awatar

Profil użytkownika falBealkMyday

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

64 prac, w tym:

 • 64tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /64 prac/

 • Ocena brak

  Finanse i Bankowość

  Finanse - zajmują się procesami i zjawiskami pieniężnymi istotą tego jest statystyka i dynamizm pieniądza. Finanse dzielimy na Prywatne i publiczne Finanse publiczne to normy prawa regulujące formy finansów (ustawy budżetowe, które regulują cały proces finansowy w danym państwie) Cele finansów publicznych: 1służą dobru wspólnemu, wydatkowanie potrzeb społecznych (zasiłki, finansowanie hospicjów, domów dziecka na stypendia sądownictwo itp.) Finanse prywatne to finanse banków, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw) Strumień środków pieniężnych- jednorodne grupy rozliczeń przychodów i rozchodów Pieniądz- jest pośrednikiem do czegoś np. kupna sprzedaży, transakcji bankowych praz przelewów itp. Pieniądz ma charakter prawny. Jest emitowany przez NBP., charakteryzuje się kolorem, kształtem, grubością. Jest informacją ponieważ ma swoją...

  Ocena /

  Autor /falBealkMyday Dodano /27.12.2007 Znaków /17 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banki centralne

  1.1. Status prawny Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju). Działa na podstawie ustawy z 31 stycznia 1989 roku o Narodowym Banku Polskim . Narodowy bank Polski ma osobowość prawną. Siedzibą NBP jest Warszawa. Działalnością banku centralnego kieruje Prezes powołany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP. Kadencja Prezesa NBP trwa 6 lat, przy czym ta sama osoba nie może być Prezesem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Zarząd NBP składa się z Prezesa NBP, wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa NBP, wiceprezesów oraz członków. Zarząd rozpatruje główne zagadnienia z zakresu działalności NBP i podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania jego zadań. Prezes NBP działając jako organ państwa wydaje zarządzenia o charakterze normatywnym...

  Ocena /

  Autor /falBealkMyday Dodano /17.12.2007 Znaków /13 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola NBP i rady

  Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem Rzeczypospolitej Polskiej. Działalnością banku centralnego kieruje Prezes powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP. Kadencja Prezesa NBP trwa 6 lat, przy czym nie może być on dłużej niż dwie kolejne kadencje. Prezes banku centralnego działając jako organ państwa wydaje zarządzenia dotyczące organizacji i funkcjonowania banków oraz indywidualne decyzje administracyjne. W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa kluczową rolę. Bank centralny stoi na straży stabilności systemu finansowego państwa, mając wyłączne prawo do emitowania znaków pieniężnych, będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski określa wielkość emisji oraz moment wprowadzenia większej ilości pieniądza gotówkowego do obiegu, za który odpowiada. Ponadto organizuje system...

  Ocena /

  Autor /falBealkMyday Dodano /16.12.2007 Znaków /2 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonowanie rachunków bankowych

  Rachunek bankowy jest najważniejszym produktem bankowym, dzięki któremu bank nawiązuje współpracę z klientem. Umożliwia także korzystanie z wielu usług bankowych takich jak: płatności krajowe i zagraniczne, kredyty i pożyczki, posługiwanie się kartą płatniczą. W wielu bankach klient posiadający rachunek w danym oddziale może korzystać z różnego rodzaju udogodnień, z których można wyróżnić: niższe oprocentowanie kredytu bądź pożyczki, jak również możliwość zaciągnięcia wyższej pożyczki. Zdarzają się też takie sytuacje, że bank odmawia udzielenia kredytu lub pożyczki klientom, którzy nie posiadają u nich rachunku bankowego. Otwarcie rachunku bankowego Otwarcie rachunku bankowego dokonywane jest poprzez spisanie umowy rachunku bankowego. Umowę rachunku bankowego podpisują w imieniu: • banku- pracownik posiadający uprawnienia...

  Ocena /

  Autor /falBealkMyday Dodano /17.11.2007 Znaków /2 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lokaty Ziemskie - Inwestowanie w ziemię - Inwestycje alternatywne na przykładzie Lokaty Ziemskie

  Temat wykładu przeprowadzanego przez Akademia Finansów firmy Latająca Żyrafa dla studentów szkół biznesowych , uczestników studiów podyplomowych : Inwestycje alternatywne - lokowanie w ziemię - na przykładzie spółki Lokaty Ziemskie i unikalnym produkcie Agrolokta - jako przykład innowacyjności w finansach przy realizowaniu celów społecznych związanych z przygotowaniem do emerytury i zabezpieczeniem finansowym i możliwości budowania indywidualnego majątku . W gospodarce światowej panuje chaos i duża niepewność . W wyniku kryzysów finansowych całych państw , zamieszek geopolitycznych a także nasilenia się niekorzystnych zjawisk metorologicznych - bezpieczeństwo finasowe prowadzonych przez nawet doświadczonych przedsiębiorców nie jest stabilne. W wyniku kryzysu upadło lub zmieniło właściciela wiele instytucji bankowych . Renomowane...

  Ocena /

  Autor /falBealkMyday Dodano /26.10.2007 Znaków /2 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyty.

  Kredyt-stosunek ekonomiczny wg. prawa bankowego przez umowę kredytu bank zobowiązuje się do: Oddawać do dyspozycji na czas w umowie oznaczony kwotę śr. pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu z odsetkami w oznaczonych terminach Funkcje kredytu: *emisyjna-wprowadzenie pieniądza do obiegu *dochodowa-tworzenie korzyści ekonomicznych i finansowych dzięki powiększeniu skali prod. zwiększeniu siły nabywczej firmy. *rozdzielcza-kredyt wpływa na wzrost dochodu w danym regionie, branży oraz zwiększa popyt w okr. segmencie rynku *interwencyjna-kredyt jest wykorzystywany jako instrument polityki ekonomicznej *element rynku kapitałowego Kredyt towarowy: postawienie do dyspozycji towarów będących przedmiotem wymiany rynkowej wykorzystujemy...

  Ocena /

  Autor /falBealkMyday Dodano /25.09.2007 Znaków /8 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Publiczne prawo gospodarcze (podstawowe zagadnienia)

  Zagadnienia: I. Wprowadzenie do publicznego prawa gospodarczego. pojęcie prawa gospodarczego (publiczne pr. gospodarcze i prywatne prawo gospodarcze) Źródła prawa Zasady publicznego prawa gospodarczego Państwo a gospodarka: typy zachowań państwa wobec gospodarki podstawy doktrynalne (neoliberalizm gospodarczy i interwencjonizm państwowy) formy zachowań państwa wobec gospodarki II. Działalność gospodarcza Pojęcie działalności gospodarczej. Definicja działalności gospodarczej na tle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Definicja przedsiębiorcy wg kc i wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestracja przedsiębiorców w KRS i ewidencja działalności gospodarczej III. Prawne zagadnienia wolnych zawodów IV. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pożytku...

  Ocena /

  Autor /falBealkMyday Dodano /24.09.2007 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse międzynarodowe

  Gosp. Zamknięta Y=K+I+G O=I Gosp. Otwarta Y=K+I+G+Ex- Im O+Im = I+Ex BILANS PŁATNICZY 1)BOB: a)Bilans handlowy-płatności z tyt. ex i im towarów.(ex-napływ +; Im-odpływ -) b)Bilans usług - płatności z tyt. Ex i im usług. c)Bilans procentów i dywidend-koszt obsługi kap. zagr. d)Bilans wydatków rządowych. 2)BOK (krótko i długoterminowych) eksport kapitał – inwestycje za granicami kraju - deficyt (-); import kapitału – inwestycje krajów zagranicznych w Polsce - nadwyżka (+) 3)BOW- deficyt spłacany poprzez sprzedaż dewiz lub zaciąganie kredytu przeznaczonego na spłatę deficytu. CZYNNIKI BP W KRÓTKIM OKRESIE: 1)kurs walutowy Aprecjacjapogorszenie BP dobra eksportowe -droższe – eksport spada, dobra im –tańsze import wzrasta Deprecjacjapoprawa BP dobra eksportowe -tańsze – eksport wzrasta, dobra im –droższe import spada 2)Dochód...

  Ocena /

  Autor /falBealkMyday Dodano /20.09.2007 Znaków /3 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki kształtowania oraz elementy systemu podatkowego.

  Temat: Przesłanki kształtowania oraz elementy systemu podatkowego. Podatki regulowane są znaczną ilością ustaw i jeszcze większą ilością przepisów wykonawczych o charakterze podustawowym. Ta istniejąca obok siebie ilość rodzajów podatków nie tworzy jeszcze systemu podatkowego. Co najwyżej jest to urzędowy spis obowiązujących podatków. Zestrajaniu podatków w jedną całość o charakterze systemowym stawiane są określone wymagania. Zespół podatków określa się mianem systemu podatkowego, jeżeli w sensie konstrukcji prawnej i powiązań co do treści ekonomicznej tworzy on wewnętrznie spójną, jednolitą logicznie całość System podatkowy nie jest tworzony ręką genialnego architekta; jest wypadkową wpływu i kompromisów ekonomicznych, politycznych i społecznych. System podatkowy doskonalony jest wraz z postępem cywilizacji. System...

  Ocena /

  Autor /falBealkMyday Dodano /25.08.2007 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse

  Rynek walutowy Rynek walutowy – obejmuje całokształt operacji finansowych w walutach wymienialnych Cechy rynku walutowego: Wolny rynek kursów walutowych Systemy prawne uwzględniające porozumienia i umowy międzynarodowe Bezpośrednie powiązanie z rynkiem międzynarodowym Ograniczona kontrola administracyjna Dominacja światowych centrów finansowych Rodzaje rynków walutowych: Krajowe Międzynarodowe Euro Pojęcie i istota waluty Waluta pieniądz i inne instrumenty pieniężne(czeki, karty, płatnicze) uznane i stosowane w rozliczeniach międzynarodowych. obiegowe powszechne środki pieniężne wymienialne w danym kraju Waluta międzynarodowa-waluta akceptowana powszechnie w rozliczeniach międzynarodowych(substytut pieniądza światowego)(podstawowe waluty międzynarodowe to dolar USD, euro EUR, funt brytyjski, frank szwajcarski, jen)...

  Ocena /

  Autor /falBealkMyday Dodano /07.08.2007 Znaków /10 338

  praca w formacie txt

Do góry