awatar

Profil użytkownika Frobonereetup

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

93 prac, w tym:

 • 93tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /93 prac/

 • Ocena brak

  Wspólna Polityka Rolna

  Cele i zasady wspólnej polityki rolnej Do integracji rolnictwa od początku istnienia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej przywiązywano szczególne znaczenie, o czym świadczy objęcie w traktacie rzymskim tej gałęzi gospodarki ogólnym postanowieniem o unii celnej1. Cele wspólnej polityki rolnej (WPR), sprecyzowane w traktacie rzym¬skim i nadal obowiązujące (art. 33 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Eu¬ropejską - TWE), są następujące: • zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej, • zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie, • stabilizacja rynków, • zagwarantowanie bezpiecznego poziomu dostaw, •...

  Ocena /

  Autor /Frobonereetup Dodano /17.12.2007 Znaków /37 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści i negatywne aspekty związane z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej

  Unia Europejska jest to związek gospodarczo-polityczny obecnie dwudziestu pięciu państw europejskich. Podstawowymi celami Unii są: współpraca gospodarcza i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u obywateli przez zapewnienie jednakowych norm prawnych i swobody przepływu ludzi i towarów w obrębie Unii oraz stała poprawa poziomu życia państw uboższych i stopniowe wyrównanie poziomu życia w całej Unii. Przed wstąpieniem Polski do sojuszu Polacy mieli wiele obaw, ale też żywili wielkie nadzieje z tym związane. Głównymi obawami Polaków było to, że Polska straci suwerenność, obcokrajowcy będą wykupywać ziemię, nasze produkty nie będą wystarczająco konkurencyjne do towarów zachodnich...

  Ocena /

  Autor /Frobonereetup Dodano /16.12.2007 Znaków /7 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Unia Europejska?

  Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami. Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Do najważniejszych celów Unii należą: zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności praw i interesów obywateli. Unia Europejska respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historię, tradycję i kulturę. Unia Europejska to gwarancja: demokracji, praw człowieka, prywatnej własności i wolnego rynku. Unia Europejska to wspólnota interesów i współzależności, której zasadniczym zadaniem jest zapewnienie obywatelom dobrobytu i postępu cywilizacyjnego. Filary Unii Europejskiej Unia wspiera się na trzech filarach. · Pierwszy, o charakterze gospodarczym to: Wspólnoty Europejskie: o Wspólnota Europejska...

  Ocena /

  Autor /Frobonereetup Dodano /15.12.2007 Znaków /4 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja doradztwa rolniczego w Niemczech na przykładzie Saksonii i Hesji

  Informacje ogólne Usługami doradczymi dla rolnictwa na terenie Niemiec zajmuje się wiele instytucji i organizacji, zarówno publicznych jak i prywatnych. Są to biura doradcze, izby rolnicze, koła doradcze, doradztwo prywatne, związki rolników, spółdzielnie produkcyjne, specjalistyczne doradztwo prywatne. Na terenie landów zachodnich oraz "nowych landów" tj. Turyngii i Saksonii dominują publiczne usługi doradcze administrowane przez biura doradcze i izby rolnicze. Świadczone przez nie podstawowe usługi doradcze i konsultingowe są bezpłatne. Z kolei prywatne usługi doradcze i koła doradcze powstały w odpowiedzi na zmiany spowodowane specjalizacją produkcji oraz wzrastającą potrzebą specjalistycznych usług doradczych. Koła doradcze w swej pracy koncentrują się na jednej branży produkcji, np. produkcji zbóż, albo zajmują się gospodarstwem jako...

  Ocena /

  Autor /Frobonereetup Dodano /08.12.2007 Znaków /16 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse Unii Europejskiej

  NANSE UNII EUROPEJSKIEJ Wykład 25-03-2007 LITERATURA 1. L. Orężlak „ Finanse Unii Europejskiej” Warszawa 2004 2. L. Orężlak „ Euro- nowy pieniądz” Warszawa 2003 3. K.A. Wojtaszuk „ System instytucjonalny Unii Europejskiej” Warszawa 2005 4. K. Michałowska-Gorywoda „Unia Europejska” Warszawa 1998 Strefa Euro – 13 państw członkowskich , ostatnio dołączyła Słowacja Unia Europejska – 27 państw ( budżet 115 mld euro) Do 20013 roku około 800 mld. Euro – dla Polski przeznaczone jest 90 mld. Składki członkowskie za te lata to około 20 mld. A wiec Polska ma otrzymać tym samym około 70 mld. RYS HISTORYCZNY EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI Organizacje o charakterze integracyjnym strefa wolnego handlu - likwidacja ceł i ograniczenia ilościowe w handlu wewnętrznym np.Nafta unia celna -wspólna taryfa celna i wspólna...

  Ocena /

  Autor /Frobonereetup Dodano /08.12.2007 Znaków /24 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju IDA

  Pomysł powołania Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA – International Development Association) został wysunięty przez kraje najsłabsze, które nie były w stanie sprostać warunkom kredytowym Banku Światowego. Stowarzyszenie powołano 26 września 1958 r. jako instytucję afiliowaną przy Banku Światowym. Pod względem prawnym IDA jest podmiotem odrębnym od Banku Światowego, jednak pod względem organizacyjnym obie te instytucje są ze sobą ściśle związane, maja wspólny personel i urządzenia. Pokrywa się również ich struktura organizacyjna, władze Banku są jednocześnie władzami IDA. Członkowie IDA są podzieleni na dwie grupy, ze względu na sposób wnoszenia wkładów i możliwości otrzymania kredytów: GRUPA I – kraje o wysokim dochodzie narodowym, 26 krajów m.in. USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Kanada, Holandia. Wpłacony...

  Ocena /

  Autor /Frobonereetup Dodano /14.10.2007 Znaków /4 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Europejska

  Proces integracji. POWSTANIE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Europejska Wspólnota Węgla i Stali W dniach od 7 do 10 maja 1948 r. Odbywał się w Hadze Kongres Europejski, w którym udział wzięło ok. 750 uczestników z 26 państw europejskich.. Kongres wystąpił z postulatem utworzenia unii politycznej i gospodarczej, otwartej dla wszystkich narodów europy żyjących w systemach demokratycznych i zobowiązujących się do przestrzegania projektowanej karty praw człowieka. Wielkie oczekiwania dotyczące utworzenia unii nie zostały spełnione, ale bezpośrednim następstwem Kongresu było utworzenie Rady Europy. W tym czasie zaczął się rozwijać już konflikt Wschód – Zachód prowadząc do paraliżu Organizacji Narodów Zjednoczonych, której głównym zadaniem było utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Z drugiej strony w samej Europie Zachodniej...

  Ocena /

  Autor /Frobonereetup Dodano /24.09.2007 Znaków /29 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy integracji gospodarczej w Europie.

  Integracja gospodarcza i polityczna między państwami członkowskimi znaczy, że państwa te podejmują wspólne decyzje w wielu sprawach. Ustanowiły więc wspólne polityki w wielu dziedzinach – od rolnictwa po kulturę, od spraw konsumenckich po politykę konkurencji, od ochrony środowiska i energetyki po transport i handel. Idea połączenia państw europejskich znalazła swój wyraz na długo przed powstaniem Wspólnoty Europejskiej. Po I wojnie światowej ruchy zjednoczeniowe szczególnie nasiliły się. Zwolennikiem powołania „Stanów Zjednoczonych Europy” był austriacki hrabia Coudenhove Kalergi, który już w 1923 r. postulował połączenie wszystkich narodów Europy. W tym celu powołał nawet do życia Ruch Paneuropejski. Jako wzór do naśladowania dawano przede wszystkim powołanie do życia Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zacieśnieniu współpracy...

  Ocena /

  Autor /Frobonereetup Dodano /28.08.2007 Znaków /13 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miedzynarodowa organizacja morska

  Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) jest wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmującą się wyłącznie sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki. Działalność swoją rozpoczęła 6 stycznia 1959, początkowo pod nazwą Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej (IMCO), a od 22 maja 1982 zmieniła nazwę na obecną. Siedzibą Organizacji jest Londyn. Według stanu na rok 2002 jej członkami jest 162 państw (dodatkowo/w tym(?) trzy państwa są członkami stowarzyszonymi), 36 organizacji międzyrządowych posiadających umowy o współpracy oraz 61 organizacji pozarządowych mających status doradczy. Do najważniejszych celów działalności IMO należy: - poparcie współpracy międzynarodowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi...

  Ocena /

  Autor /Frobonereetup Dodano /27.08.2007 Znaków /4 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady i tryb powoływania wewnętrznych służb ochrony

  Zasady i tryb powoływania wewnętrznych służb ochrony Wewnętrzne służby ochrony stanowią uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników, powołane do ochrony przedsiębiorstw lub jednostek organizacyjnych. Z określenia tego wynika, że mogą one funkcjonować w zakładach produkcyjnych, handlowych, usługowych i innych, do których odnosi się termin przedsiębiorstwa oraz w innych instytucjach , związkowych, korporacyjnych, zakładach użytkowności publicznej, do których odnosi się termin jednostki organizacyjne. Są one więc powoływane dla ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, którymi zarządzają przedsiębiorcy. Wewnętrzne służby ochrony podlegają kierownikowi jednostki lub osobie przez pisemnie przez niebo upoważnionej, bezpośrednio podporządkowanej temu kierownikowi. Nazwę wewnętrznej służby ochrony tworzy kierownik jednostki, w której ta...

  Ocena /

  Autor /Frobonereetup Dodano /26.08.2007 Znaków /3 025

  praca w formacie txt

Do góry