awatar

Profil użytkownika Galmeeria

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

100 prac, w tym:

 • 100tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /100 prac/

 • Ocena brak

  Ewa Wipszycka "O starożytności polemicznie"-opracowanie książki

  Ewa Wipszycka „O starożytności polemicznie” O państwie, które państwem nie było, czyli polis starożytnych Greków. Historię opierano na mitach greckich, wierzono, że są one faktycznymi wydarzeniami. Zamożne rodziny twierdziły, że wywodzą się z mitycznych przodków. Państwo polis starożytnych greków: niewielki obszar z centrum miejskim – państwo miasto. Istotę polis określa sposób sprawowania władzy- suwerenna wspólnota obywateli. Obywatele dzielili się na fratrie (bractwa), członkowie byli przekonani, że pochodzą od jednego boskiego przodka. Brak różnic ekonomicznych – uwidocznił się dopiero w okresie archaicznym. W polis brak armii i policji, zawodowych urzędników. Tylko ludzie zamożni mogli kierować życiem politycznym. Istniało zgromadzenie obywateli i rady (ważniejsze od zgromadzenia). Rada: od kliku do kilkuset członków...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /02.08.2005 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczna biografia Józefa Piłsudskiego

  Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku Żułowie na Litwie. Jego rodzina należała do najstarszych rodów szlachty litewskiej, od wieków już spolonizowanej. Była również zaangażowana czynnie w powstaniu styczniowym, Piłsudski wychował się więc w atmosferze postaw patriotycznych. Ukończył gimnazjum w Wilnie i w 1885 roku zapisał się na wydział medyczny uniwersytetu charkowskiego. Wybrał ów uniwersytet gdyż rodzina jego w wyniku nowatorskich, aczkolwiek bardzo kosztownych pomysłów ojca zbankrutowała i nie było ich stać na sfinansowanie studiów syna na bardziej prestiżowej uczelni. Nie angażował się zbytnio w konspirację jednak za udział w demonstracji został aresztowany i wydalony z uczelni. Powrócił do Wilna i oczekując na przeniesienie na uniwersytet w Dorpacie spotykał się z kolegami i dyskutował o modnym wówczas...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /28.07.2005 Znaków /30 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy polityczne

  POJĘCIE SYSTEM POLITYCZNY Ogół organów państwowych, partii politycznych, organizacji i grup społecznych uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa a także ogół generalnych zasad i norm regulujących wzajemnie stosunki pomiędzy nimi. II. PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU POLITYCZNEGO 1. społeczność 2. instytucje a) Partie polityczne, stowarzyszenia polityczne Partia polityczna to dobrowolny związek ludzi o podobnych poglądach, postawach ideowych mających na celu wspólny plan działania. Celem jest osiągniecie władzy. b) Organy państwowe. Istnieje w nich trójpodział władzy, istnieją organy samorządowe, organy ochrony prawnej c) Grupy interesu Organizacje, które zabezpieczają interesy określonych grup społecznych i przenoszą postulaty tych grup np. do parlamentu. 3. podstawowe normy, reguły zasady 4. relacje...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /09.06.2005 Znaków /10 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściąga z metodologii badań politologicznych

  1. Nauka- społeczna działalność ludzi, mająca na celu obiektywne poznanie rzeczywistości, wyrastające z potrzeb jej opanowania i przekształcenia przez człowieka Czynnosci nauki: - powiązana z poznaniem wybranego fragmentu rzeczywistości tzw.proces poznawczy (tworzenie nauki) - utrwalanie wytworu czynności czynności poznawczych (wiedza naukowa) składają się w zdania które nazywamy twierdzeniami muszą być odpowiednio uporządkowane i uzasadnione. - czynności przekazywania fragmentu wiedzy naukowej, inaczej propedeutyka. - przyswajanie weidzy naukowej. 2. Kryteria naukowości - intersubiektywnej komunikowalnosci twierdzen naukowych – jezyk nauki powinien być zrozumialy dla obrońców nauki, twierdzenia ogólne, scisle, proste, wysoka informacyjnosc - intersubiektywnej kontrolownosci twierdzen naukowych – umożliwiają potwierdzenie tez naukowych , maja...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /12.05.2005 Znaków /19 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa współpraca pomiędzy euroregionami Polski i Niemiec.

  Spis treści: I. Pojęcie współpracy trans-granicznej. II. Zasady funkcjonowania euroregionów. III. Euroregiony w Polsce. IV. Euroregion NYSA V. Euroregion POMERANIA VI. Euroregion SPREWA- NYSA- BÓBR VII. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA VIII. Podsumowanie współpracy. I. Pojęcie współpracy trans-granicznej. Istotnym elementem polityki rozwoju polskich województw jest międzynarodowa współpraca trans-graniczna i międzyregionalna. Zapewnia ona przepływ doświadczeń pomiędzy regionami z różnych państw, ale także wspiera działania zmierzające do: - podniesienia jakości funkcjonowania instytucji samorządowych; - ułatwia rozwój turystyki; - prowadzi do kulturowego rozwoju regionu; - zapewnia współpracę w rozbudowie infrastruktury po obu stronach; - jest znakomitym narzędziem promocji; - zapewnia współpracę edukacyjną regionów. Euroregionami...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /26.02.2005 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia powszechna - notatki

  Feudalizm Feudalizm- termin ten został wprowadzony w XVII wieku i ze względu na wieloznaczność używa się go na określenie stosunków politycznych, gospodarczo-społecznych oraz prawnych. Przykładowo Marks w swojej koncepcji dziejów ludzkości zastosował go w celu określenia formacji społeczno-gospodarczej – mieszczącej się między formacją antyczną (niewolnictwem), charakterystyczną dla społeczeństw starożytnych, starożytnych kapitalizmem, właściwym dla społeczeństwa nowożytnego, nowożytnego, której decydujące znaczenie miało posiadanie ziemi. Cechy charakterystyczne feudalizmu to: 1. ustrój społeczno gospodarczy oparty na podzielonej własności ziemi (własność pełna, zwierzchnia, przysługująca panu feudalnemu użytkowa i użytkowa, którą posiadali chłopi); 2. wielka własność ziemska; 3. eksploatacja ziemi przez uzależnionych...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /13.02.2005 Znaków /6 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodziny Integracji Europejskiej

  NARODZINY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Tragiczne doświadczenia II wojny światowej sprawiły, iż proces unifikacji kontynentu europejskiego może być jedynym skutecznym środkiem przeciwdziałania konfliktom zbrojnym. W tym czasie i kontekście pojawiła się myśl stworzenia struktury, która umożliwiłaby kierowanie przemysłem węglowym w Europie. Wybór tego właśnie sektora gospodarki nie był przypadkowy: kontrola nad bazą surowcową przemysłu ciężkiego stawała się niejednokrotnie zaczynem konfliktów zbrojnych w Europie. Ideę tę rozwinął francuski polityk Jean Monnet (1888-1979), były wysoki urzędnik działającej w okresie międzywojennym Ligi Narodów. Świadomy niedoskonałości tej organizacji, wiedział, że po II wojnie światowej współpraca europejska powinna opierać się na strukturze organów nie podlegających władzy poszczególnych rządów...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /12.02.2005 Znaków /20 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pażdziernik 1956

  Opracował: BROŻEK ROBERT Spis treści KIEDY PAŹDZIERNIK SIĘ ZACZĄŁ str. 3 PIERWSZE ZNAKI str. 3-4 GOSPODARKA I POLITYKA str. 4 - 5 ODWILŻ str. 5 - 6 XX ZJAZD KPZR I ŚMIERĆ BIERUTA str. 6 - 9 GORĄCA WIOSNA str. 9 - 11 KŁOTNIE I DYMISJE str. 11 - 12 ŻYŁO SIĘ CIĘZKO str. 12 - 14 ?CZARNY CZWARTEK? w POZNANIU str. 14 - 17 WALKA O WŁADZĘ I O PROGRAM str. 17 - 19 CIŚNIENIE str. 19 - 20 PAŹDZIERNIK str. 20 - 27 KIEDY PAŹDZIERNIK SIĘ SKOŃCZYŁ str. 27 BIBLIOGRAFIA str. 27 Kiedy Październik się zaczął? Polski październik 1956 ma swoją własną historię, ale też mieści się w szerszym planie i jest bardzo ważny dla dziejów całego PRL ? u jako pierwszy tzw. kryzys. Przyczyny i przebieg, a także skutki wydarzeń roku 1956 nie dadzą się...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /04.02.2005 Znaków /2 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitologia w teorii i praktyce

  1. Pojęcie komitologii. Procedura komitetowa lub też komitologia (w tłumaczeniu polskim spotyka się również wyraz "komitetologia") oznacza proces przyjmowania przez Komisję Europejską aktów wykonawczych do aktów prawnych przyjętych uprzednio przez Radę. Kompetencje wykonawcze są przekazywane Komisji przez Radę w akcie prawnym, którego dotyczą . Podczas wykonywania tych kompetencji, Komisja jest wspierana przez komitety składające się z ekspertów państw członkowskich, na których czele stoi przedstawiciel Komisji (stąd nazwa "komitologia"). Zadania wykonywania prawa wspólnotowego traktaty powierzają państwom członkowskim oraz instytucjom Unii Europejskiej. Komisja realizując funkcje wykonawcze i zarządzające podejmuje liczne uchwały, zarówno własne jak i uchwały zgodne z art. 249 TWE. Jako instytucja zarządzająca ? wykonawcza KE wydaje rocznie...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /15.01.2005 Znaków /2 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg uchwalania konstytucji.

  Na wstępie warto przybliżyć definicję, pojęcie konstytucji. Sama nazwa „konstytucja” wywodzi się z języka łacińskiego i pochodzi od słowa constitutio, oznaczającego: ustrój, ustanawiać, urządzać, uporządkować, nadać (czemuś) określoną formę. Do terminu łacińskiego często odwołuje się francuski i angielski krąg językowy. Niemieccy konstytucjonaliści zaś odwołują się raczej do słowa concipere, oznaczającego: ująć w słowa, wyrazić, wysłowić, ogłosić, zapowiedzieć. Współcześnie nazwę konstytucji nosi ustawa zasadnicza państwa. Jest to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną w kraju. Konstytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. W szczególności w konstytucji unormowana jest w głównych zarysach cała struktura organów państwowych, a także sposób ich powoływania. Zawiera też kompetencje tych...

  Ocena /

  Autor /Galmeeria Dodano /04.01.2005 Znaków /18 974

  praca w formacie txt

Do góry