awatar

Profil użytkownika coubsEncoca

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  Elastycznosc Cenowa popytu

  Elastyczność cenowa popytu. Elastyczność popytu mierzy intensywność reakcji nabywców na każdą zmianę czynników determinujących popyt. Tak, więc elastyczność cenowa popytu pozwoli na zmierzenie siły reakcji kupujących na każdą zmianę ceny. Badania decyzji nabywczych pojedynczych konsumentów wykazują, iż zmiana ceny danego dobra może wywołać różne reakcje poszczególnych nabywców. Jeżeli dokonamy analizy zmian w wielkości zapotrzebowania na skutek spadku ceny np. o 10%, okaże się, że w zależności od charakterystyki produktu i nabywcy reakcja może być różnie nasilona. Zauważmy, iż dla zbadania stopnia elastyczności cenowej popytu używamy relacji procentowych zmian w wielkości popytu do procentowych zmian w cenie. Tak więc: Elastyczność cenowa popytu to relacja procentowej zmiany wielkości popytu do procentowej zmiany ceny...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /17.09.2006 Znaków /4 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroekonomia

  1. CELE MAKROGOSPODARCZE: 1) wysoki i stale rosnący wzrost gospodarczy, czyli wysoki i rosnący PKB 2) stosunkowo niska inflacja 3) niskie bezrobocie 4) ustabilizowanie stosunków gospod. Z zagranica co przejawia się w utrzymaniu stabilnej waluty i ustabilizowanego importu i eksportu. Grupy narzedzi makroekonomicznych służących do sterowania gospod. - polity fiskalna-dotyczy opodatkowania i wydatków rządowych wydatki wpływaja na poziom konsumpcji prywatnej i zbiorowej podatki natomiast ściągają czesc dochodów z rynku i odziałówuja na wielkość produktu narodowego gdyż obniza poziom konsumpcji i inwestycji - polit.monetarna-steruje nia bank centralny jego rola polega na stabilizacji wartości pieniędzy - polit dochodowa- jej głównym celem jest ograniczenie inflacji poprzez bezposrenie oddziaływanie na poziom płac i na poziom cen) - polityka...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /13.09.2006 Znaków /27 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwoj transportu a rozwój gospodarczy

  1. Czynniki determinujące politykę rozwoju transportu. 2. Wpływ transportu na środowisko. 3. Ocena dotychczasowej polityki rozwoju transportu w Polsce. LITERATURA: 1. W. Rydzkowski , K. Wojewódzka-Król „Współczesne problemy polityki transportowej” Warszawa 1997r. 2. E. Mazur „Terenochłonność transportu w niektórych krajach”, „Przegląd komunikacyjny” nr 5 rok 1993 r. 3. J. Wronka „Koszty zewnętrzne transportu lądowego w Polsce” Warszawa 1995 r. 4. E. Menes „Charakterystyka rynku transportowego Unii Europejskiej” , „Przegląd komunikacyjny” nr 9 1995r. 5. M.Dąbrowska-Loranc „Rozwój motoryzacji a stan bezpieczeństwa ruch drogowego w Polsce”,„Przegląd komunikacyjny” nr 11 1995r. Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy kraju. Sprawnie funkcjonujący system transportowy...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /04.09.2006 Znaków /28 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ rządu i banku centralnego na gospodarkę.

  Podmiotem gospodarczym, który może wpływać na funkcjonowanie gospodarki w celu osiągnięcia konkretnych celów, jakimi są choćby zmniejszenie stopy bezrobocia czy obniżenie inflacji, jest rząd. Wykorzystuje on w tym celu wiele instrumentów ekonomicznych i prawnych, na przykład przedkłada sejmowi projekty regulujące sferę gospodarczą czy też udziela koncesji. Realizuje politykę fiskalną lub dokonuje bezpośrednich interwencji. Rząd jest aktywnie zaangażowany w osiąganie pełnego zatrudnienia, stabilnych cen i wzrostu gospodarczego. Wprowadzenie przez rząd płac minimalnych, umożliwiające poprawę dystrybucji dochodu pomiędzy członkami społeczeństwa, jednocześnie wywołuje bezrobocie. Działalność rządu nakierowana na walkę z inflacją i bezrobociem wpływa na dystrybucję dochodu i alokację zarówno dóbr prywatnych, jak i publicznych. W celu...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /02.09.2006 Znaków /6 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pracy w punktach sprzedaży detalicznej

  Właściwa organizacja pracy w punkcie sprzedaży detalicznej przyczynia się do usprawnienia obsługi nabywców oraz ułatwia wykonywanie zadań. Nabiera szczególnego znaczenia w dużych sklepach zatrudniających dużą grupę pracowników. Głównym celem przedsiębiorstwa handlowego jest sprzedaż towarów. Osiągnięcie tego celu może nastąpić wieloma odmiennymi sposobami i wymaga wykonywania wielu różnych zadań, dotyczących m.in.: rozplanowania sklepu, wyposażenia w urządzenia niezbędne do sprzedaży, ekspozycji zakupionych wcześniej towarów, reklamy, przygotowania towarów do sprzedaży , organizacja inkasa należności, stworzenia warunków sprzyjających dokonywaniu zakupów i wielu innych. Jednym z ważnych elementów organizacji pracy punktu sprzedaży detalicznej jest czas ich pracy, czyli dni i godziny ich otwarcia. Czas pracy sklepów określany jest...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /01.09.2006 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż dóbr i usług oraz czynniki określające ich wielkości.

  Drugim co do ważności po popycie pojęciem w ekonomii jest niewątpliwie pojęcie podaży. Podaż (ang. supply) jest zestawieniem ilości dóbr, jakie producenci są gotowi dostarczyć (zaoferować) w określonym czasie i przy różnych cenach. Wielkość podaży jest to ilość dobra, jaką producenci są w stanie dostarczyć (zaoferować) na rynek przy określonej cenie w określonym czasie. Należy zwrócić uwagę na różnicę między pojęciem podaży i wielkości podaży. Podaż określa postępowanie producentów przy różnych występujących poziomach cen. Określonej cenie odpowiadają określone wielkości podaży. Wielkość podaży ma sens tylko w odniesieniu do określonej ceny. Możemy rozróżnić następujące rodzaje podaży: * indywidualną i rynkową -podaż indywidualna będzie dotyczyła jednego rodzaju dobra produkowanego przez jednego producenta...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /30.08.2006 Znaków /12 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania społeczne i ich specyfika– przedmiot i zakres badań społecznych

  Badania społeczne stanowią próbę zrozumienia życia społecznego. Dwa filary nauki to logika i obserwacja. Oba te elementy odnoszą się do trzech głównych aspektów działalności nauk społecznych, teorii, gromadzenia danych i ich analizy. Teoria naukowa zajmuje się logiką, podczas gdy gromadzenie danych – obserwacją jako aspektem nauki. Badania społeczne zmierzają w dużej części do odkrywania prawidłowości w życiu społecznym. Choć znalezienie prawidłowości jest dążeniem każdej nauki, cel ten niekiedy stanowi przeszkodę dla ludzi, którzy po raz pierwszy stykają się z naukami społecznymi. Dokumentowanie tego, co oczywiste, jest cenną funkcją każdej nauki, zarówno przyrodniczej jak i społecznej. Teorie nauk społecznych zajmują się na ogół zbiorowymi, a nie indywidualnymi zachowaniami. Ich celem jest wyjaśnienie, dlaczego zagregowane wzorce...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /21.08.2006 Znaków /16 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt i podaż na rynkach oraz instrumenty nimi sterujące

  Rynek jest jednym z najczęściej używanych słów, a jego rola w gospodarce jest nieoceniona. Najogólniej można powiedzieć, że rynek to miejsce. Na którym spotykają się kupujący i sprzedający w celu zawarcia kupna-sprzedaży. W praktyce niema jednego takiego miejsca. Transakcje kupna-sprzedaży zawierane są w różnych miejscach: w sklepie, biurze, na giełdzie, placu. Coraz częściej do zawarcia transakcji nie jest potrzebny osobisty kontakt z kupującego z sprzedającym. Pomagają w tym urządzenia techniczne, w tym Internet. Definiując rynek nie można ograniczyć się tylko do jego pasywnej, technicznej roli,polegającej głównie na stworzeniu przestrzeni dla wymiany towarów. Rynek to przedewszyskim mechanizm utworzony przez wzajemne relacje miedzy kupującymi i sprzedającymi. W wyniku tych zależności kształtują się: popyt, podaż i cena. Podstawowymi...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /26.07.2006 Znaków /9 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia integracji europejskiej

  Zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN: Integracja jest procesem integrowania się, tworzenia się całości z drobnych cząstek; scalenie, scalanie. GENEZA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: Idea zjednoczonej Europy zanim stała się realnym celem politycznym pozostawała przez wiele lat jedynie w sferze pomysłów. Przykładem takich idei były: ?Stany Zjednoczone Europy? autorstwa Wiktora Hugo inspirowane ideałami humanistycznymi i pokojowymi. Po II wojnie św. ideę zjednoczonej Europy próbowali wprowadzać: Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi i Winston Churchill. Chcieli oni, by w Europie Zachodniej został wprowadzony nowy porządek oparty na idei wspólnego interesu, u którego podwalin miałyby lec traktaty gwarantujące praworządność i równość pomiędzy wszystkimi krajami. Robert Schuman (minister spraw zagranicznych Francji) podjął pomysł...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /12.07.2006 Znaków /3 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa indywidualnych właścicieli.

  Przedsiębiorcy jednoosobowi (indywidualni) jako osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą z zachowaniem warunków ustawy o prawie do działalności gospodarczej. Działalność taką może prowadzić jedna osoba bez zatrudnienia pracowników najemnych. Znajdują się jednak osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu przedsiębiorstwa małe, średnie, a nawet duże, zatrudniając pracowników najemnych, oraz prowadząc zakłady rzemieślnicze. Stosownie do tej ustawy, podejmowanie działalności gospodarczej jest dozwolone każdemu na równych prawach, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Do tych warunków należą: 1. ochrona życia i zdrowia ludzkiego, 2. przestrzeganie przepisów budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych, oraz ochrony środowiska, 3. posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez wykonawców, 4. wykonywanie tylko...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /03.07.2006 Znaków /3 631

  praca w formacie txt

Do góry