awatar

Profil użytkownika FroreteeveKex

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

87 prac, w tym:

 • 87tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /87 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny i skutki bezrobocia

  I. Definicja bezrobocia Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do czynienia w sytuacji, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osób zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem. Natomiast bezrobociem w skali mikro jest utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub innych umiejętności pozwalających...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /30.01.2007 Znaków /4 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

  Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Subwencja ogólna - charakterystyka i rodzaje 3 3. Subwencja wyrównawcza 5 4. Subwencja równoważąca 7 5. Część regionalna subwencji ogólnej 12 6. Część oświatowa subwencji ogólnej 16 7. Wpłaty na rzecz zwiększenia subwencji ogólnej 18 8. Podsumowanie 19 9. Bibliografia 21 1. Wstęp Subwencja (łac. subventio - zapomoga) zgodnie z definicją jest to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo jego podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego, ale także partiom politycznym) dla poparcia ich działalności. Powyższe wynika z konieczności zrównoważenia w pewnym stopniu poziomu dochodów poszczególnych gmin, powiatów i województw. Zróżnicowanie dochodowe poszczególnych samorządów jest bardzo duże, a zadania nałożone przez ustawy na poszczególne rodzaje...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /24.01.2007 Znaków /2 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sciaga z makro

  Aktywna fiskalna polityka państwa polega na tym, że państwo zmienia sterowane przez siebie narzędzia polityki fiskalnej głównie po to, by zrealizować własne najczęściej krótkookresowe cele. Przy stosowaniu tej polityki występują liczne ograniczenia:- rząd nie dysponuje doskonałą i wiarygodną informacją na temat dochodów i wydatków państwa, - opóźnienia w podejmowaniu decyzji. BANK CENTRALNY:pełni różne funkcje: jest bankiem emisyjnym – jedyny podmiot uprawniony do emisji pieniądza, jest Bankiem Banków, jest Bankiem Państwa. BANKI KOMERCYJNE: Bank Centralny pełni z stosunku do Banków Komercyjnych funkcję gwaranta ostatniej instancji (banki komercyjne odprowadzają na wyodrębnione w banku centralnym konto część zysków corocznie tworząc fundusz, z, którego w przypadku bankructwa jakiegokolwiek banku pokrywane są roszczenia depozytariuszy –...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /20.01.2007 Znaków /13 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substytucja produkcji gospodarstwa rolnego na przykładzie produkcji roślinnej.

  Substytucją nazywamy wzajemne zastępowanie się dóbr. Dobra substytucyjne zastępują się wzajemnie tak jak na przykład zastępują się masło i margaryna. Przeciwieństwem substytucji jest komplementarność, czyli wzajemne uzupełnianie się dóbr i tak na przykład ciągnik rolniczy i olej napędowy to przykład dóbr komplementarnych. W przypadku gospodarstwa rolnego zajmującego się produkcją roślinną substytucja zaczyna się już w Momocie przygotowywania gleby pod zasiewy. Ma to miejsce w chwili gdy rolnik decyduje się na użycie na swoim polu nawozów naturalnych takich jak: obornik, popiół, kompost i tym podobne. Użycie tychże nawozów pozwala na zastąpienie nimi nawozów sztucznych lub przynajmniej na poważne zmniejszenie ich użycia co jak wiadomo podnosi wartość produktów roślinnych uzyskiwanych z zasiewu ( tzw. Zdrowa żywność) jak i jest...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /13.01.2007 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depresja i jej wpływ na rolnictwo.

  Depresja i jej wpływ na rolnictwo. Upowszechnienie się gospodarki folwarcznej w Polsce w XVI w. początkowo nie spowodowało żadnych trudności w rozwoju produkcji rolniczej, a nawet ułatwiło jej szybki wzrost, odpowiadający potrzebom rynkowym. Rozwój produkcji agrarnej uległ pewnemu zakłóceniu pod koniec XVI w. W tym czasie ściśle od lat osiemdziesiątych tego wieku nastąpiło zahamowanie zwyżki cen na żywność, najpierw na mięso, potem także na zboże. Z czasem zaczęła się zarysowywać zniżki cen na zboże, która najsilniej miała się zacząć w drugiej połowie XVII w. Rzeczpospolita rychło odczuła te zmiany. Na eksporcie płodów rolnych opierał się dodatni bilans Polski w handlu zagranicznym. Trudności ekonomiczne szlachty pogłębił bowiem kryzys monetarny, który przeszedł ok. 1620r. przez całą niemal Europę w tym także przez Polskę. Był...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /10.01.2007 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligopol.

  1.Wprowadzenie. W strukturze rynku niedoskonałego obok konkurencji monopolistycznej wyróżnić można inną jej formę, tj. oligopol. Sytuacja oligopolu ma miejsce wówczas, gdy dana gałąź zdominowana jest przez niewielką liczbę producentów, przy czym wejście do gałęzi jest bardziej utrudnione niż w monopolu. Najczęściej bariery te wynikają z wysokiej koncentracji kapitału i produkcji. Ze względu na trudności wejścia podwyżka ceny w mniejszym stopniu niż w przypadku monopolu wpływa na zmianę popytu z powodu braku alternatywnych źródeł podaży. W tej sytuacji położenie i zachowanie się poszczególnych firm zbliżone jest bardziej do sytuacji monopolu niż innych struktur rynkowych. 2. Aspekt teoretyczny problemu. Definicja oligopolu Jedną z form konkurencji niedoskonałej jest oligopol. Najbardziej ogólna definicja oligopolu mówi, że jest...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /23.12.2006 Znaków /22 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alianse strategiczne w dobie globalizacji

  Spis treści Wstęp Definicja aliansu strategicznego Cele aliansu strategicznego Różnice między aliansem strategicznym a fuzją Wybrane przykłady aliansów strategicznych Podsumowanie Bibliografia Wstęp W ostatnich latach można zaobserwować zjawisko globalizacji, zarówno w sferze biznesu, jak i polityki. Ma to związek z dążeniem wielu krajów, zarówno wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się (emerging markets) do ujednolicenia pewnych procedur politycznych i prawnych w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów biznesowych i handlu międzynarodowego. Należy podkreślić, że globalizacja, wbrew pozorom nie jest zjawiskiem nowym, gdyż procesy zmierzające do ujednolicenia pewnych standardów i umów występowały już w przeszłości. W XX wieku największym przedsięwzięciem globalizacyjnym w wymiarze międzynarodowym było powołanie...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /14.12.2006 Znaków /23 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głowne problemy gospodarcze świata.

  Globalne problemy, określenie stosowane do problemów, które odnoszą się do całej ludzkości, ich skala ma charakter ponadpaństwowy, ponadregionalny, odznaczają się olbrzymią wagą i wiążą z kwestią przetrwania ludzkości, a sposób ich rozwiązywania musi polegać na wspólnych działaniach całej społeczności międzynarodowej. Wymienione cechy, traktowane łącznie, umożliwiają tworzenie katalogów globalnych problemów oraz hierarchizację ich ważności. Najczęściej wskazuje się na problemy związane z wojną i pokojem, a więc wyścig zbrojeń i rozbrojenie , konflikty międzynarodowe mogące zagrozić powszechną zagładą; demograficzny problem, następnie ekologie oraz globalne problemy żywnościowe, surowcowe i energetyczne, rozpiętość między bogatymi (Północą) i biednymi (Południem), zadłużenie, bezrobocie, co wiąże się z budową nowego...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /16.11.2006 Znaków /18 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie

  1. Definicja Bezrobocie należy do najbardziej palących problemów społecznych współczesnego świata. Przez cały XX wiek zjawisko to znajdowało się w centrum debat społecznych, ekonomicznych i politycznych. Wynika to z różnorodnych, dalekosiężnych skutków bezrobocia, odczuwalnych zarówno przez osoby bezrobotne, jak i przez całe społeczeństw. Mają one swój wymiar ekonomiczny, w tym finansowy, ale również społeczny, zwłaszcza socjologiczny i psychologiczny. Wielowymiarowość następstw bezrobocia sprawia, iż zjawisko to jest od wielu lat przedmiotem debat politycznych. Polityka gospodarcza krajów rozwiniętych dąży do oceny skutków problemu bezrobocia i tworzenia programów zmierzających do jego redukcji, co potwierdza wagę tego problemu. Ludzie, którzy nie maja pracy czują się nie przydatni, bezużyteczni, odrzuceni przez społeczeństwo...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /03.11.2006 Znaków /18 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problematyka handlu zagranicznego

  Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową. Dlatego znajomość praw i reguł obowiązujących w tym handlu na przestrzeni wieków ma duże znaczenie dla zrozumienia mechanizmów nakręcających wzrost i stymulujących rozwój gospodarczy współcześnie. Handel międzynarodowy umożliwia wykorzystanie większej ilości czynników wytwórczych oraz większą produkcje i konsumpcje dóbr i usług. Dlaczego kraje z sobą handlują? Odpowiedz wydaje się być rzeczywista! Kraje handlują, po to, aby zdobyć produkty i czynniki produkcyjne, których same nie maja i nie mogą produkować. Ale ta odpowiedz odsłania zaledwie rąbek rzeczywistości! Oczywiście, niektóre dobra i czynniki produkcyjne są fizycznie nieosiągalne, np. w Polce nie mamy warunków do uprawy...

  Ocena /

  Autor /FroreteeveKex Dodano /27.10.2006 Znaków /20 086

  praca w formacie txt

Do góry