awatar

Profil użytkownika DobryDuszek

Data rejestracji19 lipca 2011 Ostatnio online20 lipca 2011, 3:10

Statystyki

70 prac, w tym:

 • 70tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /70 prac/

 • Ocena brak

  Decyzja polityczna a decyzja administracyjna

  Decyzja polityczna dotyczy interesów wielkich grup społecznych, a administracyjna określonego adresata bądź niewielkiej, wyróżnionej społeczności

  Decyzja polityczna kreuje ład społeczny a decyzja administracyjna zapada w kontekście wyznaczonym przez uprzednie decyzje polityczne (są ich...

  Ocena /

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd województwa - Administracja zespolona

  Zgodnie z ustawą na szczeblu wojewódzkim administracja jest zespolona w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem. Chodzi o marszałka województwa, który jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych...

  Ocena /

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marszałek województwa

  Marszałek województwa organizuje pracę zarządu jako jego przewodniczący i urzędu marszałkowskiego jako jego kierownik.

  Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu marszałkowskiego i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

  Marszałkowi przysługuje...

  Ocena /

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd województwa

  1.Zarząd jest organem wykonawczym województwa.

  2.W skład pięcioosobowego zarządu województwa wchodzą marszałek województwa jako przewodniczący, 1 lub 2 wicemarszałków oraz pozostali członkowie.

  3.Marszałek oraz pozostali członkowie zarządu mogą być wybrani także spoza składu...

  Ocena /

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejmik województwa

  Artykuł 18 ustawy wojewódzkiej określa zakres wyłącznej właściwości sejmiku, a mianowicie sprawy:

  Prawotwórcze (stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń...

  Ocena /

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /5 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum wojewódzkie

  Jest sposobem bezpośredniego sprawowania władzy w sprawach ważnych dla województwa.

  W referendum mogą brać udział mieszkańcy województwa uprawnieni do głosowania. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są to obywatele polscy, którzy...

  Ocena /

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADZE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

  Ustawa wojewódzka posługuje się pojęciem „władze samorządu województwa” dla określenia podmiotów upoważnionych do rozstrzygania w sprawach województwa.

  Pierwotnym adresatem norm kompetencyjnych jest w województwie regionalna wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy...

  Ocena /

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE WOJEWÓDZTWA

  Województwo jest jednostką samorządu terytorialnego, przewidzianą w art. 164 Konstytucji, zgodnie z którym ustawa określa inne niż gmina jednostki samorządu regionalnego lub lokalnego.

  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi w art. 1, że województwo oznacza:...

  Ocena /

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewódzka administracja zespolona

  Zespolenie jest nową konstrukcją wprowadzoną powtórnie w Polsce w ramach wielkiej reformy administracji z 1998 roku.

  Na stopniu wojewódzkim wyraża się w nazwie zespolona (wojewódzka) administracja rządowa, a na stopniu powiatowym w nazwie powiatowa administracja zespolona, co jest...

  Ocena /

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewodowie

  Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wicewojewodów powołuje i odwołuje Premier na wniosek wojewody.

  Wojewoda jest:

  1) Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie – z tego tytułu odpowiada za wykonywanie polityki rządu na...

  Ocena /

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 920

  praca w formacie txt

Do góry