awatar

Profil użytkownika Eustachy777

Data rejestracji30 stycznia 2013 Ostatnio online13 marca 2013, 19:09

Statystyki

141 prac, w tym:

 • 141tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /141 prac/

 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem zaburzeń nerwicowych u dzieci?

  Zaburzenia nerwicowe u dzieci odpowiadają kategoriom F 40 ł- 48. Klasyfikacja ICD-10 ujmuje zaburzenia nerwicowe w podgrupy charakterystyczne dla dorosłych, nie uwzględniając specyfiki wieku dziecięcego, w którym objawy nie są tak wyraźnie rozgraniczone i często mieszają się zc sobą, cechując...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /12 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem zaburzeń rozwoju psychicznego (F 80-F 89)?

  W grupie zaburzeń rozwoju psychicznego mieszczą się:

  -    specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka,

  specyficzne i mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych, takie jak dysle-ksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,

  -    globalne, całościowe zaburzenia rozwoju dziecka, upośledzające wszystkie...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /6 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest miejsce w psychopatologii zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F 90-F 98)?

  W obrębie tej grupy opisujemy takie zespoły objawowe, jak:

  -    zaburzenia hiperkinetyczne,

  -    zaburzenia zachowania,

  -    mieszane zaburzenia zachowania i emocji,

  zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie, zaburzenia funkcjonowania społecznego w dzieciństwie i wieku...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /17 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie miejsce w psychopatologii zajmuje schizofrenia dziecięca?

  Schizofrenia dziecięca stanowi osobne zagadnienie w psychiatrii dziecięcej. W klasyfikacji ICD-10 nic wydzielono schizofrenii dziecięcej (Pu-żyński. Boręsewicz 1993), gdyż jednostka ta pozostaje przedmiotem teoretycznego sporu i niektórzy psychiatrzy nic wyodrębniają jej przed okresem adoles-ccncji...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /8 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumie się pod pojęciem zaburzeń afektywnych?

  W klasyfikacji ICD 10 nic wyodrębniono osobnej gmpy zaburzeń afektyw-nych u dzieci i młodzieży. Stopień rozpowszechnienia depresji u dzieci nie jesl dokładnie poznany, określany jest on w szerokich granicach 1,5- 10%.

  W psychiatrii dziecięcej uważa się, że rola czynników psychologicznych...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody stosuje się w leczeniu i psychoterapii zaburzeń psychicznych?

  Terapia tradycyjnie kojarzy się z leczeniem oraz z powroiem osoby chorej do zdrowia. Niezależnie od światopoglądowych dyskusji na lemal tego co jest zdrowiem, co jest normą społeczną, a ca zachowaniem anormalnym i wymagającym korekcji, przyjmijmy, żc celem terapii jest usunięcie cierpienia i...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /5 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej

  Przez metodykę diagnozy i terapii logopedycznej należy rozumieć zespól określonych zasad i sposobów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z osobami wykazującymi nieprawidłowości w rozwoju mowy lub mającymi trudności z porozumiewaniem się.

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest diagnoza logopedyczna?

  Diagnoza logopedyczna stanowi określony sposób postępowania badawczego. którego cciem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i palomechanizmu. Objawy ustala się na podstawie danych z obserwacji i...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są uniwersalne zasady postępowania przy stawianiu diagnozy logopedycznej?

  1.    Niezbędne jest nawiązanie kontaktu z pacjentem, zagwarantowanie mu poczucia bezpieczeństwa (pacjenl nie może być zawstydzany, ani odczuwać, że jest oceniany, krytykowany; musi mieć pozytywny stosunek do badającego, wyczuwać jego akceptację).

  2.    Badanie nic może być męczące...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest uniwersalny schemat diagnozy logopedycznej?

  Zgodnie z obowiązującą procedurą poznania naukowego każda czynność diagnostyczna wymaga zrealizowania pewnych ustalonych etapów:

  Należą do nich:

  I. postawienie problemu,

  II. wysunięcie hipotezy,

  III. weryfikacja hipotezy przy zastosowaniu odpowiednich metod badawczych (Lewicki 1978. 84).

  Wymienione...

  Ocena /

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 617

  praca w formacie txt

Do góry