awatar

Profil użytkownika Ed123

Data rejestracji8 lipca 2011 Ostatnio online8 lipca 2011, 4:17

Statystyki

63 prac, w tym:

 • 63tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /63 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHICZNOŚĆ A ŚWIADOMOŚĆ

  Czy świadomość jest konieczną, konstytutywną cechą tego, co psychiczne? Czy istnieją czynności i stany psy-chiczne nieświadome? To, co psychiczne i nieświadome, musiałoby być czymś, czego wprost nie przeŜywamy.

  A więc przy rozważaniu istnienia tego rodzaju przedmiotu musimy dokonać pewnej...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /5 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSÓB POZNAWANIA DRUGICH: CIAŁO WYRAZEM PSYCHIKI

  Wielu psychologów i filozofów wymienia jeszcze jedną cechę, która ma charakteryzo-wać to, co psychiczne: przeŜycia mają być monosubiektywne nie tylko w tym sensie, Ŝe przynaleŜą do jednego jednostkowego podmiotu, ale i w tym, Ŝe są poznawczo dostępne tylko jednemu podmiotowi poznającemu, mianowicie...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /8 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TO, CO PSYCHICZNE, I TO, CO CIELESNE, W CZŁOWIEKU

  Na podstawie bezpośrednich danych stwierdzamy, że jesteśmy ścisłą jednością różnorod-nych czynników, dokonuje się w nas połączenie odmiennych elementów, istotna dla kaŜdego przygodnego bytu złoŜoność przybiera u nas dodatkowe wymiary i postacie, komplikuje naszą bytową sytuację. A więc...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /19 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOFIZYCZNA JEDNOŚĆ CZŁOWIEKA

  Jeżeli paradoksalnym będziemy nazywać coś dziwnego, nie-prawdopodobnego np. z tego powodu, iż jest  ścisłą jednością ele-mentów i czynników róŜnorodnych, o wręcz przeciwstawnym cha-rakterze, to człowiek jest niewątpliwie bytem wysoce paradoksal-nym. Między innymi realizuje w sobie - ze swej istoty -...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA BOGA. ABSURD CZY TAJEMNICA?

  Rozważania, które doprowadzają do konieczności uznania istnienia bytu absolutnego, zarazem każą przypisać mu określone kwalifikacje. Absolut to byt niezłoŜony (prosty), nie-zmienny (wieczny), aktywny. Absolut, będąc samym istnieniem, nie ma w sobie Ŝadnej potrzeby (racji) nabywania lub warunku (racji)...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /7 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJA ISTNIENIA BYTÓW

  Czytelnik zapewne już zauważył, w jak ścisłym związku stoi dla nas stwierdzenie złoŜoności i zmienności bytów oraz sformułowanie zasady racji dostatecznej. Byty w nieustannym ruchu - pod wpływem podstawowej potrzeby ocalenia i dopełnienia siebie - oto co jest nam dane w doświadczeniu. Ewidentna...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /16 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSÓB ISTNIENIA BYTÓW

  Przeprowadzone wyżej rozważania wskazują na to, że byty mogą istnieć i istnieją rozmaicie. KaŜdy byt istnieje odręb-nym, swoim istnieniem, kaŜde istnienie jest istnieniem tego właśnie, a nie innego bytu. Pewne byty jednak mają podobną pozycję egzystencjalną - jedne np. istnieją samodzielnie, drugie...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /4 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY ISTNIENIA I OSTATECZNA RACJA BYTÓW

  Każdy byt jest współkonstytuowany przez odrębny akt istnienia, proporcjonalny do jego istoty. Pewne treści nadają się do tego,  Ŝeby kwalifikowały podmiot czegoś, inne -  Ŝeby były cechami nierelacjonalnymi, inne - Ŝeby były cechami relacjonalnymi. Odpowiednio do nich róŜnicują się pewne typy...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /1 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNOŚĆ BYTU I JEJ WARUNKI

  Zarówno dane potocznego poznania, jak i nauk przyrodniczych prowadzą do wyróŜnienia dwu rodzajów zmian. RozróŜniamy charakter następujących sytuacji: „człowiek zmienia kolor skóry" a „człowiek umiera", „atom zmienia połoŜenie" a „atom rozpada się", „pierwiastek wchodzi w skład mieszaniny chemicznej" a...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /12 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOŻONOŚĆ I ZMIENNOŚĆ BYTÓW - ISTOTA I ISTNIENIE

  Wróćmy teraz do określenia bytu jako bytu. KaŜdy byt to zdeterminowana treść istniejąca. Wszystko, co dane, z metafizycznego punktu widzenia charakteryzuje się podstawową złoŜonością, jak niektórzy niezbyt  ściśle mówią: dwuelementowością. KaŜdy byt współstanowią treść oraz istnienie. Ten oto...

  Ocena /

  Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011 Znaków /12 226

  praca w formacie txt

Do góry