awatar

Profil użytkownika Dzixon

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

63 prac, w tym:

 • 63tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /63 prac/

 • Ocena brak

  Prywatyzaja przedsiebiorstwa państwowego

  Zachodzące w Polsce zmiany ustrojowe postawiły w porządku dziennym zagadnienie prywatyzji sektora państwowego. Przedsiebiorstwa panstwowe, dzialające uprzednio w systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej, okazały się mało efektywne w warunkach gospodarki rynkowej. Za podstawową drogę wyjścia uznano prywatyzacje znaznej częsci przedsiebiorstw. jej celem jest wyłonienie w przedsiebiorstwach autentycznych właścicieli, zainteresowanych nie tylko bieżącymi wyniami, lecz również długofalowym rozwojem przedsiebiorstwa. Realizaji tych celów ma służyć ustawa z 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzaji przedsiebiorstw państwowych (DzU nr 118, poz. 561 z późniejszymi zmianami). Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego(spółkę akcyją lub spółkę z ograniczoną...

  Ocena /

  Autor /Dzixon Dodano /27.11.2007 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedawienie rozczeń

  Mozliwosc dochodzenia rozczen wynikajacych ze stosunkow majatkowych nie trwa w nieskonczonosc. Przeciwnie, jest ona ograniczona granicami czasowymi oznaczonymi w przepisach parwa cywilnego. Przepisy ograniczajace w czasie mozliwosc dochodzenia rozczen przed sadami maja na celu sklonienie wierzycieli do szybkiego dochodzenia rozczen.Zwlekanie z dochodzeniem rozczen wytwarza bowiem stan niepewnosci, utrudniac moze postepowanie dowodowe itp. Jako generalną zasadę kodeks cywilny ustala, ze przedawieniu ulegają wszystkie rozczenia majatkowe, tj. rozczenia wymierne w pieniadzu. Nieliczne wyjatki od tej zasady wymienione są wyraznie w kodeksie. Z wymienionej wyzej zasady wynika, ze przedawieniu ulegają jedynie rozczenia, a nie same prawa podmiotowe, oraz ze nie ulegaja przedawieniu rozczenia majatkowe, np. rozczenia plynace z praw osobistych. Kodeks cywilny okresla scisle terminy...

  Ocena /

  Autor /Dzixon Dodano /04.11.2007 Znaków /2 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstęp do teorii prawa

  WSTEP DO PRAWOZNASTWA LEGENDA: 1.AKTY NORMATYWNE: KC - kodeks cywilny KK ? kodeks karny KKW ? kodeks karny wykonawczy KP ? kodeks pracy KPA ? kodeks postępowania administracyjnego KPC ? kodeks postępowania cywilnego KPK ? kodeks postępowania karnego KRO ? kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH ? kodeks spółek handlowych 2.PIŚMIENNICTWO: MoP ? monitor prawniczy OG ? orzecznictwo gospodarcze OSN ? orzecznictwo sądu najwyższego OSNAP ? orzecznictwo sądu najwyższego izby administracyjnej i pracy OSNC ? orzecznictwo sądu najwyższego izby cywilnej OSNCP ? orzecznictwo sądu najwyższego izby cywilnej i pracy OSNKW ? orzecznictwo sądu najwyższego izby karnej wojskowej OSP ? orzecznictwo sądów polskich OSPiKA ? orzecznictwo sądów pracy i komisji arbitrażowych OTK ? orzecznictwo trybunału konstytucyjnego PiP ? państwo i prawo RPEiS ? ruch prawniczy, ekonomiczny i...

  Ocena /

  Autor /Dzixon Dodano /24.10.2007 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo finansowe

  1. Definicja podatku Według ordynacji podatkowej podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej. Podatek jest kategorią ekonomiczno-prawną podziału produktu krajowego, pełniącą funkcję fiskalną ( dostarczenie środków na sfinansowanie zadań państwa lub samorządu lokalnego), redystrybucyjną ( korekta pierwotnego podziału dochodów) i alokacyjną. Jako kategoria prawna jest to unormowane aktem prawnym przymusowe świadczenie, najczęściej pieniężne, bezzwrotne, nieodpłatne o charakterze ogólnym. Jest nakładany przez państwo jednostronnie. Jest wyrazem władztwa podatkowego, która jest zasadniczym przejawem zwierzchnictwa państwowego. Nałożony przez państwo w sposób jednostronny może być przymusowo wyegzekwowany...

  Ocena /

  Autor /Dzixon Dodano /22.10.2007 Znaków /2 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo ogólne wykłady

  PRAWO ? Prawo i państwo są zależne od siebie. Terytorium, ludność i władza charakteryzują państwo. Państwo jest to ludność danego terytorium zorganizowana pod władzą najwyższą (żadna osoba ani organizacja nie może być nadrzędna względem państwa, jest to suwerenność) Władza oznacza, że państwo może stosować środki przymusu. Każda władza opiera się na 2 filarach (przemocy i autorytetu). Państwo może stosować legalnie środki przymusu, ma monopol na stosowanie przymusu w zakresie w jakim pozwala mu na to prawo. Wszelkie stosowania przymusu poza obszarem państwa są nielegalne i grożą za to odpowiednie sankcje. W aspekcie prawnym istotą państwa jest monopol na stanowienie i egzekwowanie prawa. ? Prawo jest systemem norm społecznych obok innych działających systemów norm (moralność, normy religijne, normy polityczne). System norm które...

  Ocena /

  Autor /Dzixon Dodano /17.09.2007 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbowiązanie, czyny dozwolone i niedozwolone, testament itp.

  Zobowiązanie: to stosunek prawny między dwoma lub więcej osobami. Jedna strona to wierzyciel który żąda od drugiej osoby (dłużnika) odpowiedniego świadczenia. Uprwanieniem wierzyciela jest wierzytelność a dłużnika dług. Źródła zobowiązań: umowa: dokument dwustronne oświadczenie tworzące stosunek zobowiązania. Akt administracyjny: powołuje powst zobow na zasadz wierzytelności organu uprawnianego do wydana określ w ustawie decyzji. Bezpośr wzbogacenie: powstaje gdy ktoś bez podstaw prawnych uzyskuje korzyść majątkową cudzym kosztem. Czyny niedozwolone i niektóre dozwolone: czyny własne, czyny os 3cich za które określona osoba ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialność państwa, czyny powodujące powstanie krzywdy moralnej, szkody wywołane przez rzeczy i zwierzęta, siły przyrody, środki komunikacji. Zasady wykonania zobowiązań: realnego...

  Ocena /

  Autor /Dzixon Dodano /05.09.2007 Znaków /3 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa kupna – sprzedaży

  Od 1.01.2003 r. Obowiązują nowe przepisy dotyczące sprzedaży konsumpcyjnej, które zamiast rękojmi wprowadzają pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Obowiązki sprzedawcy: a) Podanie dwóch cen ( cenę towaru oraz cenę jednostkową, chyba że obie te ceny są jednakowe) b) Sprzedawca jest zobowiązany udzielić kupującemu informacji w języku polskim, które będą zrozumiałe i nie wprowadzające w błąd. W szczególności należy podać: nazwę towaru, producenta lub importera, kraj pochodzenia towaru, znak bezpieczeństwa (jeśli jest wymagany), stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności c) Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na próbę i za cenę powyżej 2000 zł. d) Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić w miejscu...

  Ocena /

  Autor /Dzixon Dodano /07.08.2007 Znaków /2 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo- wykłady

  Prawo Europejskie 1.04.08 Skarga na stwierdzenie nieważności aktu Podst. Prawna 230 TWE ? w przyszłości będzie 263 T o funkcjonowaniu UE (TFUE) CEL - kontrola legalności aktów prawnych które wydawane są przez instytucje WE lub BC - jeżeli akt jest nielegalny to trzeba go wyeliminować POSTEPOWANIE - wzorowanie na podstawie sadowo-administracyjnym postępowaniu - rozpatrywanie skarg Sądu I Instancji z wyjątkiem tych dziedzin zastrzeżone dla izb bądź TS WŁAŚCIWOŚCI TS ( katalog zamkniety ) - kompetencje do rozpatrzenia spraw wnoszone przez panstwa członkowskie wznoszone przeciwko aktom przeciwko zaniechaniem RE, PE albo działające razem - rozpatrzenie spraw wnoszone przez panstwa członkowskie przeciwko aktom albo zaniechaniem KE - kompetentny do orzekania w sprawach wnoszonych przez instytucje wspólnotowe i EBC przeciwko aktom i zaniechaniem...

  Ocena /

  Autor /Dzixon Dodano /31.07.2007 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady międzyczasowego prawa karnego

  Zasady międzyczasowego prawa karnego. Ustawa karna obowiązuje od momentu wejścia w życie, który to moment ona sama określa. W prawie karnym szczególnie istotne znaczenie ma zasada vagatio legis (okres pomiędzy publikacją a wejściem w życie ustawy). Ustanowienie takiego okresu jest konieczne dla zapoznania się obywateli z nowymi przepisami i dostosowania swojego postępowania do wymagań, jakie stawiają. Końcowy moment obowiązywania ustawy karnej jest na ogół określony w nowej ustawie regulującej tę samą problematykę, która w związku z tym uchyla ustawę obowiązującą uprzednio. Dla stosowania zasad obowiązywania ustawy karnej pod względem czasu istotne znaczenie ma określenie czasu popełnienia przestępstwa. Obowiązujący KK rozstrzyga tę kwestię w art. 6 1, stwierdzając, że "Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym...

  Ocena /

  Autor /Dzixon Dodano /29.07.2007 Znaków /5 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma prawna

  Norma prawna-to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. Norma dzieli się na trzy części: 1.Hipoteza-określa rodzaj sytuacji w przypadku której zaistnienia norma znajdzie zastosowanie 2.Dyspozycja-wskazuje obowiązujący w danej sytuacji sposób zachowania,tzn.że precyzuje co jest zabronione, a co należy zrobić 3.Sankcja-inforuje nas jakie skutki wywoła niezastosowanie się do dyspozycji normy.Należy zwrócić uwagę na to że nie każda sankcja jest karą.Sankcja może też powodować nieważność danej czynności. Np. Art.278 k.k "Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od3 miesięcy do lat 5" Hipotezę stanowi w tym przypadku fakt dokonania kradzieży. Sankcja równieżjest wyraźnie oznaczona. Problem pojawia się z...

  Ocena /

  Autor /Dzixon Dodano /21.07.2007 Znaków /1 082

  praca w formacie txt

Do góry