awatar

Profil użytkownika FroreteeveKex

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

87 prac, w tym:

 • 87tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /87 prac/

 • Ocena brak

  Giełdy papierów wartościowych

  Giełda papierów wartościowych to „miejsce w którym” odbywają się transakcje papierami wartościowymi zorganizowane w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert sprzedaży i kupna wszyscy jej uczestnicy są równi i mają jednakowy dostęp do informacji. Giełda jest, więc formą rynku, a powszechnie stosowane stwierdzenie "instytucjonalna forma rynku kapitałowego" najlepiej odzwierciedla jej naturę. Zadania giełdy: Giełda jest jedną z najważniejszych instytucji w współczesnej gospodarce. Dobrze funkcjonującą giełda powinna spełniać następujące kryteria :  wypełniać ustawowe wymagania stawiane giełdom,  posiadać wewnętrzny, precyzyjny regulamin określający sposób jej funkcjonowania i kryteria doboru instytucji pośredniczących w handlu, np. biura maklerskie,  zapewniać powszechny i równy dostęp do informacji,  dbać o...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /21.07.2006 Znaków /13 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BPR - Business Process Reenginereering

  Na tle syntetycznej charakterystyki metody BPR dość przejrzyście rysuje się jej rodowód. W latach 60. w skali światowej podobnie jak dzisiaj BPR- była modna VA (Value Analysis). Z analizy wartości procesów czerpie właśnie reengineering orientacje na aktualne potrzeby klientów, jako podstawowe założenia oraz postulat redukcji zbędnych kosztów. W latach 70. częściowo właśnie za sprawą VA, rozwinęła się cala ”rodzina” metod inwestycyjnych, opartych na myśleniu literalnym. W latach 80. upowszechniały się w skali światowej: benchmarking, zakładający się uczenie od innych, JiT (Just in Time) i TQM ( Total Quality Managment). Reengineerng generuje metody znanych metod zarządzania na nowej zasadzie, przynosząc w rezultacie zwielokrotniony efekt synergiczny. Słowo reengineering zostało stworzone przez M. Hammera (1990) a następnie spopularyzowane...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /14.06.2006 Znaków /13 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i zadania biznes planu.

  Istota i zadania biznes planu. Planowanie jako jedna z najbardziej istotnych funkcji zarządzania powinna być narzędziem aktywnego sterowania procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Aby zwiększyć szanse wygranej należy starannie przygotować plan działalności gospodarczej, czyli biznes plan, w którym przedsiębiorstwa określają cele jakie chcą osiągnąć, strategię swojego działania oraz zakres czasowy w jakim nasze cele powinny być osiągnięte. BP jest dokumentem określającym postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu, jest przewodnikiem jego działań strategicznych i operacyjnych, a jednocześnie pozwala poznać słabe i silne strony działalności gospodarczej. BP jest przede wszystkim planem menadżerów zmierzających do stworzenia realnej wizji sukcesu rynkowego firmy poprzez trwałe usytuowanie się na rynku. Opracowując BP należy mieć...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /04.06.2006 Znaków /2 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka spółek.

  1.Przez spółkę rozumiemy umowę zawartą między wspólnikami, którzy zobowiązują się połączyć swój prywatny kapitał we wspólnym przedsięwzięciu mającym przynieść satysfakcjonujący dochód. 2. Spółki osobowe charakteryzują się tym, że: a) nie posiadają osobowości prawnej, tzn., że każdy ze wspólników może je reprezentować, a majątek spółki jest własnością wspólników, b) wysokość wniesionych udziałów jest dowolna, zależy od decyzji wspólników, c) sprawy spółki prowadzą bezpośrednio wspólnicy, d) odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą wspólnicy, e) jest stały skład wspólników. 3. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, do jej powstania konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru sądowego. Każdy wspólnik odpowiada za...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /18.05.2006 Znaków /8 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek ryczałtowy.

  Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest na podstawie uzyskanego dochodu oraz przyjętej skali podatkowej. Podatek ryczałtowy (tzw. ryczałt) płacimy od wielkości uzyskanego przychodu. Skala podatkowa Podstawa obliczenia podatku podatek wynosi Do 37024 19% podstawy ? 518,16 Ponad 37024 do 74048 6516,34 30% nadwyżki Ponad 74048 17623,60 40% nadwyżki Nowak i Kowalski prowadzą działalność gospodarczą w firmie spółki osobowej. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług. W okresie 1 m-ca, ,możliwe jest wykonywanie 60 usług. Cena jednej usługi wynosi 800zł. Planowane koszty utrzymania spółki w ciągu roku wynoszą: 100000zł. ? wydatki związane z zakupem usług obcych 80000zł ? wydatki związane z ubezpieczeniami obowiązkowymi 30000zł ? koszty obsługi kredytu inwestycyjnego. Polecenie: 1.dokonaj wyboru formy opodatkowania...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /11.05.2006 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy energię można traktować jako czwarty czynnik produkcji? Odpowiedź uzasadnij.

  „Bez materii nie ma nic, bez energii wszystko jest nieruchome, bez informacji jest chaos”- fr. przysłowie ENERGIA W ŚWIECIE Zastanówmy się czym jest energia. Pojęcie energii jest fundamentalne dla całej fizyki. Właściwie trudno jest wymyślić inną wielkość o podobnie dużym znaczeniu. Energia opisuje stan fizyczny ciała w danej chwili, tzn. możliwość wykonania pracy. Gdy praca jest wykonana nad ciałem, to ciało to zyskuje energię. Jeśli praca jest wykonana przez ciało, to traci ono energię. O człowieku, który wykonuje pracę mówi się, że ma energię. Każde ciało zdolne do wykonania pracy posiada energię określoną jako energia mechaniczna. Przyrost energii tego ciała jest równy wykonanej nad tym ciałem pracy. Energia łączy ona ze sobą różne zjawiska i procesy - jest jakby wspólnym mianownikiem pozwalającym porównywać ze sobą...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /07.05.2006 Znaków /12 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emerytury dla osób urodzonych po 1969 roku

  W roku 1998 został wprowadzony w Polsce nowy, zreformowany system emerytalno-rentowy, który podzielił ubezpieczonych na trzy grupy wiekowe : 1. Do 30 lat (tj. urodzonych po 31 grudnia 1968r.) 2. Od 30 d0 50 lat (tj. urodzonych po 31. XII. 1948r.) 3. Powyżej 50 lat (tj. urodzonych przed 1 stycznia 1949r.) W poniższej pracy omówiona zostanie pierwsza grupa osób, czyli ludzi młodych urodzonych po roku 1969. Osoby urodzone po 1969 roku zostały w pełni objęte nowym systemem emerytalnym. Ubezpieczeni mają obowiązek członkostwa w jednym z otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Ich emerytura pochodzić będzie z dwóch filarów (I i II) obowiązkowych, ale może również być wspierana III filarem dobrowolnym. I filar zarządzany jest przez ZUS. Emerytury, renty i inne świadczenia wypłacane przez ZUS pochodzą z rozdziału środków pieniężnych finansowych FUS...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /06.05.2006 Znaków /10 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki cywilne

  Funkcje spółek cywilnych Spółki oprawa handlowego Spółki osobowe Spółki kapitałowe -Spółki jawne -akcyjna -partnerska -z o.o. -komandytowa -komandytowo – akcyjna podział opiera się na kryterium substratu ich działalności i istnienia:  Substrat osobowy (wspólnicy) – osobowe – cechuje je osobista (majątkowa) odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki i osobiste prowadzenie praw spółki. Prowadzenie spraw spółki należy co do zasady do wspólników, chyba, że w umowie postanowią inaczej  Substrat rzeczowy (kapitał) – kapitałowe – posiadają osobowość prawną, za swoje zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem, z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólników. Wspólnicy z reguły odsunięci są od bezpośredniego prowadzenia spraw spółki – prowadzi je zarząd, oraz od bezpośredniej...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /25.04.2006 Znaków /21 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet państwa

  Budżet państwa, plan finansowy państwa, zestawienie prognozowanych na następny rok budżetowy dochodów i wydatków rządowych, sporządzone przez rząd (projekt budżetu) i zatwierdzone (po wprowadzeniu ewentualnych poprawek) przez parlament, najczęściej w formie ustawy budżetowej. Budżet państwa może być zrównoważony (gdy kwoty dochodów i wydatków są sobie równe) lub niezrównoważony. W tym drugim przypadku może mieć miejsce deficyt budżetowy lub nadwyżka budżetowa. Budżet państwa musi zawierać także określenie sposobów pokrycia deficytu lub rozdysponowania nadwyżki. Charakter i wewnętrzna struktura budżetu państwa jest wyrazem kompromisu pomiędzy ścierającymi się interesami gospodarczymi i politycznymi. Deficyt budżetowy, niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków (inaczej - nadwyżka wydatków nad dochodami)...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /15.04.2006 Znaków /4 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki

  1.Spółka – to związek 2 lub więcej osób które działają dla wspólnego celu np. osiągnięcia zysku z prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólnicy łączą posiadane środki co pozwala im na prowadzenie działalności na większą skale niż w przedsiębiorstwie jednoosobowym. Funkcjonowanie spółek regulują: -określone przepisy prawa (kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych) -wspólnicy którzy w ramach obowiązujących przepisów samodzielnie rozstrzygają wiele zasad współpracy i zapisują je w umowie lub statucie. W spółkach osobowych- decydujące znaczenie dla ich funkcjonowania mają wspólnicy ich kwalifikacje i wykonywana przez nich praca. Za zobowiązania spółki osobowej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem co w praktyce oznacza że w sytuacji upadłości takiej spółki jej wierzyciele np. dostawcy mają prawo do żądania...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /30.03.2006 Znaków /7 715

  praca w formacie txt

Do góry