awatar

Profil użytkownika floolaFer

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

83 prac, w tym:

 • 83tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /83 prac/

 • Ocena brak

  Poziom życia Polaków.

  CEL PRACY Prezentowane opracowanie ma na celu ukazanie jak zmienił się poziom życia przeciętnego Polaka. Analizy dokonano na podstawie wybranych wskaźników zaczerpniętych z roczników statystycznych. Ze względu na różny układ lat po uwagę wzięto lata od 1995 – 2000, jednak czasem zakres chronologiczny był węższy. I. BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH Pierwszym badanym elementem są oczywiście budżety gospodarstw domowych przeanalizowano tu zmiany poziomu cen oraz dochodów gospodarstw domowych. Tabela 1 Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym w zł Rok Dochód 1997 444,77 1998 522,93 1999 560,43 2000 610,51 źródło: Rocznik Statystyczny, Oczywiście dane z tabeli 1 przedstawiono na wykresie, co pozwoli na zaobserwowanie różnić występujących w kolejnych latach. Wykres 1 Przeciętny miesięczny dochód na 1...

  Ocena /

  Autor /floolaFer Dodano /14.12.2007 Znaków /7 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyglobalizm

  Czyżby nowe wracało. Czerwone sztandary. Cytaty z Marksa. I może jeszcze nie walka klas, ale znów protest przeciwko kapitalizmowi, a nawet trochę ulicznej rewolty. Akurat tyle, by ją zauważyły kamery telewizyjne. Antyglobaliści wszystkich krajów łączą się. Na ich stronach internetowych można znaleźć dokładne informacje, co, gdzie, kiedy i dlaczego: szczyt francusko-niemiecki we Freiburgu 12 czerwca, szczyt UE w Gteborgu 14–16 czerwca, szczyt G-8 w Genui 20–22 lipca. Kto chce, może sobie urządzić turystykę protestu. Na naszych oczach powstają nowe ruchy społeczne, głównie antyglobalistyczne, wykorzystujące w szerokim zakresie nowoczesne techniki medialne i komunikacyjne, zwłaszcza Internet, do przekazywania informacji i mobilizacji społecznej. Z ich inicjatywy tworzone są - w opozycji do tradycyjnych, postrzeganych jako korporacyjne –...

  Ocena /

  Autor /floolaFer Dodano /13.12.2007 Znaków /26 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł - wiadomości ogólne.

  Przemysł jest działem produkcji, który zajmuje się wydobywaniem i przetwarzaniem surowców przy użyciu maszyn i zastosowani podziału pracy. Celem tej działalności jest wytworzenie przedmiotów służących zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Wywiera on wpływ na inne dziedziny gospodarki narodowej i na ogólny rozwój kraju. Przemysł spełnia kilka najważniejszych funkcji:  Ekonomiczne - tworzy dochód narodowy i pobudza inne dziedziny gospodarki np.: rolnictwo, transport  Społeczne - daje ludziom dużą liczbę miejsc pracy; podnosi standard życia  Przestrzenne - buduje nowe miasta, osiedla, sklepy, GŁÓWNE OKRĘGI PRZEMYSŁOWE W POLSCE Górnośląski Okręg Przemysłowy ( GOP): przemysł węglowy, energetyczny, metalurgiczny, maszynowy, samochodowy; największym zakładem jest (Huta Katowice) Warszawski Okręg Przemysłowy:...

  Ocena /

  Autor /floolaFer Dodano /05.12.2007 Znaków /11 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój demograficzny.

  - dynamika i rozmieszczenie ludności świata - przyrost naturalny i przyrost rzeczywisty - migracje ludności - struktura ludności Dynamika i rozmieszczenie ludności świata Problemy gospodarcze i społeczne współczesnego świata wynikają głównie z dynamicznego wzrostu liczby ludności. Dotyczy to zwłaszcza krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. W latach 1971-1993 liczba ludności świata zwiększyła się o 51%. Dynamika jej zmian na poszczególnych kontynentach była jednak bardzo zróżnicowana. Liczba ludności Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji rosła bardzo szybko, podczas gdy w Europie, Ameryce Północnej i Oceanii obserwowano wyraźną stagnację rozwoju demograficznego. W rezultacie odsetek ludności zamieszkałej na tych trzech kontynentach obniżył się z 19% do niecałych 15%. Skala problemów demograficznych jest szczególnie...

  Ocena /

  Autor /floolaFer Dodano /21.11.2007 Znaków /17 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monetaryzm

  Monetaryzm Monetaryzm [łac.] pojawił się w latach siedemdziesiątych obalając panujące ówcześnie doktryny keynesizmu. Ten niezwykle oryginalny prąd teoretyczny, stał się trafnym narzędziem w walce z polityką społeczno-ekonomiczną, preferującą interwencję państwa w stosunki gospodarcze. Przedstawiciele tego nurtu uznają pieniądz za podstawowy czynnik wpływający na zmiany sytuacji gospodarczej w czasie; zgodnie z tym poglądem podaż pieniądza jest głównym czynnikiem wpływającym w krótkim okresie na wielkość produktu narodowego brutto (PNB), natomiast w dłuższym okresie wpływa ona głównie na ceny. Myśl tę głównie przechwyciła University of Chicago, przeciwstawiając się polityce interwencjonalizmu, broniąc zdecydowanie poglądy liberalne. Nie była to jednak wspólnota uczonych nadmiernie oddana swoim mistrzom, raczej często niezgodna...

  Ocena /

  Autor /floolaFer Dodano /28.10.2007 Znaków /17 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria przedsiębiorstwa

  teoria przedsiebiorstwa TEORIA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. STRUKTURA LINIOWA jest najprostszym i podstawowym typem organizacji pracy. Opiera się ona na wyodrębnieniu kierownika oraz podlegającym mu pracowników. Zespół pracujący nad danym zadaniem charakteryzuje się tym, że wszyscy współpracownicy znajdują się na tym samym szczeblu w hierarchii, odpowiadając jedynie kierownikowi projektu, który jest ich bezpośrednim przełożonym. Zalety + Niewątpliwą zaletą tej struktury jest jedność kierowania. Pracownicy posiadają tylko jednego, stałego kierownika, dzięki czemu nie występują sprzeczności w wydawanych poleceniach i wykonywanych zleceniach (może to mieć miejsce w przypadku, gdy zespół tworzony jest tylko na czas zadania, a pracownicy oprócz szefa projektu podlegają również kierownikowi ich komórki macierzystej). + Kolejną zaletą jest fakt...

  Ocena /

  Autor /floolaFer Dodano /13.10.2007 Znaków /18 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykorzystywanie analiz w zarządzaniu

  Przedsiębiorstwo, działające w warunkach gospodarki rynkowej, podejmuje decyzje zorientowane na osiąganie zysków, by moc przeżyć i dalej rozwijać się, bowiem rozwój jest podstawą osiągania zysków. Zachodzące zmiany warunków działania przedsiębiorstwa stwarzają. konieczność ciągłego doskonalenia mechanizmów, procesów i instrumentów zarządzania. zorientowanych na poprawą efektywności ekonomicznej i rozwój przedsiębiorstwa. Konieczność ta jest tym silniejsza, im bardziej przedsiębiorstwo staje się autentycznym podmiotem gospodarowania i im bardziej jego otoczenie jest zmienne i złożone. Przygotowanie informacji przebiega w dwóch etapach: - etap I - polega na ewidencjonowaniu działalności gospodarczej za pomocą ewidencji operatywnej i księgowej oraz okresowej sprawozdawczości, - etap II - polega na selekcjonowaniu, weryfikowaniu i...

  Ocena /

  Autor /floolaFer Dodano /03.10.2007 Znaków /17 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, krótko- i długoterminowe.

  Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, krótko- i długoterminowe. Termin planowanie oznacza snucie planów, tworzenie obrazu przyszłości, określanie zamiarów, przygotowywanie działań, wyrażanie dążeń dotyczących przyszłości. Przez planowanie rozumie się obmyślanie tego, do czego się zmierza oraz sposób, jakimi się zamiary realizuje. Planowanie to jasne i możliwie precyzyjne określenie celów, wynikających z nich działań i środków realizacji. Planowanie w przedsiębiorstwie polega na przygotowaniu działań w określonym horyzoncie czasowym. W ujęciu czynnościowym stanowi ono proces opracowywania planów. Może oznaczać również sposób myślenia o przyszłości przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia czasu jako kryterium podziału, szczególne znaczenie w planowaniu finansowym mają plany krótko i długoterminowe Plany długoterminowe to cele...

  Ocena /

  Autor /floolaFer Dodano /30.09.2007 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki ekologiczne

  PODATKI EKOLOGICZNE Przez podatki ekologiczne rozumie się obciążenia finansowe doliczane do cen produktów, które wykorzystywane w sposób masowy i rozproszony, stanowią bardzo dużą uciążliwość dla środowiska w fazie produkcji, konsumpcji lub poprodukcyjnego składowania. Są to świadczenia za wprowadzanie do publicznego obrotu i korzystanie z produktów, które powodują zanieczyszczenie środowiska w fazie produkcji, konsumpcji lub utylizacji. Mogą one być związane z pewnymi cechami produktu lub z samym produktem. Opłaty te nałożone są na cenę produktu .Dodatkowe obciążenie cen tych produktów należy traktować jako pewną ”specjalną opłatę ekologiczną” , płaconą przez ich konsumentów, zanieczyszczających w ten sposób środowisko, z którego dochody przeznaczane są na pokrycie części kosztów ochrony środowiska. Celem opłat...

  Ocena /

  Autor /floolaFer Dodano /27.09.2007 Znaków /8 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka, a zadania organów państwowych. Budżet państwa i fundusze parabudżetowe.

  Budżet państwa jest to roczny plan dochodów i wydatków oraz gromadzenia i wykorzystywania środków tego budżetu. Pojęciem gospodaka budżetowa określa się wszystkie czynności podejmowane przez naczelne organy władzy państwowej oraz centralne i terenowe organy administracji rządowej, wraz z podporządkowanymi im jednostkami organizacyjnymi zgodnie z wyznaczonymi tym organom ustawowo zadaniami podlegającymi finansowaniu budżetowemu. Podstawowe zasady gospodarki budżetowej takie jak : • jedność budżetu • powszechność budżetu • zrównoważenie dochodów i wydatków budżetoowych • roczność planowania budżetowego mogą być traktowane jako zasady wyrażające reguły oganiczające swobodę działania ogółu podmiotów gospodarki budżetowej. Zasady te są potwierdzone przepisami prawnymi, które muszą być prrzestrzegane przez wszystkie...

  Ocena /

  Autor /floolaFer Dodano /19.09.2007 Znaków /10 343

  praca w formacie txt

Do góry