awatar

Profil użytkownika Fabian

Data rejestracji21 grudnia 2011 Ostatnio online22 grudnia 2011, 4:23

Statystyki

69 prac, w tym:

 • 69tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /69 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowa dobowa i tygodniowa norma czasu pracy

  Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym - co do zasady - czterech miesięcy.

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy jako warunek dopełnienia obowiązku przestrzegania czasu pracy

  W piśmiennictwie przyjmuje się że pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, jeżeli:

  - jest obecny w miejscu wykonywania pracy,

  - jest w stanie psychofizycznym umożliwiającym mu wykonywanie pracy,

  - przejawia zamiar wykonywania pracy.

  Te 3 przesłanki muszą być spełnione łącznie.

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy a czas faktycznego wykonywania pracy

  Norma czasu pracy to maksymalna, ustalona w przepisach prawa pracy liczba godzin pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy. Wyróżniamy dobową i okresową normę czasu pracy.

  Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice zaspokojenia roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

  W razie niewypłacalności pracodawcy są zaspokajane roszczenia pracowników, a także byłych pracowników oraz uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zamarłego byłego pracownika. Do roszczeń tych zaliczamy:

  - wynagrodzenia za pracę

  - wynagrodzenia przewidziane powszechnie...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krąg uprawnionych do odprawy pośmiertnej

  Członkom rodziny pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Dotyczy to również rencistów.

  Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są:

  - małżonek (nie przysługuje w przypadku orzeczonej separacji)

  - dzieci własne, dzieci drugiego małżonka...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejście na emeryturę lub rentę jako przesłanka nabycia prawa do odprawy emerytalno – rentowej

  Przepis art. 921§ 1 k.p. stanowi, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

  Odprawa...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolejność jednostronnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

  Do potrąceń tych zaliczamy:

  - sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych

  - sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych, niż świadczenia alimentacyjne

  - zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi

  - pieniężne kary...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność wypłaty wynagrodzenia pracownika innej osobie

  Wynagrodzenia powinny być wypłacane do rąk pracownika. Wypłata wynagrodzenia w inny sposób, np. za pośrednictwem rachunku bankowego. Można oczywiście wypłacać wynagrodzenie osobie upoważnionej przez pracownikiem.

  Z mocy prawa upoważnienie takie przysługuje małżonkowie pozostającemu z nim we wspólnym...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma i tryb realizacji prawa pracownika do wynagrodzenia

  Wynagrodzenie za prace powinno być ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

  Ogólne warunki wynagrodzenia za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z praca...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do wynagrodzenia za okresy nieświadczenia pracy

  Przestój może być spowodowany np.:

  -brakiem surowca,

  -brakiem dopływu energii,

  -awaria maszyn.

  Przestój może być także wynikiem niewłaściwej decyzji osoby odpowiedzialnej za przebieg procesu produkcyjnego. Może być ponadto wynikiem błędu pracownika obsługującego jakieś urządzenie lub po prostu...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /3 519

  praca w formacie txt

Do góry