awatar

Profil użytkownika coubsEncoca

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia ekonomiczne

  Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu. Ze zdarzeniami ekonomicznymi człowiek ma doczynienia zawsze tzn. przez całe swoje Zycie ponieważ musiał zawsze zaspokoić swoje potrzeby. Twórcą nauki ekonomii był anglik Adam Smith który w roku 1776 wydał swoją pracę Pt.? Przyczyny bogactwa narodów? . Można powiedzieć Ze ekonomia jest nauką o gospodarowaniu i dokonywaniu wyborów w zakresie gospodarczej sfery życia. Gospodarowanie to działalność ludzka indywidualna lub zbiorowa która prowadzi do zaspokojenia potrzeb człowieka. Działalność ta czyli gospodarowanie powinna polegać na porównywaniu korzyści i kosztów(nakładów) i powinna być wyborem najlepszej możliwości. Gospodarowanie powinno polegać na takich działaniach aby uzyskać jak najwięcej z tego czym dysponujemy. Gospodarować czyli dokonywać wyborów ekonomicznych musimy dlatego gdyż istnieje...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /12.12.2006 Znaków /2 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczny liberalizm i koncepcja państwa "minimum"

  Ekonomiści klasyczni, a w szczególności Ricardo i Smith popierali prywatną inicjatywę, przedsiębiorczość i osobiste interesy jednostek. Zdawali sobie jednak sprawę, że swobodna działalność przedsiębiorczych jednostek nie gwarantuje pełnej harmonii i ich interesów z interesem ogółu. Zgodność tych interesów zapewnia wg nich „niewidzialna ręka” rynku, czyli samoczynnie działający mechanizm rynkowy. Działa on jednak dobrze dopiero wtedy, gdy w społeczeństwie i gospodarce panują sprawiedliwe prawa i porządek, a konkurencja nie jest ograniczana przez monopole. Smith i Ricardo nie bagatelizowali instytucji państwa, postrzegali ją jednak jako instytucję zapewniającą obronę narodową, stojącą na straży porządku i ładu publicznego, a także gwarantującą obywatelom podstawowe wolności, w tym ochronę ich praw własności i swobodę w sferze...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /03.12.2006 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola państwa w gospodarce rynkowej

  SPIS TREŚCI Wstęp. I. Pojęcie państwa II. Tradycyjne ujęcia roli państwa w gospodarce ? dobro wspólne a dobra publiczne i metody ich produkcji ? państwo jako producent, a państwo jako gwarant dóbr publicznych ? oddziaływanie przez przymus i inne formy osiągania celów publicznych w złożonych społeczeństwach III. Argumenty za i przeciw ekonomicznej roli państwa IV. Zmiany w uwarunkowaniach gospodarczej roli państwa ? przemiany społeczeństw: indywidualizacja postaw i słabnięcie wartości wspólnotowych ? globalizacja gospodarcza i jej wpływ na przemiany gospodarczej roli państwa - stabilizacja makroekonomiczna - redystrybucja dochodów - regulacje V. Funkcja stabilizacyjna i redystrybucyjna roli państwa VI. Różne formy interwencjonoizmu państwowego VII. Rola państwa w procesie transformacji gospodarki polskiej VIII. Podsumowanie IX...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /02.12.2006 Znaków /2 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja

  Za początki globalizacji powszechnie przyjmuje się lata dziewięćdziesiąte XIX wieku. Związane było to z faktem, iż podczas intensywnego rozwoju kapitalizmu, kapitał nie natrafiał na spore ograniczenia. Ludzie mogli wtedy inwestować praktycznie na całym świecie, co wykorzystywali chcąc osiągnąć najwyższy poziom produkcji, przy minimalnych kosztach. Pionierami globalizacji są takie firmy jak: Ford, Singer, Gilette, National Cash Register. Pierwsza faza globalizacji wynikała z potrzeby wzrostu korzyści skali w związku z zaistniałym w ówczesnym czasie postępem technologicznym. W owych czasach kwitł także handel międzynarodowy, który odgrywał coraz ważniejszą rolę w ekonomii światowej. Postępujące procesy globalizacji zostały jednak zahamowane konsekwencjami „wielkiego kryzysu” z lat trzydziestych XX wieku. Państwa chcąc przeciwdziałać...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /29.11.2006 Znaków /20 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy producentowi opłaca się produkować?

  Producent jest podmiotem gospodarczym, który decyduje co i ile produkować. Stosując wybraną technologię oraz organizację produkcji producent dostarcza na rynek dobra kupowane następnie przez konsumentów tych dóbr. W gospodarce rynkowej producent musi zaopatrzyć się na rynku w niezbędne czynniki produkcji. Z drugiej strony producent występuje jako sprzedający wytworzone w przedsiębiorstwie produkty i usługi. Decyzje producentów znajdują odzwierciedlenie w kształtowaniu się popytu rynkowego na czynniki produkcji oraz w kształtowaniu się podaży wyprodukowanych dóbr. Technologia stanowi dla producenta jedynie konieczny środek pozwalający osiągnąć korzyści ekonomiczne z podjętej działalności produkcyjnej. Wiadomą sprawą jest to, iż zysk uzyskany z produkcji jest głównym celem działalności producenta. Nakłady na produkcję wyrażane w...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /31.10.2006 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System prawa w Polsce. Omów na jakich zasadach oparta jest organizacja ekonomiczna w Polsce.

  Pierwsze zetknięcie z obowiązującym prawem, z olbrzymią liczbą aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) regulujących różne dziedziny stosunków społecznych, stwarza wrażenie przypadkowości i niespójności tych aktów. Bliższa analiza wykazuje jednak, że mimo ich różnorodności akty te opierają się na pewnych wspólnych zasadach ogólnych, służą określonym celom i są z sobą zsynchronizowane. Akty te stanowią więc, określony system. Przez system prawa rozumiemy ogół norm prawnych obowiązującym w państwie w określonym czasie, opartych na wspólnych, podstawowych zasadach, usystematyzowanych według przyjętych kryteriów. Natomiast norma prawna jest poparta przymusem, państwową ogólną regułą postępowania skierowaną do abstrakcyjnego adresata, określającą jego postępowanie w przewidzianej normą sytuacji. Norma prawna może być regułą...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /28.10.2006 Znaków /17 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie budżetu

  Budżetu to roczny plan (zestawienie ) dochodów i wydatków władzy publicznej. Ustawa o finansach publicznych wprowadza bardziej rozbudowaną definicję: Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów: organów: władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej. Uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego. Zawierająca: zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych, plany przychodów i wydatków państwowych funduszy celowych, zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa. Budżet, jako ogólna instytucja finansowa, jest tworzony i rozdysponowywany za pomocą różnych instrumentów typu dochodowego i wydatkowego. W przypadku dochodów są to...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /17.10.2006 Znaków /2 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia

  Istota i rodzaje ubezpieczen. Ludziom i posiadanym przez nich dobrom zagrazaja rozne wydazenia losowe, ktore moga spowodowac smierc, uszczerbek na zdrowiu lub ubytek albo strate majatku. Wywoluje to uzasadniona sklonnosc do tworzenia wspolnych zasobow przeznaczonych na wyrownanie powstalych szkod materialnych lub na lagodzenie nastepst zdarzen losowych. Najczesciej spotykana forma tworzenia wspolnych zasobow pienieznych jest ubezpieczenie. Istota ubezpieczenia jest gromadzenie kapitalu powstajacege ze skladek ubezpieczeniowych podmiotow, przeznaczonego na wyrownanie uszczerbku materialnego lub lagodzenie nastepstw spowodowanych okreslonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie zwiazane jest z ryzykiem, gdyz zdarzenie powodujace straty moze, ale nie musi, nastapic i nie mozna z gory okreslic wysokosci powstalej szkody. Stopien ryzyka jest rozny w poszczegolnych rodzajach zdarzen...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /09.10.2006 Znaków /11 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomia

  1. Jaki jest pogląd prof. Pietrzaka na wejście Polski do strefy euro? Poglądy prof. Pietrzaka włączenie Polski do strefy euro mówią , że będzie to znacznie trudniejszy sposób niż wejście do Unii Europejskiej. Profesor Pietrzak nie popiera tzw. „zaklinania” euro i twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty nie nastąpi w 2009 czy w 2010r. tak jakby większość sobie tego życzyła, a nastąpi wtedy, gdy będzie to dla Polski najbardziej korzystne okres. Profesor w swoim wywiadzie twierdzi że, przyjęcie wspólnej waluty euro może nastąpić nie wcześniej niż dopiero w 2013 roku. 2. Co przemawia według niego za późniejszym wejściem do euro? Za późniejszym wejściem Polski do strefy euro mogą przemawiać takie argumenty jak: stosowania przez Eurostat metodologii obliczania deficytu sektora finansów publicznych , według której nie zalicza się do...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /09.10.2006 Znaków /33 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek kosztów

  2. POJĘCIE RACHUNKU KOSZTÓW JAKO SYSTEMU PRZETWARZANIA System informacyjny rachunkowości każdej jednostki gospodarczej zawiera względnie wyodrębniony podsystem, którego przedmiotem zainteresowania są ponoszone w jednostce koszty. Podsystemem tym jest systematycznie prowa?dzony rachunek kosztów stanowiący integralną część systemu rachunkowości jednostki. Szczególne miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym rachunkowości wynika z miejsca i roli informacji dotyczących kosztów w zbiorze informacji ekonomicznych przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów stanowi wyodrębniony podsystem systemu informacyj?nego rachunkowości zajmujący się ustalaniem, w różnych przekrojach, wyra?żonej w pieniądzu wartości nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej oraz usług obcych poniesionych w ustalonym czasie i z określonym przeznaczeniem. Systematycznie prowadzony...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /05.10.2006 Znaków /3 006

  praca w formacie txt

Do góry