awatar

Profil użytkownika Ed123

Data rejestracji8 lipca 2011 Ostatnio online8 lipca 2011, 4:17

Statystyki

63 prac, w tym:

 • 63tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /63 prac/

 • Ocena brak

  STRUKTURA JĘZYKA

  Nie wchodząc w szczegóły i pomijając bardziej specjalne ujęcia, moŜna ogólnie określić język jako szczególny system znaków konwencjonalnych lub szczególnie zbudowany kod wielosemowy, o podwójnej artykulacji. Znaki językowe są diakrytyczne, tzn. róŜnicują się na podstawie pewnego zespołu...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK A POZNANIE

  Wielu filozofów przejawiało nieufność do poznawczej roli języka, widziało w nim źródło zniekształceń i spekulacji. Jeśli jednak spojrzy się na język jako na podatne narzędzie intelektu, widzieć w nim będziemy przede wszystkim instrument i warunek precyzacji, obiektywizacji i komunikacji poznania...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMY ZNAKÓW. KODY

  W ogólnej teorii znaku dominuje pogląd,  Ŝe podstawową (samodzielną) jednostką znakową nie jest (np. w języku) poszczególny wyraz, lecz pełna wypowiedź o charakterze zdaniowym (zdanie lub nawet układ  ściśle powiązanych ze sobą zdań). W pozajęzykowych systemach znaków (samodzielnymi) jednostkami...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OZNAKI I ZNAKI W SENSIE WŁAŚCIWYM

  Oznaka to jakiś przedmiot naturalny (zastany), powiązany rzeczowo z innym przedmiotem (najczęściej jako skutek określonej przyczyny) i swoim zachodzeniem wskazujący na zachodzenie (swej) przyczyny. Na przykład wysypka na ciele jako oznaka (objaw) choroby, dym jako oznaka ognia. Podmiot traktujący pewien...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE ZNAKÓW. SYSTEMY ZNAKÓW

  Znaki (w sensie właściwym) dzielą się na znaki ikoniczne (obrazy) i znaki konwencjonalne. Znak pełni swe funkcje znakowe (semiotyczne) w zasięgu określonego kodu, w powiązaniu z innymi znakami danego systemu i w opozycji do nich. Szczególnym typem systemu znaków jest język.

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSÓB ISTNIENIA ZNAKU

  Na temat sposobu istnienia znaków (i systemów znaków, np. języka) sformułowano rozmaite poglądy. Zagadnienie to jest szczególnym przypadkiem zagadnienia sposobu istnienia rozmaitych wytworów ludzkich i szczegółową postacią sporu między realizmem a idealizmem (w wersji metafizycznej).

  A oto główne...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /3 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE ZNAKU

  Zachodzi rozbieżność w nazewnictwie poszczególnych funkcji znaków, a takŜe w poglądach na ilość zasadniczych spośród nich. Sprawy te związane są z poglądami na istotę i sposób istnienia znaku. Wraz z R. Ingardenem wyróŜniamy tu cztery główne role znaku: przedstawianie, komunikowanie, wyraŜanie...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA ZNAKU

  W kaŜdym znaku wyróżnia się dwie warstwy: nosiciela znaczenia i znaczenie (znaku). Nosicielem znaczenia (sensu) jest - zazwyczaj przynajmniej - jakiś przedmiot materialny, intersubiektywnie dostępny, ale wzięty nie w swej indywidualności (jako określony konkret materialny), lecz w swej typowości, w typowej...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZERSZE I WĘŻSZE POJĘCIA ZNAKU

  Przy najszerszym rozumieniu termin „znak" oznacza wszelki przedmiot, który w jakikolwiek sposób odnosi jego uŜytkownika (jako znaku) do czegoś transcendentnego względem tego przedmiotu, który stanowi medium  (środek) w docieraniu do czegoś, w udostępnianiu czy przywoływaniu czegoś innego (desygnatu znaku...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /2 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA I FUNKCJE ZNAKÓW. SPOSÓB ISTNIENIA ZNAKÓW

  Znak to twór dwuwarstwowy (dwustronny), złoŜony z nosiciela znaczenia i znaczenia. Spośród rozmaitych funkcji znaku naczelną jest odsyłanie jego uŜytkownika do przedmiotu innego niŜ sam znak.

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /212

  praca w formacie txt

Do góry