awatar

Profil użytkownika DomikB

Data rejestracji23 października 2012 Ostatnio online8 listopada 2012, 10:38

Statystyki

203 prac, w tym:

 • 203tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /203 prac/

 • Ocena brak

  INWERSJA

   

  INWERSJA (łc. inversio = odwrócenie, obrót) ang. inversion; fr. inversion; nm. Inversion

  Termin utworzony przez J. M. Keynesa.

  W logice tradycyjnej jedna z form tzw. -^ wnioskowania bezpośredniego, prze­biegającego według następujących praw: SaP -^ S'oP (np. „Każdy filozof jest miłoś­nikiem...

  Ocena /

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRONIA

   

  IRONIA (gr. <eironeta> = wypytywanie, udawanie głupszego niż się jest, nadawa­nie sobie pozorów niewiedzy) łc. ironia; ang. irony; fr. ironie; nm. Ironie

  W dialogach Platona — określenie po­stawy, jaką zajmował Sokrates wobec swoich rozmówców, przywdziewając ma­skę niewiedzy. Udawał wówczas, że idee...

  Ocena /

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRRACJONALIZM

   

  IRRACJONALIZM <łc. irrationalis = po­zbawiony rozumu, nierozumowy) ang. irrationalism; fr. irrationalisme; nm. Irrationalismus vs-^ Racjonalizm.

  metaf. Ogólna nazwa przyznawana poglądom odmawiającym rzeczywistości — częściowo lub całkowicie — charakteru racjonalnego. Irracjonalizm metafizyczny...

  Ocena /

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTUICJONIZM

  INTUICJONIZM ang. intuitionism, intuitionalism; fr. intuitionisme/intuitionnisme; nm. Intuitionismus

  t. pozn. Doktryna uznająca podstawo­wą rolę bądź też wyłączność -^ intuicji w poznaniu.

  t. pozn. Stanowisko, według którego umysł postrzega bezpośrednio przed­mioty zewnętrzne (—>...

  Ocena /

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELIGIBILNOŚĆ

   

  INTELIGIBILNOŚĆ = ujmowalność intelektualna, pojmowalność, dorzeczność) ang. intelligibility; fr. intelligihilite; nm. Intelligibilitdt, Einsichtigkeit

  metaf. Określenie podstawy transcenden­talnej relacji przyporządkowania —> bytu do —> intelektu (1) (—> prawda /II/), powo­dującej, że byt jest...

  Ocena /

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENCJA

   

  INTENCJA (nłc. = natężenie, zamierzenie, od łc. intendo = zmierzam do) gr. katórthoma (1); ang. intention; fr. intention; nm. Absicht, Intention

  Skierowanie umysłu ku czemuś (chara­kteryzujące także akty niepoznawcze, np. dążenie, tworzenie), racja jakiegoś działania, nie osiągnięty jeszcze cel...

  Ocena /

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENCJONALIZM

   

  INTENCJONALIZM (nłc. intentionalis = zamierzony, umyślny) ang. intentionalism; nm. Intentionalismus

  Scholastyczna teoria -^ bytu (C) in­tencjonalnego jako przedmiotu myśli (re­alnego lub fikcyjnego).

  Koncepcja F. Brentany, który swoistą cechę -^ aktów (2) psychicznych upatry­wał w tym, że...

  Ocena /

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENCJONALNOŚĆ

   

  INTENCJONALNOŚĆ (nłc. intentionalis = zamierzony, umyślny) ang. intentionality; fr. intentionnalite; nm. Intentionalitlit

  Właściwość tego, co zmierza w określo­nym kierunku.

  U F. Brentany: cecha -^ aktów (2) psychi­cznych polegająca na tym, że są one zawsze skierowane ku jakiemuś przedmiotowi;...

  Ocena /

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENSJONALNOŚĆ

   

  INTENSJONALNOŚĆ intensio = rozciągłość, rozszerzenie) ang. intensionality; fr. intensionalite; nm. Intensionalitat

  Termin korelatywny: »s—> ekstensjonalność.

  log. Własność wyrażeń, które nie mają wskazanej wyżej cechy ekstensjonalności. Zdaniami intensjonalnymi są zdania mó­wiące o stanach...

  Ocena /

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERAKCJONIZM

   

  INTERAKCJONIZM interaction = wzajemne oddziaływanie, od łc. inter = między -I- actio = czyn, działanie) ang. interactionism; fr. interactionnisme; nm. Interaktionismus

  Termin użyty już przez R. H. Lotzego (1841) na określenie związków cielesno-duchowych.

  psych. Interakcjonizm obustrormy {two-way...

  Ocena /

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt

Do góry