awatar

Profil użytkownika Chubdiggiligo

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

86 prac, w tym:

 • 86tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /86 prac/

 • Ocena brak

  Moja Mała Ojczyzna

  Historia Gminy Buczkowice Podobnie jak okoliczne wsie, tak i miejscowości należące dziś do gminy Buczkowice, nie posiadają żadnego dokumentu lokacyjnego i trudno jest ustalić dokładniejszą datę ich założenia. Początki osadnictwa na tych terenach związane są z "państwem żywieckim" i przypadają na przełom XIII / XIV wieku. Najstarsze źródła pisane dotyczące terenów dzisiejszej gminy Buczkowice, pochodzą z 1581 roku i dotyczą rolniczej wsi kmiecej - Rybarzowic. Ówczesne spisy skarbowe wymieniają "Rybarzowice" jako wieś należącą do "far" Radziechów powiatu śląskiego, woj. krakowskiego stanowiących własność Jana Spytka Komorowskiego, pana na Żywcu. W XVI wieku na terenach dzisiejszej gminy Buczkowice rozpoczyna się proces osadnictwa koczujących pasterzy w wyniku, którego powstają w wieku XVII wsie zarębne, takie jak: Bu-czkowice...

  Ocena /

  Autor /Chubdiggiligo Dodano /15.12.2007 Znaków /19 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady tworzenia prawa

  ZASADY TWORZENIA PRAWA Wykład I Źródła prawa powszechnie obowiązującego KONSTYTUCJA RP w sposób kompleksowy uregulowała źródła prawa ? Rozdział III (próba usystematyzowania tej kwestii). ŹRÓDŁO PRAWA to dokument urzędowy, zawierający reguły obowiązującego i wymagalnego zachowania ludzi i ich zrzeszeń, a także kompetencje instytucji publicznych, zwłaszcza organów państwa. Źródła prawa tak uregulowane zawarte zostały w Konstytucji RP. Te regulacje muszą cechować się abstrakcyjnością i generalnością. Generalność oznacza, że regulacje te odnoszą się do nieokreślonej z góry ilości podmiotów, a abstrakcyjność oznacza, że odnoszą się do nieokreślonych z góry przypadków. Te reguły (normy) zapisane są w przepisach. Cechy polskiego systemu źródeł prawa (co wchodzi w skład tego systemu): Prawo w Polsce jest wyłącznie prawem...

  Ocena /

  Autor /Chubdiggiligo Dodano /15.12.2007 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego dr Churski Paweł WSHE Włocławek

  1.potrzeby w społeczności lokalnej. Potrzeby egzystencjalne Funkcjonowanie gospodarstw domowych, mają charakter materialny i niematerialny Powstawanie nowych placówek produkcyjno –usługowych Niematerialne – usługi odbywające się „ na ludziach” stanowią podstawę warunków życia. -Potrzeby rezydencjalne (mieszkaniowe) kwestia warunków mieszkaniowych: stan, wielkość, infrastruktura -potrzeby kulturalne -potrzeby społeczne potrzeby jakie powinny się rozwijając z tworzącej się solidarności lokalnej. Dotyczy rozwiązywania problemów społecznych. (rozwój placówek, które minimalizują patologię) także placówki, które promują „oczekiwane” zachowanie społeczne np. solidarność i przedsiębiorczość. Buduje to kapitał społeczny, czyli kondycję, umiejętność społeczności lokalnej do prowadzenia procesu rozwoju lokalnego. Jakość...

  Ocena /

  Autor /Chubdiggiligo Dodano /12.12.2007 Znaków /18 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczenie

  Dziedziczenie, przejście majątku zmarłej osoby fizyczne (spadkodawcy) na jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych (spadkobierców, dawniej dziedziców). Przez dziedziczenie spadkobierca nabywa wszystkie prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku, stając się tym samym ogólnym następcą prawnym spadkodawcy. Podstawą dziedziczenia może być wola spadkodawcy, wyrażona w testamencie, albo przepisy prawne. W związku z tym odróżnia się dziedziczenie testamentowe i dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie ustawowe zachodzi wówczas, gdy osoba zmarła nie sporządziła testamentu albo też żadna z osób powołanych w testamencie nie może lub nie chce dziedziczyć. Przepisy prawne (kodeks cywilny) precyzyjnie określają kolejność i proporcje dziedziczenia ustawowego. Ważny testament sporządzony przez osobę zmarłą upoważnia do dziedziczenia testamentowego...

  Ocena /

  Autor /Chubdiggiligo Dodano /27.11.2007 Znaków /5 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy kancelaryjne XX w.

  Kancelaria ministerstw w okresie międzywojennym W pierwszych miesiącach istnienia ministerstw III RP poszukiwano zasad organizacji i funkcjonowania kancelarii oraz archiwów ministerialnych. Na kancelarię ministerstw tego okresu silnie oddziaływały zasady pracy kancelarii austriackiej. Zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami rejestrowano pisma wpływające, priorowano i układano akta. W kancelariach ministerialnych tego okresu można też zauważyć pewne wpływy innych kancelarii państw zaborczych. Kancelaria pruska zostawiła strukturalno- rzeczowe wykazy akt, rosyjska odrębne dzienniki dla pism wpływających i wysyłanych oraz tworzono jednoroczne teczki poszczególnych spraw. Od 1923r. Przygotowywano reformę kancelaryjną mającą usprawnić pracę kancelaryjną (szkolenia urzędników w zakresie kancelaryjnym, archiwalnym, ujednolicenie organizacji kancelarii w...

  Ocena /

  Autor /Chubdiggiligo Dodano /22.11.2007 Znaków /2 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia administracji w Polsce

  Administracja państwowa to taka dziedzina prawa, która dotyczy w przeważającej części: spraw ustroju i działalności organów państwa związanych z jego wewnątrzpaństwowymi funkcjami. Cały aparat administracyjny funkcjonuje jako aparat powołany do realizowania określonych zadań państwowych. Mówiąc o nauce prawa administracyjnego jako o osobnej dyscyplinie prawnej, należy podkreślić, że jest to stosunkowo młoda wśród innych dyscyplin prawnych dyscyplina. Współczesne prawo administracyjne powstało w momencie, gdy rewolucyjne przemiany przekształciły poddanego w obywatela. Prawo administracyjne to prawo, które reguluje działalność organu administracyjnego wobec każdego, i to w sposób wiążący tak obywatela jak i działający organ. Początkowo reguły działania administracyjnego nie miały tego charakteru i obywatel nie mógł się na nie...

  Ocena /

  Autor /Chubdiggiligo Dodano /21.11.2007 Znaków /2 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia administracji- skrypta malec

  CZĘŚĆ I FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewolucji. 1791: Król + ministrowie (zasada kontrasygnaty) Konstytucja z 1791 r. powierzała władze wykonawczą w ręce króla, a że monarcha pozostał nietykalny i nieodpowiedzialny wszystkie jego akty dla swej ważności wymagały kontrasygnaty ministerialnej. 1793: Rada Wykonawcza (24 członków) / Komitet Ocalenia Publicznego Kolejna konstytucja z 1793 r. na czele władzy wykonawczej stawiała Radę Wykonawczą, jednakże konstytucja ta nigdy nie weszła w życie to też faktycznie w okresie tym władzę wykonawczą sprawował Komitet Ocalenia Publicznego 1795: Dyrektoriat (instytucja kolegialne złożona z 5 dyrektorów, wybieranych na 5 lat), ministrowie jako aparat biurokratyczny nie polityczny Wreszcie za...

  Ocena /

  Autor /Chubdiggiligo Dodano /17.11.2007 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Nauki Administracji Publicznej

  Nauka Administracji ujmowana jest bardzo różnie. Raz jako nauka o „związku zjawisk zachodzących w procesie administrowania”, innym razem jako „organizacja i funkcjonowanie administracji państwowej”, a jeszcze innym przyjmuje definicję nauki społecznej, opierającej się na metodach empirycznych, której przedmiot stanowi wszechstronna wiedza o istniejącej w danym ustroju administracji publicznej. Jak by jednak na to nie patrzeć, przedmiot ten zajmuje się w szczególności: - środowiskiem, w którym działa administracja oraz wzajemne związki, jakie zachodzą między tymi dwoma elementami - sprawami struktur organów administracyjnych i wzajemnego powiązania aparatu administracyjnego - problemem kadr w administracji - funkcjonowaniem aparatu administracyjnego - problematyką kontroli funkcjonowania administracji - sprawami techniki w...

  Ocena /

  Autor /Chubdiggiligo Dodano /07.11.2007 Znaków /11 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe działania związane z wytwarzaniem wyrobu.

  Decydując się na wytworzenie nowego wyrobu w każdym z rodzajów przemysłu; elektrotechnicznego, elektronicznego, meblarskiego czy obuwniczego należy ustalić działania i czynności, które ułatwią osiągnięcie zamierzonego celu. Można je przedstawić w następującej kolejności; Przewidywanie zapotrzebowania ,które polega na oszacowaniu wielkości zapotrzebowania na dany wyrób w pewnym okresie czasu. W zależności od rodzaju wyrobu (obuwie, urządzenia elektrotechniczne i.t.d.) można tego dokonać w różny sposób, a więc na przykład poprzez zbadanie popytu rynkowego oraz zebranie pewnej ilości zamówień Projektowanie wyrobu polega za ówczesnym podziale konstrukcyjnym zespołów, podzespołów i części składowych wyrobu oraz wzięciu pod uwagę materiały potrzebne do jego wyprodukowania. Należy również przeprowadzić różnego rodzaju próby i...

  Ocena /

  Autor /Chubdiggiligo Dodano /24.10.2007 Znaków /10 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca semestralna z Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZAOCZNE ZAWÓD: TECHNIK ADMINISTRACJI Z OBSŁUGĄ CELNĄ Małgorzata Kownacka Semestr III 2004/2005 Praca semestralna z Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 1. Rodzaje umów o pracę 2. Umowa o pracę, umowa zlecenie 3. Sposoby rozwiązywania umowy o pracę 4. Tryb i forma i przyczyny rozwiązywania umowy o pracę za wypowiedzeniem 5. Rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 6. Roszczenie związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę Umowa o pracę jest czynnością prawną, obejmującą zgodne oświadczenia woli pracownika i pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy oznaczonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie, a pracodawca - do zapłaty wynagrodzenia. Każda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków: rodzaju pracy, miejsca jej...

  Ocena /

  Autor /Chubdiggiligo Dodano /09.10.2007 Znaków /2 998

  praca w formacie txt

Do góry