awatar

Profil użytkownika coubsEncoca

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  Zagadnienia z ekonomi

  EONOMIA – jest nauką zajmującą się badaniem funkcjonowania gospodarki. MIKROEKONOMIA - zajmuje się zachowaniem indywidualnego konsumenta, przedsiębiorcy, handlowca, rolnika. Interesują ją takie zagadnienia jak: - przyczyny określające ceny poszczególnych dóbr i usług, - budowanie pojedynczych rynków funkcjonalnych w ramach gospodarki narodowej, - zjawiska determinujące wielkość produkcji poszczególnych przedsiębiorstw i gałęzi produkcji, - zasady zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, - wpływ zjawisk zakłócających mechanizm rynkowy i zachowania podmiotów MAKROEKONOMIA - skupia swoją uwagę na badaniu takich wielkości jak całkowity dochód gospodarki, odsetek osób zatrudnionych, przepływ kapitału. Interesują ją takie zagadnienia jak: - przyczyny określające poziom produkcji krajowej i dochodu narodowego, -...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /02.07.2006 Znaków /8 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści skali

  KORZYŚCI SKALI Spis treści 1. Współczesne teorie handlu międzynarodowego a korzyści skali 2.Typy korzyści skali w ujęciu konkurencji monopolistycznej i handlu 3.Handel wewnątrz-gałęziowy 4. Model Ricardo 5. "Paradoks Leontiefa" 1.Współczesne teorie handlu międzynarodowego: A. Teoria neoczynnikowa. Rozwiniecie teorii obfitości zasobów, w teorii obfitości, mówiliśmy o pracy i kapitale, w teorii neoczynnikowej mówimy też o innych czynnikach produkcji: praca prosta, złożona; kapitał rzeczowy, ludzki, itd. B. Teoria neotechnologiczna. a) teoria luki technologicznej, o strukturze i kierunkach handlu międzynarodowego decyduje zdolność krajów do wytwarzania nowych technologii. b) cyklu życia produktu, wg tej teorii produkt przechodzi przez 3 fazy życia: - innowacyjna, niewielkie ilości produktu, głównie na rynek wewnętrzny, cena wysoka, cały czas...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /30.06.2006 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitologia odwiecznym źródłem inspiracji twórczej

  W mojej pracy chciałabym przedstawić argumenty przemawiające za tym, że mitologia jest odwiecznym źródłem inspiracji. Uniwersalne przesłanie mitu oraz postawy bohaterów powodują, że mity odegrały ważną rolę w kulturze europejskiej. Stały się bogatym źródłem tematów sztuk pięknych, w tym także literatury. Potwierdzeniem tego może być literatura odrodzenia, a przede wszystkim twórczość najwybitniejszego przedstawiciela w Polsce – Jana Kochanowskiego. W tym okresie ożywały estetyczne formy antyku. W zbiorze „Pieśni”, których był autorem wzoruje się na antycznym artyście – Horacym. W jednej pt.: „Niezwykłym i nie lada piórem opatrzony” przedstawia problem przetrwania w pamięci potomnych. Przedstawia siebie jako łabędzia, który dzięki swym potężnych skrzydłom dotrze do najdalszych zakątków świata głosząc sławę...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /21.05.2006 Znaków /4 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał ludzki i jego funkcje

  Kapitał ludzki, ekonomiczny zasób wiedz, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku i społeczeństwie jako całości, określający zdolność do pracy, do adoptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań. Zasób ten nie jest dany przez genet. właściwości danej populacji ale można go powiększać za pomocą inwestycji w człowieka, czyli przez ogół działań wpływających na przyszły pieniężny i fizyczny dochód przez powiększenie zasobów ucieleśnionych w ludziach: usługi i udogodnienia związane z ochroną zdrowia, poprawą wyżywienia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w czasie pracy, kształcenie w systemie edukacji narodowej, poszukiwanie i gromadzenie informacji o sytuacji firm i perspektywach zawodowych, badania nad ukierunkowaniem ludności, migracje ludności. W wymiarze społeczeństwa zasób...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /11.05.2006 Znaków /5 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Myśli Ekonomicznej - pytania i odpowiedzi na egzamin (WSE, Białystok)

  1. Granice podziału pracy wg. myślicieli starożytnych. Sokrates – koncepcja społecznego podziału pracy: ” szewcy niechaj robią buty, kowale niechaj kują żelazo, ale do rządzenia państwem niechaj powołani będą najlepsi (…) najmądrzejsi”. Ksenofont podzielił pracę wg. kwalifikacji zawodowych. Pogarda dla pracy fizycznej. Praca fizyczna hańbi ”wolnego” człowieka, zniekształca ciało i nie pozostawia czasu na sprawy polityczne, społeczne i kulturalne. 2. Ekonomia a chrematystyka (Arystoteles). Ekonomia- nauka o zjawiskach gospodarczych i polityka (nauka o państwie) są częściami etyki (nauki o moralności). Ekonomia to tradycyjna wiedza i nauka o prowadzeniu gospodarstwa domowego i sztuka zarobkowania z innych źródeł. Przedmiotem ekonomii jest gospodarka naturalna. Celem tej gospodarki jest produkcja i pomnażanie wartości użytkowych...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /16.04.2006 Znaków /34 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie

  WPROWADZENIE Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej narażone jest na działanie różnych mechanizmów rynkowych i ciągłe zmiany, co sprawia, że menedżerowie zmuszeni są zwracać uwagę na rozwój i fazę badań występujących w procesie tworzenia wartości. Ogromne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw mają zasoby wiedzy technicznej i ekonomicznej, która jest niezbędna do planowania i podejmowania decyzji czy też kierowania procesami gospodarczymi. Wiedzę tą można zdobyć przede wszystkim w drodze analiz ekonomicznych. Szczególnie, jeśli chodzi o analizę finansową. Przedmiotem analizy finansowej w przedsiębiorstwie jest jego działalność gospodarcza oparta na angażowanych zasobach majątkowo-kapitałowych i osobowych. W warunkach gospodarki rynkowej celem tej działalności jest przede wszystkim wygenerowanie przyrostu kapitałów...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /15.04.2006 Znaków /14 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia

  PSYCHOLOGIA – to nauka o mechanizmach warunkujących zachowanie człowieka. Analizuje zarówno mechanizmy wewnętrzne jak i zewnętrzne tego zachowania. Teoria psycho teoretyczna – stara się odpowiedzieć na pytanie jak jest i jakie jest prawdopodobieństwo, że tak będzie. Teoria psycho stosowana – wykorzystanie wiedzy teoretyczno w różnych obszarach ludzkiej działalności. Psychologia – nauka o procesach psychicznych i zachowaniu. PROCESY PSYCHICZNE – to co czyni mózg, kiedy osoba przechowuje informacje, przywołuje je bądź posługuje sie nimi lub kiedy czuje się w określony sposób. ZACHOWANIE - możliwe do zaobserwowania działania na zewnątrz jednostki indywidualne lub grupowe. POZIOMY ANALIZY - poziomy analizy różnią sie pod względem rozmiaru rozważanych zdarzeń, od wielkich poczynajac, na małych kończąc. OSOBOWOSCI - jako zespół dyspozycji...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /02.04.2006 Znaków /4 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pytania i odpowiedzi z ekonomii

  1. Definicja ekonomii. Ekonomia nauka badająca jak ludzie sobie radzą sobie z rzadkością wszelkich zasobów. Ta rzadkość decyduje o wyborze między różnymi zastosowaniami. Ekonomia zajmuje się badaniem podmiotów gospodarczych w zakresie sposobu wykorzystania ograniczonych zasobów w sferze produkcji, podziału, konsumpcji i wymiany. 2. Zasady racjonalnego gospodarowania. Racjonalne gospodarowanie jest jednym z kluczowych pojęć w ekonomii, w myśl, którego podmiot dokonuje takiej alokacji ograniczonych zasobów, które optymalizują korzyści, jakie z tego czerpie. Do racjonalnego gospodarowania zmusza rzadkość zasobów i dóbr dostępnych w gospodarce. Warunkiem racjonalnego gospodarowania jest możliwość wyboru pomiędzy różnymi wariantami rozwiązań, a także sprecyzowane kryteria wyboru. Rozwiązanie najbardziej racjonalne z punktu widzenia jednego...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /30.03.2006 Znaków /19 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściąga z mikroekonomii

  Ekonomia – jest nauka badającą, w jaki sposób ludzie wykorzystują ograniczone zasoby będące w ich dyspozycji, w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Ekonomia pozytywna – zajmuje się obiektywnym objaśnianiem reguł funkcjonowania gospodarki. Zajmuje się przedstawianiem rzeczywistości taka, jaka ona jest, a nie takiej, jaką powinna być. Zawarte problemy badawcze w ekonomii pozytywnej można ująć w pytaniach: jak jest? Dlaczego tak jest? Ekonomia normatywna – zajmuje się sądami wartościującymi i zmierza do udzielenia odpowiedzi na pytania: jak powinno być? W jaki sposób i jakimi środkami można osiągnąć stan pożądany? Gospodarowanie – dokonywanie wyborów ekonomicznych, podejmowanie decyzji, na co przeznaczyć rzadkie zasoby i jakie potrzeby zaspokoić. Konieczność gospodarowania wynika z nieograniczoności...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /17.03.2006 Znaków /9 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomerania -50 pytań

  1. Czym zajmuje się rząd? Jakie są gospodarcze funkcje rządu? Rząd zajmuję się polityką oraz gospodarką państwa. Funkcja alokacyjna polega na tym, że rząd ingeruje w zakres celów rozwoju gosp. Funkcja redystrybucyjna- polega na zmianie podziału proporcji dochodów. Funkcja stabilizacyjna. 2. W jaki sposób rząd może przyczyniać się do stabilizacji gospodarki? Kontrolować wielkość produkcji, zatrudnienia, inflacji. 3. Czy twoim zdaniem inflacja stanowi problem makroekonomii czy nie? Inflacja stanowi problem, ponieważ makroekonomia zajmuje się badaniem gosp. Narodowej jako całości. I inflacja jest jednym z podzespołów badawczych makroekonomii. 4. Czym zajmuje się i jakie są zadania banku centralnego? Bank centralny zajmuje się gospodarką centralną państwa. Do zadań NBP należą: - czuwanie nad realizacją uchwalonej uchwalonej przez sejm polityki...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /14.03.2006 Znaków /2 968

  praca w formacie txt

Do góry