awatar

Profil użytkownika coubsEncoca

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  Podatek od towarów i usług

  Podatek od towarów i usług jest podatkiem zaliczanym do podatków pośrednich, których ciężar ponoszą nie podmioty na które został on nałożony ale przez osoby trzecie w praktyce najczęściej są to finalni konsumenci którzy muszą nabyć dane dobro. Jest to tzw. podatek od wartości dodanej . Pierwszy raz został wprowadzony na mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r , jednak z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polski system podatkowy uległ istotnym przeobrażeniom na mocy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku. Jest to efekt konieczności harmonizacji polskich przepisów, w zakresie podatku od towarów i usług, z odpowiednimi regulacjami unijnymi. Podatnikiem podatku od towarów i usług jest każdy, kto wykonuje czynności będące przedmiotem opodatkowania. Część...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /30.12.2007 Znaków /8 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces gospodarowania

  POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA PROCESU GOSPODAROWANIA. Proces gospodarowania polega na podejmowaniu przez podmioty gospodarcze różnych decyzji. Określamy je mianem decyzji gospodarczych czy też społeczno¬-gospodarczych. Mogą być one różnie klasyfikowane. Najczęściej spotykaną kla¬syfikacją jest ich podział na decyzje mikro- i makroekonomiczne. Decyzje mi¬kroekonomiczne to przede wszystkim decyzje odnoszące się do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, zaś decyzje makroekonomiczne to decyzje dotyczące gospodarki jako całości. Dosyć często klasyfikuje się też decyzje ekonomiczne ze względu na tzw. horyzont czasowy, do którego się odnoszą (np. decyzje krótko ¬i długookresowe). oraz rodzaj działalności (np. decyzje konsumpcyjne, produkcyjne). W procesie gospodarowania podmiotem działalności są ludzie (poszczególne jednostki, grupy ludzi...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /22.11.2007 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia cz 3

  2. Podaj różnicę między zarządzaniem a kierowaniem? Proces zarządzania jest pojęciem szerokim obejmującym całość działań w przedsiębiorstwie w odniesieniu do kierowania, które jest zarządzaniem kadrami. Proces zarządzania obejmuje: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę. 3. Czym się różni planowanie strategiczne od operacyjnego? W planowaniu głównym kryterium działania jest czas i dlatego wyróżniamy plany: strategiczne (do 15lat) ściśle związane z misją i wizją przedsiębiorstwa a więc orientacją na konkurencję oraz plany operacyjne (1rok) związane z realizacją bieżących zadań firmy. 4. Jaka jest różnica między kontrolą a kontrolingiem? Kontroling różni się od kontroli tym, że oprócz porównywania stanu rzeczywistego z zaplanowanym, analizą błędów wprowadzamy tu jeszcze poprawki (działania korygujące)...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /06.11.2007 Znaków /11 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces gospodarczy i jego uczestnicy.

  1. Procesem gospodarczym nazywamy stale powtarzającą się działalność ludzką polegającą na wytwarzaniu produktów i świadczeniu usług w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich. 2. Ogniwa procesu gospodarczego: a) produkcja, b) wymiana, c) konsumpcja. 3. Produkcja to wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych przynoszących zyski producentom i zaspakajających potrzeby ludzkie. 4. Czynniki produkcji to: a) praca, b) ziemia, c) środki produkcji (przedmioty pracy i środki pracy). 5. Działalność gospodarcza to działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek. 6. Konsumpcja jest procesem zaspakajania potrzeb ludzkich. 7. Wymiana to dobrowolne przekazywanie dóbr lub świadczenie usług na rzecz konsumentów po ustalonej cenie. 8. Obrót towarowy to...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /21.10.2007 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J. Schumpetera teoria rozwoju gospodarczego

  Oryginalność wkładu Schumpetera do rodzącego się paradygmatu neoklasycznego polegała na próbie zdynamizowania statycznego modelu gospodarki kapitalistycznej. Dowiódł on, że do zmiany systemu nie są konieczne czynniki zewnętrzne, ponieważ istnieją siły wewnętrzne, które stają się przyczyną rozwoju gospodarczego. Bez takich sił procesy gospodarcze miałyby charakter adaptacji do zmian egzogennych, charakterystycznych dla ruchu okrężnego zasobów gospodarczych. W takiej gospodarce produkt jest dzielony tylko między dwa czynniki - pracę i ziemię, natomiast kapitał, jako niesamodzielny czynnik produkcji, nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Tylko w gospodarce rozwijającej się ma miejsce zysk. Siłę sprawczą napędzającą rozwój gospodarczy i zapewniającą wynagrodzenie właścicielom kapitału generują przedsiębiorcy, którzy niejako z wewnętrznej...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /15.10.2007 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

  Przeprowadając porównanie gospodarki planowej i rynkowej musimy sobie zdefiniować te pojęcia. Gospodarka planowa w założeniach stanowiła podstawę funkcjonowania państwa budującego porządek swego działania w oparciu o plan centralny, umożliwiający realizację gospodarki nakazowo-rozdzielczej czyli gospodarki, w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo. Państwowe instytucje planistyczne decydują o rodzaju i ilości produkowanych dóbr i usług, cenach oraz sposobach wymiany i rozdzielnictwie. Ustalały hierarchię potrzeb w gospodarce. Szczegółowe nakazy są kierowane do przedsiębiorstw, pracowników, a nawet gospodarstw domowych.W gospodarce tej wadą było między innymi nieracjonalne wykorzystanie czynników wytwórczych, które były własnością państwa.Brakowało motywacji przedsiębiorstw do osiagania...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /26.09.2007 Znaków /18 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl produkcyjny

  CYKL PRODUKCYJNY – jest to okres czasu pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem procesu produkcyjnego wyrobu, to czas, w którym materiał wyjściowy przechodzi kolejno przez wszystkie operacje produkcyjne i jest przekształcony w wyrób gotowy. Jest podstawą ustalania planów produkcji, a także normowania wielkości zapasów robót w toku, jest wyrazem organizacji procesu produkcyjnego czasie. Cykl produkcyjny dzieli się na: Okres roboczy : czas trwania operacji technologicznych, transportowych, kontrolnych, roboczych w procesie ,magazynowania, operacji naturalnych Okres Przerw: przerwy wynikające z organizacji procesu produkcji i przerwy związane z organizacja dnia roboczego Dla potrzeb optymalizacji długości cyklu produkcyjnego, często oblicza się tzw optymalne wielkości partii produkcyjnych PRZEBIEGI PARTII PRODUKCYJNYCH CYKLU: 1.Przebieg szeregowy – typowy...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /18.09.2007 Znaków /4 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia myśli ekonomicznej - ściąga (zdałam egzamin na 4. polecam)

  1. Pochodzenie nazwy „ekonomia” i jej znaczenie 2. Najważniejsi autorzy prac ekonomicznych starożytnej Grecji i Rzymie 3. Poglądy na temat pracy i własności myślicieli greckich i rzymskich. 4. Z jakimi dziedzinami wiedzy łączono ekonomię w starożytności i średniowieczu. 5. Najwybitniejsi przedstawiciele myśli średniowie. 6. Poglądy ekonomiczne Tomasza z Akwinu. 7. Wkład Mikołaja Kopernika do ekonomii. 8. Pojęcie i główne założenia merkantylizmu. 9. Monchretien i pojaw.się nazwy„ekonom.polit.” 10. Ograniczenia merkantylizmu w opinii prekursorów ekonomii klasycznej w Anglii. 11. Fizjokratyzm jako etap przejściowy między merkantylizmem a klasycyzmem we Francji. 12. Znaczenie Adama Smitha dla rozwoju ekonomii. 13. Najwybitniejsi przedstawiciele ekonomii klasycznej w Anglii i Francji. 14. Prawo Ricarda-Saya. 15. Główne założenia...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /12.09.2007 Znaków /20 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie

  BEZROBOCIE. Stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w krajach gospodarczo rozwiniętych. Pojawiło się masowe bezrobocie w krajach postsocjalistycznych centralnej i wschodniej Europy. W krajach OECD (25 krajów rozwiniętych) pod koniec lat sześćdziesiątych łączne bezrobocie sięgało 5- 6 mln osób. Obecnie przekroczyło 32 mln osób, a więc jest wyższe niż w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego lat trzydziestych. Bezrobocie w Polsce zbliżyło się do poziomu 3 mln osób, tj. 16 % ludności aktywnej zawodowo. DEFINICJA BEZROBOCIA Bezrobocie występuje wówczas, gdy liczba osób poszukujących pracy jest większa niż liczba ludzi zdolnych do pracy, chcących pracować i akceptujących istniejący poziom wynagrodzeń, pozostaje bez pracy...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /11.09.2007 Znaków /27 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia wprowadzenie - wykłady Ziomek

  Książki: „Podstawy ekonomii” R. Milewski „System rynkowy” M. Nasiłowski Zagadnienia: 1. Rynek-gospodarka rynkowa. 2. Prawo popytu i podaży. 3. Podstawy strukturalne rynku. 4. Teoria produkcji. 5. Dochód narodowy. 6. Podstawy zależności agregatowe w ekonomi Keynsowskiej. 7. Bezrobocie 8. Inflacja. Ekonomia 1) Geneza nazwy Nazwą „EKONOMIA” posługiwał się już Arystoteles (grecki filozof, który żył ok. 300 lat p.n.e.) Oikos- po grecku znaczy dom Nos- po grecku znaczy prawo Ekonomia oznacza, zatem wiedzę o prawach rządzących gospodarstwem domowym. Od XVII w. Rozpowszechnił się termin „EKONOMIA POLITYCZNA”, przy czym przymiotnik „POLITYCZNA” oznacza tyle samo, co „SPOŁECZNA” Współcześnie zwłaszcza w literaturze angielsko-amerykańskiej przymiotnik ten jest pomijany i stosowany jest „EKONOMIA” „ECONOMICS” 2)...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /02.09.2007 Znaków /22 320

  praca w formacie txt

Do góry