awatar

Profil użytkownika DoorseBroma

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  Pedagogika społeczna - wykłady

  Metody I techniki badawcze Definicja Pedagogika społeczna jak większość dyscyplin pedagogicznych w metodologii badawczej stosuje metod techniki i narzędzia badawcze. Przez metody badawcze w pedagogice badawczej rozumieć będziemy określony sposób postępowania badacza w procedurze badawczej w celu weryfikacji badanej rzeczywistości społecznej. Pedagogika społeczna wyróżnia cztery metody badawcze: · Eksperyment pedagogiczny · Metoda sondażu pedagogicznego · Metoda przypadku · Metoda monografii pedagogicznej Metoda eksperymentu pedagogicznego jest to metoda postępowania badacza, w którym w sposób celowy i świadomy wprowadza zmienną eksperymentalną obserwując jednocześnie pewne zmiany w wyniku wprowadzonej zmiennej eksperymentalnej. Należy stwierdzić ze eksperyment jest w bardzo małym stopniu realizowany przez nauczycieli i badaczy...

  Ocena /

  Autor /DoorseBroma Dodano /13.12.2007 Znaków /33 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy resocjalizacji

  7. ETAPY RESOCJALIZACJI. 1. Etap pierwszych kontaktów z wychowawcą i grupą Do zakładu głównie przychodzą osoby potrzebujące pomocy, słabe, pozbawione szacunku do innych, a także do własnej osoby, z poczuciem krzywdy i niechętnie lub wrogo ustosunkowane do wszystkich. Bezwiednie nieletni szuka oparcia i jeśli nie znajduje go u wychowawcy, to nawiąże kontakty z rówieśnikami. Z kolegami nawiąże łatwiej kontakt, ponieważ w wychowawcy widzi przedstawiciela tego środowiska, z którym jest w konflikcie. Jednak może nastąpić nawiązanie się nici wzajemnego porozumienia (poprzez gotowość dziecka do nawiązania kontaktu). Z chwilą, gdy wychowanek zacznie przejawiać ufność wobec wychowawcy, zacznie się do niego zwracać samorzutnie w sprawach osobistych, może pozornie drobnych i mało ważnych, ale dla niego istotnych. W takiej sytuacji istnieją...

  Ocena /

  Autor /DoorseBroma Dodano /19.11.2007 Znaków /4 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój mowy dziecka

  ROZWÓJ MOWY DZIECKA Mowa, rozumiana jako system językowy czy też jako indywidualna czynność mówienia jest zjawiskiem unikalnym, spotykanym tylko u ludzi. Bardzo poważny wpływ na dynamiczną strukturę dziecięcych spostrzeżeń wywiera rozwój mowy, przede wszystkim zaś bierne i czynne przyswajanie sobie słów określających nazwy przedmiotów, ich części składowych(np. ucho od dzbanka i filiżanki), cech specyficznych(jak wielkość ciężar, kształt, barwa) oraz stosunków zachodzących między poszczególnymi przedmiotami(pod nad, niżej wyżej, za) Dzięki słowu, dziecko na początku okresu poniemowlęcego identyfikuje poszczególne przedmioty i łączy je w klasy(np. stoły lampy, krzesła). Dzięki słowom dziecko wyodrębnia cechy istotne ze względu na użyteczność tych przedmiotów i związane z nimi formy działania( np. krzesło – do siedzenia...

  Ocena /

  Autor /DoorseBroma Dodano /07.11.2007 Znaków /3 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubóstwo

  Transformacja systemowa, która rozpoczęła się w Polsce w latach 80. i na początku lat 90. ujawniła wiele zjawisk, które do tej pory pozostawały na marginesie społecznego zainteresowania. Jednym z nich jest zjawisko ubóstwa. Ubóstwo jest jednym z najbardziej znaczących składników warunkujących patologię życia społecznego w sensie najbardziej dramatycznym: egzystencjalnym, instytucjonalnym i politycznym. Jest składnikiem o tyle niebezpiecznym, że zwiększa dystans pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi, powoduje niemożność zaspokojenia potrzeb, co często prowadzi do frustracji. Ubóstwo jest zatem zjawiskiem powszechnym i niebezpiecznym, co gorsze - obecnie obserwuje się szereg zmian, które ciągle je pogłębiają i poszerzają. Zanim przejdziemy do rozważań nad istotą ubóstwa, jego podłoża, przyczyn i skutków, warto przytoczyć jego...

  Ocena /

  Autor /DoorseBroma Dodano /05.11.2007 Znaków /4 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie pedagogiczne wobec zmian w humanistyce i w otaczającym nas świecie.

  Teoria pedagogiczna to taki zbiór pojęć i sądów ogólnych, który umożliwia ich wielokrotne użytkowanie w stałym kontekście społeczno – kulturowym oraz związany jest z kształtowaniem umysłu paradygmatycznego i wykorzystaniem języka deskrypcyjnego, jednokrotne użytkowanie w warunkach zmiennego kontekstu społeczno – kulturowego oraz związany jest z kształtowaniem umysłu narracyjnego i wykorzystaniem języka predeskrypcyjnego oraz jednokrotne i wielokrotne użytkowanie w warunkach stałego i zmiennego kontekstu społeczno – kulturowego oraz związany jest z kształtowaniem umysłu zrównoważonego i wykorzystaniem języka symbolicznego. W badaniach naukowych w pedagogice można wyróżnić empiryczne, prakseologiczne i hermeneutyczne orientacje badawcze. Orientacje empiryczne mają archimedesowsko – euklidesowską proweniencję. Źródeł...

  Ocena /

  Autor /DoorseBroma Dodano /01.11.2007 Znaków /18 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikowanie - definicja,formy,funkcje

  KOMUNIKACJA 1. Definicja komunikowania interpersonalnego i społecznego Komunikowanie interpersonalne – dotyczy ludzi, zatem jego zrozumienie wiąże się ze zrozumieniem występujących między nimi związków. Polega na dzieleniu się znaczeniami, co wskazuje, że jeżeli ludzie mają się ze sobą porozumiewać to muszą zgodzić się co do definicji terminów, którymi się posługują. Jest symboliczne, czyli gesty, litery, dźwięki, liczby i słowa mogą jedynie przedstawiać pojęcia, które mają przekazywać lub stanowić ich przybliżenie. Komunikowanie społeczne – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi. Celem komunikowania jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja, bądź zmiana wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami...

  Ocena /

  Autor /DoorseBroma Dodano /08.10.2007 Znaków /21 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozpoznać alkoholizm w rodzinie ucznia szkoły podstawowej

  ARKUSZ OBSERWACYJNY DZIECKA Z RODZINY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Kwestionariusz jest narzędziem diagnostycznym mającym na celu rozpoznanie obecnej sytuacji domowej dziecka aby w razie niepokojących sygnałów podjąć wobec dziecka i jego rodziny odpowiednie działania. Kwestionariusz jest indywidualny i wypełnia go nauczyciel. Dotyczy on uczniów szkoły podstawowej z klas I ? VI. .Zjawiska te należy oceniać kolejno w skali 5-cio stopniowej. Cyfry na skali oznaczają stopień nasilenia zjawiska kierunku od 1 do 5.Stopnie nasilenia problemów charakterystycznych dla ocenianego dziecka należy zakreślić krzyżykiem. Wyniki obserwacji znajdują się na końcu arkusza. ALKOHOLIZM według E.M.Jellinka (1946) to: wszelkie używanie napojów alkoholowych, które powoduje szkody indywidualne, społeczne lub jedne i drugie. (Kinney, Leaton, 1996, s.63) ALKOHOLIZM według...

  Ocena /

  Autor /DoorseBroma Dodano /26.09.2007 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wychowawczy Platona

  „Fizyczną zręczność i posłuszeństwo prawom w postępowaniu można siłą wymusić, ale sztuki wolne i nauki żadnej z takiego sposobu nie wyniosą korzyści” Platon Jednymi z najważniejszych zagadnień myśli filozoficznej V i IV w. p.n.e. były zagadnienia etyczne i pedagogiczne. W tamtych czasach filozofia nie była tylko czystą spekulacją ale stanowiła jedność myślenia i praktyki życiowej. Tak pojęta filozofia skierowana jest przede wszystkim na człowieka, na jego możliwości i granice, które wyznaczają kształt jego egzystencji. Problem właściwego wychowania był szeroko dyskutowany zwłaszcza w kręgu sofistów, którzy jako pierwsi ogłosili światu, że arete można się nauczyć. Z kręgów tych wywodził się Sokrates, syn kamieniarza i położnej, który, jak wielu sądzi, dokonał rewolucji w pojmowaniu tych wartości, które świadczą...

  Ocena /

  Autor /DoorseBroma Dodano /23.09.2007 Znaków /10 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zalety integracyjnych form wychowania i kształcenia dzieci niesłyszących

  Celem integracji jako ruchu społecznego i edukacyjnego zarazem, jest przeciwdziałanie tendencjom segregacyjnym, izolacyjnym, nieakceptowania stygmatyzacji, nietolerancji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Integracja wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno i niepełnosprawnych, w którym respektowane są te same prawa i w których stwarzane są dla obu grup identyczne warunki maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Integracja pozwala więc osobie niepełnosprawnej być sobą wśród innych. Integracja w takim znaczeniu może mieć zastosowanie do wszystkich sfer życia osób niepełnosprawnych - życia rodzinnego, kształcenia ogólnego i zawodowego, pracy, czasu wolnego oraz aktywności społecznej. Jedna z definicji mówi, że głuchym nazywamy człowieka, który pozbawiony jest słuchu, a więc treści dźwiękowych płynących ze świata, i który wskutek...

  Ocena /

  Autor /DoorseBroma Dodano /21.09.2007 Znaków /7 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika Marii Montessori.

  Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. -------------------------------------------------------------------------------- Cele pedagogiki Montessori Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania. Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w: rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły, wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy, wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej, osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie...

  Ocena /

  Autor /DoorseBroma Dodano /01.09.2007 Znaków /29 190

  praca w formacie txt

Do góry