awatar

Profil użytkownika fghi700

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

100 prac, w tym:

 • 100tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /100 prac/

 • Ocena brak

  Style nauczania

  Do podstawowych stylów nauczania zalicza się : 1.Styl zamknięty: określany także jako frontalny lub formalny. Polega na: -wyraźnym określeniu bliższych i dalszych celów nauczania z naciskiem na cele operacyjne -formułowaniu przez nauczyciela konkretnych zadań ukierunkowujących aktywność ucznia -silnym nadzorowaniu aktywności ucznia -ćwiczeniu nawyków -dostarczaniu modeli i zachęcaniu do ich naśladowania Jest to styl, w którym nauczyciel pełni rolę kierowniczą i występuje w roli eksperta, kontakty z uczniem cechuje dystans. 2.Styl ramowy: kładący nacisk na zindywidualizowane podejście do ucznia. Charakteryzuje go: -przywiązywanie wagi do zrozumienia przez poszczególnych uczniów przekazywanych treści -nacisk na wiedzę mającą odniesienie do doświadczeń praktycznych -nawiązanie do koncepcji człowieka samorealizującego się A...

  Ocena /

  Autor /fghi700 Dodano /01.12.2007 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola mediów w wychowaniu

  Rola mediów w wychowaniu We współczesnym świecie jakże ważną rolę spełniają media, które często nazywane są ?czwartą władzą?. ?Media to przedmioty, materiały, urządzenia przekazujące odbiorcom określone informacje (wiadomości, komunikaty) poprzez słowo, obrazy, dźwięki (?)? . Uważam, iż są ważnym a jednocześnie dominującym elementem w życiu dziecka. Do mediów zalicza się: prasę, telewizję, radio i Internet. Z pewnością są ? (?)środkiem wychowawczym, źródłem wielorakich wiadomości i przeżyć wywierających wpływ na rozwijanie zainteresowań i kształtowanie postaw? . Stwarzają także możliwość rozwijania postaw moralnych, wyobraźni, zdolności do twórczego myślenia oraz zdobywania nowych doświadczeń. Mogą wpajać człowiekowi wartości, wzorce, którymi będzie mógł kierować się w życiu. Niemożna jednak uznać, iż mają...

  Ocena /

  Autor /fghi700 Dodano /16.11.2007 Znaków /3 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia teoretyczne w prawie administracyjnym.

  NADZÓR, KONTROLA, KOORDYNACJA, KIEROWNICTWO. NADZÓR ?są to sytuacje w których organ nadzorujący jest wyposażony w środki oddziaływania na postępowanie nadzorowanych. Może być stosowany tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo i tylko przy zastosowaniu środków określonych przez prawo. Typowymi środkami nadzoru są: - możliwość uchylenia rozstrzygnięcia organu niższego stopnia, zatwierdzenie rozstrzygnięć organów niższego stopnia, możliwość zawieszenia organu niższego stopnia w jego działalności na określony czas. KONTROLA ?organ kontrolujący nie ma możliwości wpływania na działalność organów kontrolowanych. Może wydawać jedynie pewne zalecenia. Wyniki kontroli wraz z wnioskami są przedstawione organowi wyższego stopnia nad organem, którego kontrola dotyczyła. KOORDYNACJA ? są to uprawnienia organu w stosunku do innych organów...

  Ocena /

  Autor /fghi700 Dodano /16.10.2007 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opis Obrazu "Dziwny Ogród" Józefa Mehoffera !!!

  Obraz pt „Dziwny Ogród” namalowany został przez Józefa Mehoffera . Ukazuje on niezwykle barwny i żywy ogród pełen kwiatów , owadów. Na planie pierwszym znajduje się nagi chłopiec . Padają na niego intensywne promienie słońca . W rękach trzyma ogromne kwiaty nasycone intensywną czerwienią . Obok , w cieniu rozłożystych drzew owocowych stoi dostojna dama , prawdobodobnie jego matka . Ubrana jest w bardzo strojną , szafirową suknię . Uśmiechnięta zbiera dojrzałe owoce z drzew . Za nią mieści się szeroka ścieżka pokryta zielenią . Padają tam niewielkie promienie słońca , poniewać wzdłuż niej mieszczą się wysokie , wielobarwne drzewa . Wgłębi uroczego ogrodu stoi ubrana w krakowski strój piastunka chłopca . Nie spuszcza z niego wzroku , obserwuje każdy jego gest. Ogród ten jest nietypowy . Na każdym z drzew wije się gruby , wielobarwny...

  Ocena /

  Autor /fghi700 Dodano /13.10.2007 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolny Raj

  " Sen ze szkolnego raju . " Pewnego dnia miałem wspaniały sen. Śniło mi się że moja szkoła to jeden wielki raj. Było wprost ,,przecudnie" , ale przejdę do sedna sprawy . Wstałem jak zwykle o godzinie siódmej , umyłem się zjadłem śniadanie . Wiadomo standardowy początek dnia . W drodze do szkoły zauważyłem że wszyscy uczniowie idą do szkoły z uśmiechem od ucha do ucha , nie wiedziałem z jakiego powodu na ich twarzach widniał wielki uśmiech . Spotkałem rówieśnika z młodszej klasy i zapytał mnie czemu jestem taki przygnębiony , odpowiedziałem że nie mam z czego się cieszyć , w końcu idę do szkoły . Gdy wszedłem do szkoły zaniemówiłem . Kolory ścian były zielone i pomarańczowe budziły budynek do życia , nauczycielom nie znikał promyk radości z twarzy . Gdy poszedłem na lekcje języka polskiego miał odbyć się sprawdzian który...

  Ocena /

  Autor /fghi700 Dodano /10.10.2007 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie środków dydaktycznych wytypowane przez Wincentego Okonia.

  1. środki proste, do których należą: * środki słowne (podręczniki, teksty drukowane) * proste środki wzrokowe (modele, autentyczne wzory przedmiotów, reprodukcje obrazów, mapy) 2. środki złożone wykorzystujące rozwój techniki, nowinek, urządzeń i sprzętu przekazującego informacje. Można tu zaliczyć: * mechaniczne środki wzrokowe (aparaty fotograficzne, mikroskopy, oscyloskopy, teleskopy czyli urządzenia przekazujące obrazy) * środki słuchowe (gramofony, radia np. CB ? kontakt ze światem, nauczanie na odległość, magnetofon) * środki słuchowo- wzrokowe -wynikające z połączenia wzroku ze słuchem (są to urządzenia takie jak telewizor, video lub dobrze wyposażony komputer) * środki automatyzujące uczenie się (tutaj wymienić można laboratoria z wyszczególnionych dziedzin nauki, maszyny dydaktyczne, oraz komputery)

  Ocena /

  Autor /fghi700 Dodano /29.09.2007 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia dydaktyka

  1. EDUKACJA RÓWNOLEGŁA: POJĘCIE, CECHY, BADACZE znaczenie szerokie: całokształt wpływów i oddziaływań zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, intencjonalnych i nieintencjonalnych, świadomie ale i okazjonalnie, przypadkowo na dzieci , młodzież i dorosłych. znaczenie wąskie: element, ogniwo ed. równoległej w ujęciu szerokim. Kształcenie, wychowanie, opieka w instytucjach wychowania pozaszkolnego, kulturalno-oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych. Dotyczy tylko pewnej grupy dzieci i młodzieży. Te wpływy kończą się w pewnym okresie życia, gdy opuszczają instytucje. CECHY: - obejmuje dzieci, młodzież i ludzi dorosłych - ma charakter intencjonalny- zamierzony, planowy, ale może mieć charakter okazjonalny, nieintencjonalny - realizatorami ed. równoległej zamierzonej są jednostkowe, grupowe siły społ. w środowisku - realizatorami ed...

  Ocena /

  Autor /fghi700 Dodano /26.09.2007 Znaków /3 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celestyn Freinet

  Celestyn Freinet był jednym z największych pedagogów –nowatorów XX w. Życie jego nie było łatwe. Urodził się 15.x.1896 roku w wiosce prowansalskiej Gars w biednej rodzinie. Nie ukończył szkoły nauczycielskiej .Uczestniczył w I Wojnie Światowej. Stracił na niej zdrowie; zachorował na płuca. Wiedząc o swojej chorobie podejmuje decyzje, że będzie żył krótko, a pożytecznie. Obejmuje pracę nauczyciela w małej wiosce oddalonej 60 km od Nicei, która miała stać się kolebką wielkiego Ruchu Pedagogicznego Nowoczesnej Szkoły. Nie był przygotowany do zawodu nauczycielskiego ,dlatego też postanawia opierać się na obserwacji swych uczniów ,na poznawanie ich zainteresowań, na ich reakcjach i wypowiedziach. Codziennie wyprowadza dzieci z dużych ścian szkoły, na krótkie wycieczki, umożliwiając im obserwowanie przyrody i zbieranie informacji o...

  Ocena /

  Autor /fghi700 Dodano /15.09.2007 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody nauczania - dydaktyka opracowanie na podstawie treści J.Półturzycki Dydaktyka dla nauczycieli

  Metody Nauczania W języku greckim methodos to sposób postępowania. Metodę nauczania zaś będziemy rozumieć jako „systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający osiąganie celów kształcenia, inaczej mówiąc, jest to wypróbowany układ czynności nauczycieli i uczniów realizowany świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów”. Sposoby swej pracy z uczniami nauczyciel powinien dobierać w zależności od wieku uczniów, charakterystycznych właściwości poszczególnych przedmiotów nauczania oraz celów i zadań dydaktycznych, które ma zrealizować w ciągu danej lekcji lub jednostki metodycznej. Uwzględnianie powyższych czynników przy doborze metod nauczania sprawia ,że różnią się one w sposób istotny od zasad i reguł dydaktycznych, których respektowanie obowiązuje w procesie...

  Ocena /

  Autor /fghi700 Dodano /15.09.2007 Znaków /2 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie do samokształcenia

  Samodzielne uczenie się, przyswajanie wiedzy jest podstawą samokształcenia się. Ten proces wymaga od nas realizacji samodzielnego planowania zadań, które mają na celu samokształcenie i samodzielnego ich realizowania. W tych dwu sytuacjach dydaktycznych niezbędne są zarówno znajomość właściwej organizacji własnej pracy, jak również umiejętność jej prowadzenia z wykorzystaniem metod samodzielnej pracy umysłowej. W tych dwu zadaniach niezbędna jest pomoc i opieka dydaktyczna nauczycieli. Samokształcenie jest procesem oświatowym, który odbywa się świadomie a nieodłącznym elementem jest wykorzystanie przeróżnych form pomocy innych osób czy nawet instytucji. Samokształcenie jest procesem, który ma na celu samodzielne przyswajanie wiedzy, uczenie się i wszelkie cele, treści, formy oraz metody dostosowuje osoba ucząca się. Samokształcenie zakłada...

  Ocena /

  Autor /fghi700 Dodano /06.09.2007 Znaków /4 432

  praca w formacie txt

Do góry