większą możliwość w uczestniczeniu w życiu politycznym, możliwość „zostania politykiem”. Świadczą o tym chociażby przedwyborcze długie listy kandydatów na radnych gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich. Z punktu widzenia autorki zasadne jest, wobec tego, istnienie psychologii politycznej jako stosunkowo nowej nauki, która wychodzi naprzeciw polskim zmianom systemowym końca lat dziewięćdziesiątych. Ma być ona psychologią „stosowaną do polityki” , a zajmować się wyjaśnianiem i...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /19.09.2006 Znaków /7 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System partyjny Wielkiej Brytanii

  W Wielkiej Brytanii istnieje system dwupartyjny; oznacza to, że mimo działania w państwie wielu partii, tylko dwie najsilniejsze uczestniczą (alternatywnie, zależnie od wyników wyborów do Izby Gmin) w tworzeniu rządu i sprawowaniu władzy. Na brytyjską dwupartyjności wpłynęła tradycja historyczna, zwyczaje życia politycznego a także obowiązujące przepisy prawa wyborczego, dyskryminując partie trzecie. Gabinety są monopartyjne, zaznacza się stabilność rządów. Ta stabilizacja w mniejszym lub w większym stopniu trwa od 1922 r. Wielka Brytania, występując w przeszłości w roli światowego mocarstwa, przedstawiała sobą kraj z jednolitym (homogenicznym) systemem społecznym. Historycznie reprezentacja klasy robotniczej wyodrębniła się dopiero wtedy, gdy arystokracja i burżuazja tak się zbliżyły do siebie, że mogły być skupione w jednym obozie...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /05.09.2006 Znaków /2 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agora a kultura obywatelska

  Pojęcie „agora” i „kultura obywatelska” są równie stare jak sama demokracja. Są również nierozerwalnie ze sobą powiązane. Aby mogły spełniać swe zadanie, muszą współistnieć ze sobą. Z definicji demokracji wynika, że rządy sprawuje lud. Do tego niezbędna jest płaszczyzna komunikacji, na której dzięki interakcjom pomiędzy ludem a władzą możliwe będzie wypracowanie rozwiązań akceptowanych przez wszystkich obywateli. W starożytnej Grecji agora była miejscem, rynkiem stanowiącym centrum polityczne, administracyjne i religijne. Na placu tym zgromadzenie obywateli decydowało o sprawach politycznych, religijnych i sądowniczych. Agora była również miejscem korelacji władzy z ludem – istotna była konfrontacja sfery publicznej (władzy) ze sferą prywatną (obywatele), dzięki czemu możliwe było funkcjonowanie instytucji demokracji...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /04.09.2006 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczny podział Europy w okresie I wojny światowej

  W moim referacie zawarłam informacje dotyczące politycznego podziału Europy w okresie I wojny światowej. Formowanie układu sił politycznych na początku XX w. opierało się na relacjach między państwami, ich aspiracjach, dążeniach oraz obawach związanych z istniejącymi oraz rodzącymi się konfliktami. Europa podzielona została na dwa przeciwne sobie bloki: państwa centralne oraz Ententa. Kraje nie opowiadające się po żadnej ze stron proklamowały neutralność. Fundamentem powstania obu bloków są układy sojusznicze zawarte pomiędzy poszczególnymi państwami: Trójprzymierze oraz Trójporozumienie. Następcy Bismarcka w Niemczech prowadzili awanturniczą politykę, co pogłębiało konflikty Niemiec z innymi państwami. Ponadto wysunięto wielki program ekspansji niemieckiej, do którego potrzebowano sojuszników. Wyjściem z tej sytuacji było podpisanie...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /23.08.2006 Znaków /6 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miłość społeczna we współczesnym świecie

  MIŁOŚĆ SPOŁECZNA Miłość jest uczuciem, które towarzyszy nam wszystkim. Wyraża się troską, wzajemnością, uprzejmością, bezinteresownością oraz innymi pozytywnymi przymiotami. Miłość społeczna z kolei określa wzajemne relacje międzyludzkie, co daje nam ład i harmonie w codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa. Miłość społeczna jest oparta na głównie na zasadach takich jak solidarność, przyjaźń. Polega ona na braterstwie ludzkim. Jest rozwinięciem i ubogacenie miłości bliźniego. Bowiem potocznie miłość bliźniego oznacza przede wszystkim miłośc jednostki do konkretnej osoby lub do paru jednostek. Tymczasem miłość społeczna poszerza najpierw miłość indywidualną na całą zbiorowość jako pewną wyższą jedność. I dlatego miłość jest najbardziej uwidoczniona właśnie we wspólnotach. Za przykład może tu posłużyć rodzina...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /22.08.2006 Znaków /3 082

  praca w formacie txt

Do góry