awatar

Profil użytkownika desuk

Data rejestracji10 stycznia 2013 Ostatnio online4 marca 2013, 14:53

Statystyki

159 prac, w tym:

 • 159tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /159 prac/

 • Ocena brak

  GÓRSKI Marian

  GÓRSKI Marian (1886— 196J) — profesorchemii rolnej i rolnictwa SGGW; dwukrotnyrektor i organizator Zakładu Uprawy i NawożeniaRoli w Skierniewicach; utalentowany pedagog,zasłużony w dziedzinie krzewienia oświatyrolniczej; organizator pierwszej w Polsce pracownirolniczych badań izotopowych; autor wielu...

  Ocena /

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAB

  GRAB (Carpinus betu los) — drzewo liściastez rodziny brzozowatych ( Betitlaceae), pospolitena nizinach w Jasach i zadrzewienia ch; dorastado 25 m wysokości; kora szara, gładka do późnegowieku; drewno ma białe, twarde, ciężkie i trudnołupliwe, nietrwałe; pień z reguły o przekroju nieregularnym;owocuje co...

  Ocena /

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACA

  GRACA — narzędzie ręczne służące do ścinaniagórnej warstwy roli w celu niszczeniachwastów i płytkiego spulchniania ziemi. Częściąroboczą gracy jest stalowy nóż ustawiony poziomopod niewielkim kątem do powierzchniroli i osadzony na drewnianym stylisku. Gracemają różny kształt i budowę.G r a c a o t...

  Ocena /

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAD

  GRAD opad atmosferyczny w postaci bryłlodowych o średnicy od 5 do 50 mm, a czasemwiększych; środek ziarna gradowego stanowimętne białe jądro, otoczone na przemian w arstwamiszklistego, przestarzałego lodu i warstwamiśnieżnymi. W Polsce w* letniej połowieroku grad pada z chmur...

  Ocena /

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAFIT

  GRAFIT ciało stałe, drobnokrystaliczne,barwy sz^łrostalowej, bardzo miękkie, trudnotophwe (temp. topn. ok. 3500°Q. G. jest stosowanyjako środek zastępujący sm ar do silnie nagrzewającychsię maszyn, do wyrobu tvgli odlewniczych(gisrakich). elektrod grafitowych itd.

  Ocena /

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granit

  Granit — pospolita w skorupie ziemskiejskała magmow a głębinowa, barwy szarej, różowejlub czerwonej; składa się głównie z kwarcu,łyszczyków i skaleni; w ykorzystywana szerokojako materiał drogowy, dekoracyjny i rzeźbiarski.

  Ocena /

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granulator nawozu

  Granulator nawozu — przyrząd służącydo wytwarzania granul, czyli małych kuleczekz m ieszaniny naw ozu organicznego,torfu lub kom postu i naw ozów m ineralnych.Częścią robocza jest bęben albo pochyła, ru chomapłaszczyzna. Przez pokręcanie korbąbęben granulatora obraca się na osi, a ruchom...

  Ocena /

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANULATY

  GRANULATY — form a użytkow a preparatuochrony roślin otrzym ana przez sporządzeniegranul (kuleczek) o średnicy 0,1— 0,3 m m ;nadają się szczególnie d o opylania przeprow adzanegoza pom ocą sam olotów , gdyż są słabiejznoszone przez w iatr niż proszki do opylań;aktywność biologiczna tej form y jest...

  Ocena /

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRASICA

  GRASICA — gruczoł wydzielania wewnętrznego,najsilniej rozwinięty u zarodków i zwierzą!młodych; leży częściowo w dolnej okolicy szyi,głównie zaś w przedniej części jam y piersiowej;później stopniowo się zmniejsza i u zwierzątdorosłych ulega prawie zupełnemu zanikowi.Grasica zbudowana jest ze skupisk...

  Ocena /

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRĄD

  GRĄD — nazwa regionalna oznaczająca wywyższony,suchszy kaw ałek gruntu m ineralnegowśród terenów położonych niżej, zazwyczajwśród wilgotnych lub mokrych łąk. G rądybywają użytkowane jak o grunty orne, jak opastw-iska, a także jak o łąki. Term in ten jestużywany przez ekologów i łąkarzy przy...

  Ocena /

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt

Do góry