awatar

Profil użytkownika FroreteeveKex

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

87 prac, w tym:

 • 87tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /87 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje i formy handlu detalicznego

  Handel detaliczny – to ostatnie ogniwo w kanale dystrybucji który łączy producenta i konsumenta. Handel detaliczny oferuje zróżnicowane towary, produkowane przez różnych wytwórców, w miejscach najbardziej dogodnych dla konsumentów. Funkcje: - zakup towarów – zespół działań związanych z nawiązaniem współpracy z dostawcami, negocjowaniem warunków dostaw i zapłaty, oraz z realizacją dostawy zakupionych towarów. Prawidłowo przebiegający proces zakupu warunkuje właściwy przebieg sprzedaży i dobrą gospodarkę zapasami. Wynika to z faktu, że między zakupem, sprzedażą i zapasami występują bardzo silne więzi - sprzedaż towarów – to najważniejsza funkcja przedsiębiorstwa handlowego. Jest ona źródłem jego zysku. Wszystkie podejmowane w przedsiębiorstwa działania mają jeden cel czyli zwiększenie sprzedaży. Te działania dotyczą m.in...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /26.03.2006 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej

  Konkurencja - sytuacja gdzie konkurencja przebiega wedle pewnych reguł gry. Reguły te mogą być ustalone formalnie lub mogą wynikać z panującego w danym społeczeństwie obyczaju. W ujęciu idealnym system konkurencji jest sytuacją otwartego dostępu tj. praktycznie każda jednostka czy grupa może wziąć udział w grze na formalnie równych prawach. Pozycje dzielone według zdolności jednostki lub grupy do osiągania sukcesu w walce konkurencyjnej. Konkurencja oznacza sytuację w której pozycję jednostki i grupy społecznych w systemie dystrybucji cenionych dóbr i wartości ulegają ciągłym zmianom. Konkurencja jest procesem selekcji - pewne zachowania są eliminowane a pewne wzmacniane Cechy monopolu: 1.Jest jeden dostawca danego dobra lub usługi 2.Monopolista nie musi się troszczyć o ceny, jakość – nie ma żadnych konkurentów 3.Monopolista może...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /21.03.2006 Znaków /5 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria podobieństwa teorii Lindera

  Teoria preferencji popytu Staffana Burenstama-Lindera jest pierwszą w miarę usystematyzowaną konstrukcją teoretyczną, w której uwzględnia się czynniki popytowe. Teoria ta jest także nazywana teorią ujednoliconej struktury popytu. Została ogłoszona w 1961 roku. Nie obejmuje ona całości handlu zagranicznego, gdyż jej autor uważa, że międzynarodowy handel surowcami naturalnymi tłumaczą w zadawalający sposób teorie zasobów i neoczynników. Została ona sformułowana dla obrotów artykułami przemysłowymi, gdyż zdaniem autora teorie neoczynnikowe na tym polu się nie sprawdzają. Teoria Lindera bazuje na założeniu, że warunkiem realizacji oferowanej podaży jest jednak popyt na towary w handlujących ze sobą krajach. Punktem wyjścia dla ekonomisty było określenie wyrobów przemysłowych, które mogą być przedmiotem obrotów międzynarodowych...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /04.03.2006 Znaków /4 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza ekonomiczna. Budowa Biznes planu

  Budowa Business planu ELEMENTY PLANU 1. Streszczenie 2. Charakterystyka firmy - status prawny - wielkość - majątek - profil produkcji - wyroby - kondycja finansowa - dotychczasowe osiągnięcia 3. Opis produktu - technologia - koszty produkcji, zyski, marże - atrakcyjność ( jakość, ilość, cena, serwis ) - konkurencyjność ( szybkość reagowania na potrzeby rynku ) - znaki towarowe - nowe produkty - badania i rozwój produktu 4. Rynek i działania rynkowe - wielkość rynku - segmenty - lokalizacja - klienci ( potrzeby, preferencje, upodobania ) - konkurencja ( pozycja firmy na rynku, możliwości, produkty, jakość, cena, serwis, koszty produkcji, zyskowność poszczególnych produktów ) - badania rynkowe - jakość produktów - normy produktów - reklama - metody sprzedaży - serwis - koszty marketingu, koszty...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /02.03.2006 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak Powstała Unia Europejska

  W dziejach Europy mamy wiele prób zjednoczenia Europy. Najpierw Aleksander Macedoński próbował podbić Europę, następnie cesarz Otton III (ok. 990r.), później papież Grzegorz VII propagował ideę uniwersalizmu papieskiego, według której papież miał mieć władzę nad całym światem chrześcijańskim (Europą). Następnie myśl o zjednoczeniu Europy powstała, gdy nastąpił upadek znaczenia cesarstwa i rozpoczęło się w europie budowanie suwerennych państw. Idea zjednoczenia Europy propagowana była przez wielu myślicieli i uczonych, w tym prawników, a także przez mężów stanu. Gdy chodzi o tych ostatnich, to chyba pierwszym z nich był król czeski Jerzy z Podiebradu, którego projekt z lat 1462 – 1464 przewidywał utworzenie związku państw europejskich, w ramach którego powołany miał być m. in. Obligatoryjny arbitraż dla rozstrzygania sporów...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /28.02.2006 Znaków /20 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomika-podaż i popyt,bank centralny,linia budżetowa

  BANK CENTRALNY-to bankier dla banków komercyjnych. Sprawuje nadzór nad podażą pieniądza i finansuje deficyt budżetowy państwa. To także ostatnia instancja kredytowa(zdolna do udzielania pożyczek bankom, gdy zagraża panika całemu systemowi finansowemu). Zarządza długiem i finansuje deficyt budżetowy państwa. System bankowy składa się z: · Banku centralnego NBP · Banków komercyjnych Bank komercyjny to pośrednik finansowy, któremu państwo udzieliło licencji na działalność podlegającą na udzielaniu kredytów i przyjmowaniu depozytów. Stopa rezerw obowiązkowych – to min relacja rezerw gotówkowych do wkładów, jaką muszą utrzymać banki komercyjne na mocy decyzji banku centralnego. Stopa dyskontowa-to stopa procentowa stosowana przez bank centralny przy udzielaniu pożyczek bankom komercyjnym. Operacje otwartego rynku-występują wtedy...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /27.02.2006 Znaków /4 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty ekonomiczne wdrażania systemu jakości

  W krajach Unii Europejskiej popularne są systemy zarządzania jakością, zgodne z normami serii ISO 9000. Polska będąc członkiem Unii musi swoją gospodarkę dostosować do wymogów UE, więc w wielu branżach trudno sobie wręcz wyobrazić działanie bez odpowiedniego certyfikatu. Wdrażanie norm ISO 9000 jest dobrowolne, a skorzystanie z tego certyfikatu podniesie rangę przedsiębiorstwa. Można wyróżnić kilka podstawowych przyczyn sięgania przez przedsiębiorstwa Europy zachodniej po systemy jakości. Większość z nich odnosi się także do naszych, polskich przedsiębiorstw. W ostatnich latach jedną z głównych przyczyn ubiegania się o certyfikaty systemów jakości była chęć marketingowego ich wykorzystania. Przedsiębiorstwa, które mogą się takim dokumentem legitymować, są postrzegane jako pewniejsze i lepsze. Ich wyroby łatwiej zdobywają...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /19.02.2006 Znaków /5 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroekonomia - Wszystko co potrzebne by zdać egzamin

  Zagadnienie 1 ZASOBY W EKONOMII Zasoby – są to rzeczy służące do wytwarzania dóbr zaspokajających potrzeby ludzkie. Występują pod postacią: Kapitału ludzkiego (nazywanego pracą) – tworzą go psycho-fizyczne predyspozycje ludzi do wykonywania określonych czynności. Kapitału naturalnego (nazywanego ziemią) – tworzą go zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko to, co znajduje się na jej powierzchni i we wnętrzu i jest użyteczne dla człowieka, ale nie jest wytworem jego pracy (np. węgiel, gaz ziemny). Kapitału rzeczowego – składają się na niego: -środki pracy za pomocą których człowiek wytwarza określone produkty służące bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania jego potrzeb (np. nieruchomości) -przedmioty pracy, na które skierowana jest praca ludzka w procesie wytwarzania (np. surowce, materiały). Technologia –...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /02.02.2006 Znaków /21 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wyboru konsumenta

  TEORIA WYBORU KONSUMENTA Na początek powiemy sobie, kto to jest konsument. (powiedzieć, że konsumentem jest każdy z nas, każda osoba prowadząca własny budżet, pracująca, zarabiająca, itp.) Pojęcie konsumenta w ekonomii. KONSUMENT jest suwerennym podmiotem gospodarczym, zdolnym do podejmowania decyzji dotyczących konsumpcji na podstawie własnych preferencji i obiektywnych warunków rynkowych. Domeną konsumenta czy, innymi słowy gospodarstwa domowego, które grupuje określona liczbę konsumentów jest organizowanie konsumpcji i jej realizacja. Poziom konsumpcji osiągany przez konsumenta jest determinowany przede wszystkim wysokością jego dochodów i cen nabywanych dóbr. Oprócz tego na poziom konsumpcji wpływają rozmiary posiadanego przez konsumenta majątku rzeczowego i finansowego, możliwości wykorzystania jego zasobu pracy, a także czynniki...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /28.12.2005 Znaków /8 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomiczne i mikroekonomiczne teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

  Spis treści 1. Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 3 2. Teorie przepływu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 5 2.1. Makroekonomiczne teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 5 2.1.1. Teoria obszarów walutowych 5 2.1.2. Teoria kształtowania się pozycji inwestycyjnej na rynkach zagranicznych 6 2.1.3. Teoria względnych przesunięć kosztów siły roboczej i kapitału 7 2.2. Teorie mikroekonomiczne 7 2.2.1. Teoria przewagi własnościowej przedsiębiorstwa 8 2.2.2. Teoria lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich 9 2.2.3. Teoria transakcji wewnętrznych 10 2.2.4. Teoria zawłaszczalności 11 2.2.5. Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej 12 3. Znaczenie inwestycji bezpośrednich w gospodarce światowej 12 Bibliografia 15 1. Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych Inwestycje zagraniczne to jedna...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /18.12.2005 Znaków /31 124

  praca w formacie txt

Do góry