awatar

Profil użytkownika Galmeeria

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

100 prac, w tym:

 • 100tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /100 prac/

 • Ocena brak

  Samorzad terytorialny Francji

  FRANCJA- samorzad terytorialny Zorganizowanie w samorządach jest warunkiem reformy w latach 1980-1982 samorzad zaczął funkcjonować. Francuzi byli najbardziej scentralizowani od rewolucji francuskiej. Ośrodki decyzyjne były podejmowane w Paryżu ( wszystkie) poza Paryżem nie działo się nic wszystkie pieniądze Francji przechodziły przez Paryż. Powodowało to brak rozwoju miast. Po 1982r przyznaje się samodzielnośc finansową samorządom. 3 ZASADY STANOWIĄ FUNDAMENT SAMORZĄDNOŚCI: - RACJONALIZACJA PODZIAŁU TERYTORIALNEGO I UTWORZENIE DEPARTAMENTÓW. Wszystko podzielone wg. tych samych zasad ,departamenty na mniejsze jednostki. - UNIFORMACJA , obowiązują te same przepisy: zasady .Nastepuje powołanie PREFEKTUR 3 szczeble samorządu: gmina,departamenty ,regiony. Prefekt na poziomie departamentu. Regiony od 1982r. mają prawo do własnej administracji...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /13.01.2007 Znaków /5 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasta partnerskie Lublina

  Uniwersytet Marii Curie ? Skłodowskiej w Lublinie Wydział Politologii Paweł Piotr Błasiak Miasta partnerskie Lublina Praca magisterska napisana w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Pietrasia Lublin 2002 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 ROZDZIAŁ I 7 ZJAWISKO PARTNERSTWA MIAST 7 1. Partnerstwo miast jako rodzaj stosunków międzynarodowych 7 2. Partnerstwo miast jako działania polityczne 9 3. Partnerstwo miast jako forma życia samorządowego 12 4. Partnerstwo miast. Aspekt prawny 14 5. Przesłanki, obszary i środki realizacji partnerstwa miast 17 ROZDZIAŁ II 24 HISTORYCZNE TRADYCJE PARTNERSTWA MIAST 24 1.Wprowadzenie 24 2. Starożytna Grecja 25 3. Średniowiecze 26 4. Europa Nowożytna 28 5. Europa współczesna 30 6. Podsumowanie 32 ROZDZIAŁ III 34 MIASTA PARTNERSKIE W EUROPIE ZACHODNIEJ 34 ROZDZIAŁ IV 57 MIASTA PARTNERSKIE W EUROPIE...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /18.12.2006 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracje

  Migracją lub ruchem migracyjnym w ścisłym znaczeniu nazywamy całokształt przesunięć prowadzący do zmiany miejsca zamieszkania osób, które przenoszą się z miejsca pochodzenia lub miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia lub miejsca przyjazdu. Tak termin migracji definiuje Wielojęzyczny słownik Demograficzny. Jej głównymi formami są: emigracja ( wyjazd z kraju obywateli za granicę i osiedlenie się w innym państwie), imigracja przyjazd do danego kraju i osiedlenie się w nim obywateli państw obcych), reemigracja (powrót do ojczyzny emigrantów), repatriacja (powrót do ojczyzny osób przebywających przymusowo dłuższy czas poza granicami swego kraju, powrót emigrantów do kraju pochodzenia z przywróceniem praw obywatelstwa), readmisja (przekazanie danemu kraju cudoziemców, którzy przybyli z jego terytorium). Z pojęciem migracji kojarzymy następujące...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /09.12.2006 Znaków /5 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swobodny przeplyw osob w UE.

  Zasada wolnego przepływu osób to podstawowe prawo obowiązujące w Unii Europejskiej. Oznacza to, iż każdy obywatel państwa członkowskiego, w przyszłości również każdy Polak, może wybrać państwo, w którym chce pracować. Należy wziąć jednak pod uwagę stosowanie przez niektóre kraje okresów przejściowych wobec Polski, tzn., że prawo podejmowania przez Polaków pracy może być limitowane (maksymalnie przez siedem lat - 2+3+2). Zgodnie z podpisanym Traktatem Akcesyjnym obecne państwa członkowskie mogą stosować w stosunku do obywateli polskich czasowe ograniczenia dostępu do ich rynków pracy (czyli stosować dotychczasowe zasady ich zatrudnienia na swoim terytorium) polegające na tzw. modelu 2+3+2. Polska na zasadzie równorzędności ma prawo do stosowania analogicznych ograniczeń w stosunku do obywateli obecnych państw członkowskich...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /02.12.2006 Znaków /4 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pułapki demokracji.

  Demokracja nie jest pojęciem jednorodnym. W sensie dosłownym demokracja z gr. demokratia oznacza „władzę/rządy ludu”. Jednakże, co rozumiano przez demokrację, u jej początków w V w. p.n.Ch, a czym jest ona teraz, i co tak naprawdę powinniśmy przez nią rozumieć? Czym powinna być? Do czego powinna dążyć? Czy zmierza w dobrym kierunku? Idealnym przewodnikiem służącym do odnalezienia odpowiedzi na te pytania, jak i wiele innych jest książka Giovanniego Sartoriego „Teoria demokracji”. Nie odnajdziemy w niej jednej, klarownej definicji demokracji. Jednakże idąc za rozważaniami autora możemy sami wywnioskować - czym powinna być demokracja - autor bowiem odnajduje nam rozmaite drogi poszukiwania demokracji, ze swojej strony jedynie sugerując, ale nie narzucając nam swojego poglądu. G.Sartori przedstawia ideały i porównuje je z realiami. Autor...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /27.11.2006 Znaków /20 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstęp do nauki o państwie i prawie

  ŹRODŁA PRAWA: · Konstytucja · Ustawy ratyfikowane · Umowy między narodowe · Rozporządzenia · Akty prawa miejskiego Akty prawa miejskiego- obowiązują one wszystkich( moc powszechnie obowiązująca). Konstytucja i ustawy uchwalane są przez organy władzy ustawodawczej: parlament, sejm, senat. Uchwalanie ustaw- sejm pełni tu podstawową rolę, senat wprowadza poprawki. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa. Umowy między narodowe ratyfikowane są za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są zgłoszone w trybie wymaganym przez ustawy. Rozporządzenie- zasadnicze uzasadnienie władzy wykonawczej(prezydent, prezes rady ministrów, rada ministrów, krajowa rada radiofonii i telewizji)- akty prawne o charakterze wykonawczym w stosunku do ustaw...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /24.11.2006 Znaków /26 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystoteles "Polityka" streszczenie, Księga III rozdz. 1,2,3

  Rozdział 1. Definicja obywatela. Obywatelstwo przez urodzenie i przez nadanie. Państwo a zmiana ustroju. Arystoteles rozpoczyna rozdział pierwszy od określenia czym jest ustrój polityczny. Twierdzi, iż przed rozpoczęciem badania ustroju politycznego najpierw należy określić czym jest państwo. Państwo składa się z wielu części, dlatego najpierw należy przeanalizować pojęcie obywatela, gdyż jest ono zbiorem dużej ilości obywateli. Jest on rozumiany bardzo szeroko, w każdym ustroju ma inne znaczenie, np. w ustroju demokratycznym będzie oznaczał inna osobę, niż w ustroju oligarchicznym. Według Arystotelesa obywatelstwo nie nabywa się przez zamieszkanie w jakimś konkretnym miejscu, obywatelem nie należy nazywać także osoby stające przed sądem, bez względu na to czy są pozwanymi, czy pozywającymi. Do grona obywateli bezwzględnie nie zalicza...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /24.11.2006 Znaków /2 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologie systemów partyjnych.

  Typologia J. Blondela J. Blondel uwzględnia w swej klasyfikacji systemów partyjnych dwie zmienne: 1. liczbę partii oraz 2. ich rozmiar w ramach systemu partyjnego Zgodnie z tym założeniem wyróżnia on cztery typy rywalizacyjnych systemów partyjnych: 1. system dwupartyjny: A. Malta: jest przykładem czysto dwupartyjnego systemu, i to nie wymuszonego przez ordynację wyborczą - Partia Pracy oraz Partia Narodowa rywalizują w ramach bardzo „otwartego” systemu wyborczego STV; B. Wielka Brytania: jest drugim przykładem, a to dzięki naturze systemu wyborczego oraz dominującej struktury podziałów socjopolitycznych. Partia Pracy oraz Partia Konserwatywna mają wyłączność w procesie tworzenia gabinetów. Mimo, że żadna z nich nie zdobywa absolutnej większości głosów wyborczych, ordynacja gwarantuje jednej z nich posiadanie absolutnej większości w...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /12.11.2006 Znaków /15 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydzi w Europie

  Historia Żydów, chodź etnicznie należących do kultury bliskiego wschodu, znacznie bardziej powiązana jest z dziejami Europy. Mimo znacznego wkładu w dzieje Starego Kontynentu, nigdy do końca się nie zasymilowali ani nie zostali zaakceptowani. Nie zmienia to faktu, że bez ich udziału dzieje Europy nie potoczyłyby się tak samo. Poszukiwanie Ojczyzny… Około II w n.e., po dwóch kolejnych powstaniach żydowskich. Rzymianie zdziesiątkowali ludność Żydowską i zlikwidowali niepodległe królestwo. Od tej pory do czasów państwa Izrael przeważająca większość Narodu Wybranego żyła poza Palestyną. Pomimo rozproszenia i częstej wrogości Żydzi zachowali swoją kulturę przez blisko dwa tysiące lat. Elementem łączącym Żydów rozsianych po całym świecie była religia –judaizm, którego przykazania obejmowały nie tylko kwestie wiary, lecz...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /05.11.2006 Znaków /38 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia, doktryna, program polityczny – definicje, przykłady.

  Pojęcie ideologii jest niezwykle kontrowersyjne. Z perspektywy doświadczeń XIX i XX wieku stwierdzić możemy, że ideologia jest rozwiniętą formą myśli politycznej, obok doktryny i programu politycznego. Trudno jednak jednoznacznie zdefiniować pojęcie ideologii. Specjaliści nauk społecznych nadają temu terminowi co najmniej kilkanaście znaczeń. Jedni ideologię wywodzili od greckiego słowa „idea” oznaczającego wyobrażenie, kształt i „logos” czyli słowo, nauka. Drudzy zaś głosili, iż to całokształt idei i poglądów na świat i życie społeczne, właściwych danej grupie społecznej i wskazujących wizję ludzkiego świata. Oto kilka prób zdefiniowania tego pojęcia: Ideologia: - usystematyzowany całokształt idei, poglądów na świat i życie społeczne, a także wartości i celów, właściwy dla określonej części społeczeństwa czy...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /04.11.2006 Znaków /14 724

  praca w formacie txt

Do góry