awatar

Profil użytkownika Dora_Peppers07fca

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

85 prac, w tym:

 • 85tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /85 prac/

 • Ocena brak

  Urlopy wypoczynkowe

  Prawo do urlopu, wymiar i termin urlopu, prawo do urlopu w przypadku zmiany pracy, ekwiwalent pieniężny, odwołanie z urlopu. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa do urlopu nie można się zrzec. Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu po sześciu miesiącach pracy. Przysługuje mu wówczas prawo do połowy urlopu, należnego mu po przepracowaniu roku. Oczywiście urlop w pełnym wymiarze przysługuje pracownikowi po przepracowaniu całego roku. Wymiar urlopu Wymiar urlopu zależy od stażu pracy. Po roku pracy wynosi on 18 dni roboczych, po sześciu latach pracy - 20 dni roboczych, a po dziesięciu latach - 26 dni roboczych. Długość urlopu zależy też od poziomu wykształcenia pracownika. Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej stanowi odpowiednik 3 lat pracy; średniej szkoły...

  Ocena /

  Autor /Dora_Peppers07fca Dodano /24.12.2007 Znaków /6 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo finansowe

  OPRACOWANIA Z PRAWA FINANSOWEGO: 1. Akty prawne Unii Europejskiej jako źródła prawa podatkowego. Źródłami międzynarodowego prawa finansowego są: porozumienia, umowy i konwencje międzynarodowe, akty prawne organizacji i instytucji międzynarodowych oraz prawo Wspólnot Europejskich. Katalog źródeł prawa podmiotowego obejmuje on: -Porozumienia podwójnego opodatkowania -Porozumienia prawne, zwalniające od uiszczenia podatków organizacje międzynarodowe pracowników i robotników z innego kraju -Regulacji ulg podatkowych, które przysługują przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym -Umowy o pomocy prawnej w dziedzinie prawa finansowego. Umowy i porozumienia z dziedziny miedzy narodowego prawa finansowego mają charakter dwustronny lub wielostronny- konwencje wielostronne to Konwencja z Lome- reguluje współprace miedzy państwami Wspólnoty Europejskiej...

  Ocena /

  Autor /Dora_Peppers07fca Dodano /23.12.2007 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo i jego porządek prawny a społeczność międzynarodowa

  PAŃSTWO I JEGO PORZĄDEK PRAWNY A SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA. Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw- istnieją także inne porządki prawne. Tak więc, współczesna charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego, byłaby niepełna bez uwzględnienia charakterystycznych cech tych innych porządków prawnych, a przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego- określanego jako prawo międzynarodowe publiczne oraz kształtujących się regionalnych porządków i systemów prawa- szczególnie europejskiego porządku prawnego, tworzonego zwłaszcza przez europejskie konwencje praw człowieka oraz prawo Unii Europejskiej. W swoim referacie chcę jednak skupić się przede wszystkim na: - omówieniu kwestii dotyczących międzynarodowego porządku prawnego - jego związków z systemami prawa poszczególnych...

  Ocena /

  Autor /Dora_Peppers07fca Dodano /21.12.2007 Znaków /28 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki zaspokajające potrzeby człowieka

  1.Czynniki wpływające na wzrost potrzeb człowieka -zdarzenia losowe (wojna susze kataklizmy) -moda hobby zainteresowania -postęp techniczny i naukowy -przepływ informacyjny (internet radio telewizja prasa) -rozwój gospodarczy kraju i świata -otoczenie w jakim przebywa człowiek (szkoła praca rodzina) 2.Dobra jako środki zaspokajające potrzeby ludzkie Dobro wolne oznacza takie dobro ekonomiczne, które w warunkach naturalnych występuje w nieograniczonej ilości, nie występuje w jego przypadku pojęcie własności (powietrze woda). Dobra gospodarcze oznacza takie dobro ekonomiczne, które prowadzi do rozwoju gospodarki i przemysłu, poprawy bytu,ruchu turystycznego. Dobra: wolne gospodarcze-dzielimy na produkcyjne (środki pracy przedmioty pracy) i konsumpcyjne(żywnościowe przemysłowe) Środki pracy - to narzędzia maszyny urządzenia środki transportu za...

  Ocena /

  Autor /Dora_Peppers07fca Dodano /01.12.2007 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo legislacyjne

  1.Status prawny i zadania Rady Legislacyjnej. Rada Legislacyjna działa przy Prezesie Rady Ministrów, jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach stanowienia prawa i oceny jego stanu w określonych dziedzinach. Zadania Rada Legislacyjna wykonuje przez: 1.dokonanie okresowych ocen stanu prawa w określonych dziedzinach z uwzględnieniem wymogu dostosowania do norm konstytucyjnych oraz stopnia harmonizacji prawa polskiego z wymogami prawa Wspólnot Europejskich 2.opiniowanie projektów ustaw opracowanych z inicjatywy Rządu i założeń do projektów ustaw o szczególnej doniosłości społecznej, ekonomicznej lub prawnej a także projektów podstawowych aktów wykonawczych 3.opiniowanie projektów o szczególnej doniosłości, opracowanych z inicjatywy posłów, Senatu lub Prezydenta RP, skierowanych w celu zajęcia stanowiska...

  Ocena /

  Autor /Dora_Peppers07fca Dodano /13.11.2007 Znaków /19 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służebność osobista

  Zgodnie z artykułem 285 Kodeksu Cywilnego, służebności są grupą ograniczonych praw rzeczowych, obciążających wyłącznie nieruchomości. Występują one najczęściej w stosunkach sąsiedzkich. Służebności polegają na obciążeniu nieruchomości w określonym zakresie lub przez osobę uprawnioną. W innym pojęciu jest to również ograniczenie właściciela danej nieruchomości w jego prawach na rzecz zwiększenia użyteczności innej nieruchomości. Każda służebność ustalana jest przeważnie w drodze umowy, zdarza się również, że określa ją orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna. Służebności możemy podzielić ze względu na odmienność celów na służebności osobiste i gruntowe. Towarzyszy temu również odmienne uregulowanie ustawowe. Celem służebności osobistej jest zaspokojenie osobistych potrzeb osoby uprawnionej, jak również...

  Ocena /

  Autor /Dora_Peppers07fca Dodano /10.11.2007 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowienie prawa przez samorząd terytorialny

  Zanim zaczniemy nasze rozważania n.t. stanowienia prawa przez samorząd terytorialny, należałoby się najpierw zastanowić nad zasadą funkcjonowania zarówno samorządu terytorialnego jak i władzy państwowej. Przede wszystkim, samorząd jak sama nazwa wskazuje oznacza samodzielne kierowanie własnymi sprawami. Rozróżniamy dwa modele samorządów: terytorialny i specjalny. Samorząd terytorialny jest organizacją mieszkańców jakiegoś obszaru, mających wspólne cele, potrzeby i interesy. Do samorządów drugiego rodzaju zaliczamy samorządy: gospodarcze, zawodowe, religijne, a także np.: akademickie i uczniowskie. Samorząd terytorialny jest podstawową formą decentralizacji władzy państwowej, która umożliwia przeniesienie części zadań administracji państwowej na mniejsze jednostki takie jak: województwa, powiaty, czy gminy. Biorąc pod uwagę system...

  Ocena /

  Autor /Dora_Peppers07fca Dodano /30.09.2007 Znaków /3 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo gospodarcze

  Źródła prawa gospodarczego: to pewne wytyczne dla ustawodawcy jak ma to być prawo budowane . 1. konstytucja 2.ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z lipca2004 -przedsiębiorca to osoba fizyczna prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawna wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. -ustawa reguluje podejmowanie i wykonywanie zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP oraz zadania administracji publicznej w tym zakresie. 3.ustawa kodeks cywilny są tam przepisy stosowane w prawie gospodarczym np.; prawo zobowiązań i zdolność prawna zdolność do czynności prawnej -działy prawa cywilnego zawierające prawo osobowe czyli zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej -prawa zobowiązań -prawa spadkowe -prawa rzeczowe -zdolność prawna to zdolność...

  Ocena /

  Autor /Dora_Peppers07fca Dodano /14.09.2007 Znaków /22 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnia - pojęcie, zakładanie i likwidacja

  podstawowym aktem prawnym regulującym ustrój spółdzielni jest ustawa Prawa społdzielczego z 1982 r. (DzU nr 80, poz. 210 z pozniejszymi zmianami). W mysl ustawy spoldzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby oosb, o zmiennym skladzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, ktore w interesie swojch czlonkow prowadzi wspolną działalnosc gospodarczą. Spoldzielnia moze prowadzic działalnosc spoleczną i oswiatowo-kulturalną na rzecz swojch członkow i ich środowiska. Przedstawiona definicja uwypukla zasadnicze cechy spoldzielni, wyrozniajace ją sposrod innych zrzeszeń. Cechami tymi są: 1) dobrowolnosc oznaczająca, ze zarowno wystepowanie jak i wstepowanie do spoldzielni wynikac moze jedynie z przekonania o slusznosci takiego kroku 2) nieograniczona liczba czlonkow oznaczajaca ze spoldzielnia jest zrzeszeniem otwartym dla wszystkich, ktorzy...

  Ocena /

  Autor /Dora_Peppers07fca Dodano /06.09.2007 Znaków /4 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Rzymskie - skrypt

  Pojęcie prawa: • Ius – prawo ludzkie; fas – prawo boskie • Prawo przedmiotowe, a podmiotowe • Intuicyjne pojmowanie – sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne • Kazuistyka – przyczyny (indywidualne sytuacje konfliktowe), skutki (ustawodawstwo Justyniana), próby przezwyciężenia – usiłowania systematyzacyjne Podziały prawa: • Prawo publiczne – dotyczy społeczeństwa • Prawo prywatne – interesów klasy panującej: o Wszelkie prawo, którym się posługujemy dotyczy albo rzeczy, albo osób, albo powództw – Gaius. o System pandektowy - prawo prywatne materialne (rodzinne i majątkowe – rzeczowe, zobowiązania, spadkowe) i część ogólna (podmioty stosunków prawnych, pojęcie rzeczy, czynności prawne). Periodyzacja dziejów prawa rzymskiego: • Państwo typu niewolniczego. Formy państwa: o Królestwo (753 – 509...

  Ocena /

  Autor /Dora_Peppers07fca Dodano /25.08.2007 Znaków /3 117

  praca w formacie txt

Do góry