awatar

Profil użytkownika Galmeeria

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

100 prac, w tym:

 • 100tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /100 prac/

 • Ocena brak

  System partyjny Republiki Włoskiej

  System Partyjny Pierwszej Republiki Włoskiej, lata 1945 – 1994 System I Republiki Włoskiej był klasycznym systemem wielopartyjnym. Rozdrobnienie sceny politycznej spowodowały spory regionalne, pogłębiająca się przepaść pomiędzy rozwiniętą ekonomicznie północą kraju, a zacofanym gospodarczo i społecznie południem. W tym okresie partie polityczne nawiązywały do trzech grup tradycji ideowych: 1. Laickiej (Włoska Partia Liberalna, Włoska Partia Republikańska oraz ruchy związane z niemarksistowską lewicą laicką na czele z Partią Radykalną. 2. Katolickiej (Chrześcijańska Demokracja) 3. Marksistowskiej (Włoska Partia Komunistyczna, Włoska Partia Socjalistyczna) Lata 1944 – 45 zaowocowały rządami tzw. Eparchii – koalicji sześciu partii uczestniczących w Komitecie Wyzwolenia Narodowego (komuniści, socjaliści, Partia Czynu...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /09.07.2007 Znaków /14 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Z Maastricht

  Charakterystyka postanowień Traktatu z Maastricht z dnia 7.02.1992 r. oraz Deklaracji w sprawie obrony europejskiej podpisanej w Saint Malo w 1998 r. dotyczących WPZiB. W grudniu 1992 roku podczas szczytu w Maastricht podjęto decyzje, które stały się punktem zwrotnym w dziejach trzech Wspólnot. 7 lutego 1992 r. wszystkie państwa członkowskie podpisały Traktat o Unii Europejskiej, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r. ze względu na przedłużający się proces modyfikacji. Traktat zawarto na czas nieokreślony . Zgodnie z art. A 20 Unia składa się z trzech elementów: Wspólnot Europejskich Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Wspólnoty Europejskiej (wcześniej EWG), Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (tzw. Filar pierwszy), Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz współpracy w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /24.06.2007 Znaków /13 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczne PR a inne formy komunikowania politycznego.

  Polityczne PR a inne formy komunikowania politycznego. W obszarze komunikowania politycznego można wyróżnić dwie formy, traktowane w literaturze jako techniki lub środki jego realizacji. Mam na myśli propagandę polityczną i marketing polityczny. Jako trzecią można wymienić reklamę polityczną, która w obszarze rozważań teoretycznych ma samoistne znaczenie, jednak w sferze praktyki jest ona tylko częścią i sposobem realizacji propagandy, jak i marketingu. Najszerszym pojęciem jest polityczne public relations, bo ma znaczenie strategiczne, długofalowe i niezwiązane tylko z kampaniami wyborczymi czy komunikacją wyborczą. Jest ono także ogniwem spajającym wszystkie teoretyczne i praktyczne aspekty na linii polityka-komunikacja. Propaganda polityczna. Propaganda (perswazja, manipulacja) jest formą komunikowania wpływającą na przekonania i sposób...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /10.06.2007 Znaków /5 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badawcze w politologii

  Temat pracy licencjackiej: Funkcjonowanie komisji Rady Gminy na przykładzie Gminy Kawęczyn w latach 2002-2006. Problem Badawczy W literaturze z zakresu metodologii spotykamy najczęściej rozumienie problemu badawczego jako pytania czy zbioru pytań. S. Nowak wybitny polski socjolog pisał, iż; ?problem badawczy to tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie?. Zgodnie z najbardziej znaną klasyfikacją pytań wyróżnia się dwa ich rodzaje: pytania rozstrzygnięcia i pytania dopełnienia. Pytanie sformułowane przeze mnie jest pytaniem rozstrzygnięcia tzn. rozpoczyna się od partykuły pytajnej ?czy? i można udzielić na nie jednej z dwóch wykluczających się odpowiedzi ?tak? czy ?nie?. Czy funkcjonowanie czterech komisji w Radzie Gminy Kawęczyn jest wystarczające do pełnienia swoich wytyczonych zadań? Szczegółowe pytania...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /23.04.2007 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja militarna Unii Europejskiej.

  Źródeł procesu integracyjnego w Europie Zachodniej należy szukać w ogólnej sytuacji międzynarodowej po zakończeniu II wojny światowej. W 1949 roku Związek Socjalistycz-nych Republik Radzieckich przełamał amerykański monopol na posiadanie i produkcję broni atomowej. W tym samym roku partia komunistyczna przejęła władzę w Chinach a w roku 1950 wybuchła wojna koreańska. Te wydarzenia spowodowały radykalny wzrost napięcia międzynarodowego, a w konsekwencji rozpoczęły proces integracji Zachodu, w tym także integracji militarnej. Główną ideą procesu integracji było trwałe włączenie Niemiec w proces tworzenia stabilnego ładu pokojowego, tak by skutecznie zapobiegać niemieckiemu ekspansjonizmowi. Dodatkowo zaś zwracano uwagę na takie aspekty jak powojenna odbudowa gospodarcza państw europejskich oraz dążenie do równowagi gospodarczej pomiędzy USA...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /18.04.2007 Znaków /13 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady i cele Układu Europejskiego

  Wspólnoty Europejskie odgrywały istotną rolę w handlu zagranicznym Polski jeszcze przed transformacją systemową, mimo że większość jej obrotów towarowych koncentrowała się na obszarze byłej RWPG. W latach 80 ponad 20% polskiego importu i eksportu było kierowane do Wspólnot. W 1975 roku wygasły ostatnie bilateralne umowy o współpracy gospodarczej Polski z krajami członkowskimi Wspólnot Europejskich i panował stan bezumowny. Ten stan handlu wynikał z sytuacji politycznej w Europie podzielonej żelazną kurtyną. Dopiero trzy miesiące po podpisaniu 25 czerwca 1988 roku politycznej deklaracji między ówczesną Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG), a RWPG, normalizującą wzajemne relacje między tymi ugrupowaniami, Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z EWG. Rok później powołano Misję RP przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli. Idea włączenia...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /10.04.2007 Znaków /6 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Streszczenie Pies Baskervillów - Arthur Conan Doyle

  W gabinecie Sherlocka Holmesa pojawia się doktor Jacob Mortimer. Przybywa z Devonshire i przywozi ze sobą rękopis, w którym zapisana jest historia klątwy, która wisi nad rodem Baskervillów. Ów rękopis został mu przekazany przez jednego z ostatnich potomków rodu - sir Charlesa Baskerville. Przekleństwem rodu jest monstrualny pies z piekła rodem, przewyższający inne psy zarówno rozmiarami, jak też wściekłością i grozą. Począwszy od praprzodka sir Charlesa (Hugona Baskerville - to właśnie on ściągnął na swój ród ową klątwę) kolejni członkowie rodu ginęli w tajemniczych okolicznościach, a ich śmierć za każdym razem wiązano z przerażającym psem. Doktor Mortimer zwraca się do detektywa z prośbą o pomoc, bowiem do Londynu ma przybyć bodajże ostatni męski potomek rodu - sir Henry Baskerville. Jak można się od razu domyślać - Holmes...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /18.02.2007 Znaków /4 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i wolności obywatelskie

  I. POJĘCIE PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH Prawa i wolności obywatelskie to rodzaj praw przysługujących jednostce i upoważniających ją do domagania się od państwa podjęcia lub powstrzymania się od określonych działań. Upoważnienie to obowiązuje od momentu nabycia obywatelstwa. Prawa i wolności obywatelskie wiążą jednostkę z systemem politycznym i czynią z niej członka wspólnoty politycznej. Zagwarantowanie jednostce możliwości realizacji swych interesów poprzez stworzenie konstrukcji praw obywatelskich jest jednym ze standardów nowożytnej koncepcji demokracji . W doktrynie ukształtowało się kilka uzasadnień praw i wolności obywatelskich. Dwie z nich mają szczególne znaczenie. Są to: prawa natury i prawa drugiej generacji . Koncepcja praw natury stoi na stanowisku, że uniwersalne w swej treści uprawnienia jednostek, takie jak np. prawo...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /09.02.2007 Znaków /30 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATO

  Przyczyną powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego była ekspansyjna polityka Związku Radzieckiego . Po II wojnie światowej zachodni alianci rozpoczęli proces stopniowej redukcji swoich arsenałów militarnych i zmniejszania liczebności armii co wiązało się z olbrzymimi kosztami jakie ponoszono dotychczas a kraje zachodnie potrzebowały olbrzymich funduszy na odbudowę gospodarek nadwyrężonych działaniami wojennymi . Związek Sowiecki utrzymywał jednak pełne stany swoich sił zbrojnych. Ponadto w świetle deklarowanych celów ideologicznych sowieckiej partii komunistycznej jasne było , że dotychczasowe porozumienia międzynarodowe nie zapewnią suwerenności i niepodległości państw demokratycznych . Obawy państw demokratycznych potęgowały działania podejmowane przez władze komunistyczne w Środkowej i Wschodniej Europie . Podpisanie w 1948 roku Traktatu...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /16.01.2007 Znaków /13 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABC społeczności lokalnej

  1. Czym jest społeczność lokalna ? Społeczność lokalna jest to zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. Badania społeczności lokalnych w socjologii prowadzone są w ramach socjologii miasta i socjologii wsi. Ze względu na wielkość struktur badanego przedmiotu problematyka społeczności lokalnych ujmowana jest przez mezosocjologię. Jako elementy konstytuujące społeczność lokalną wymienia się w socjologii: 1. przestrzeń (geograficznie wydzielony obszar) i terytorium (teren zasiedziały przez ludzką populację) 2. zamieszkującą to terytorium zbiorowość 3. społeczne interakcje zachodzące miedzy zamieszkującymi terytorium...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /14.01.2007 Znaków /3 056

  praca w formacie txt

Do góry