awatar

Profil użytkownika bysiek

Data rejestracji11 grudnia 2012 Ostatnio online8 stycznia 2013, 20:27

Statystyki

190 prac, w tym:

 • 190tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /190 prac/

 • Ocena brak

  Padaczka — sport i wychowanie fi­zyczne

  padaczka — sport i wychowanie fi­zyczne; wszelka aktywność umysłowa i fizyczna jest czynnikiem hamującym występowanie napadów. Zmniejsza się wówczas również bioelektryczna czynność napadowa w badaniu eeg. Dla­tego też uprawianie sportu, uczestni­czenie w zajęciach wf, grach i za­bawach ruchowych...

  Ocena /

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — ukrywanie choroby w szkole i pracy

  padaczka — ukrywanie choroby w szkole i pracy; ok. 70% pracujących ukrywa fakt swojej choroby w oba­wie przed zwolnieniem, nieprzyjęciem do pracy lub negatywną, odrzucają­cą reakcją środowiska. Również więk­szość rodziców stara się ukryć fakt choroby, obawiając się dyskryminacji dziecka i prób...

  Ocena /

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — wskazania do zatrudnie­nia w różnych warunkach

  padaczka — wskazania do zatrudnie­nia w różnych warunkach; przy pra­widłowym doborze zawodu i stano­wiska pracy chorzy, u których wystę­pują niezbyt częste napady padaczko­we bez innych współistniejących zes­połów neuropsychiatrycznych, a zwłaszcza bez zmian psychicznych, mogą i powinni być...

  Ocena /

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka-zapobieganie inwa­lidztwu społecznemu

  padaczka-zapobieganie inwa­lidztwu społecznemu; podstawową za­sadą rehabilitacji większości chorych, u których padaczka jest jedynym lub dominującym objawem uszkodzenia układu nerwowego, jest postępowanie profilaktyczne, polegające na zapobie­ganiu desocjalizacji i inwalidztwu cho­rych. Najbardziej...

  Ocena /

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — zawody i stanowiska pracy

  padaczka — zawody i stanowiska pracy; napady padaczkowe nie stano­wią przeciwwskazań do pracy we właściwie dobranym zawodzie. Więk­szość chorych (60—80%) jest zawodowo czynna. Niekiedy konieczne jest przekwalifikowanie się, zdobycie no­wego zawodu lub indywidualny dobór miejsca i stanowiska pracy...

  Ocena /

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — rokowanie społeczne

  padaczka — rokowanie społeczne; możliwość przewidywania poziomu funkcjonowania społecznego chorego, zdobycia wykształcenia, zawodu i po­zycji społecznej, założenia rodziny oraz oceny ewentualnych potrzeb rehabili­tacyjnych i rewalidacyjnych. Poziom i sposób funkcjonowania społecznego zależą od...

  Ocena /

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Padaczka — ryzyko wypadku przy pracy

  padaczka — ryzyko wypadku przy pracy; możliwość wystąpienia obra­żeń ciała u chorego podczas napadu padaczkowego i przy zadziałaniu czyn­ników zewnętrznych związanych z wy­konywaniem pracy zawodowej. W tym ujęciu nie jest wypadkiem przy pracy uraz głowy doznany podczas napadu, np. w hali fabrycznej...

  Ocena /

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otamowanie myślenia

  otamowanie myślenia; subiektywnie odczuwane nagłe przerwy w myśleniu połączone z uczuciem pustki w gło­wie. Zob. też zaburzenia formalne myślenia

  Ocena /

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otępienie padaczkowe

  otępienie padaczkowe; osłabienie sprawności umysłowej i degradacja psychiczna pochodzenia organicznego u chorych z padaczką. Występuje wśród nielicznych chorych; może być następstwem padaczkorodnego uszko­dzenia mózgu, częstych napadów pa­daczkowych dużych, które dają mor­fologiczne zmiany...

  Ocena /

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otępienie starcze

  otępienie starcze; zaczyna się po 70 roku życia i związane jest ze zmianami zanikowymi, które stopnio­wo i równomiernie ogarniają cały mózg, upośledzając jego funkcje. O. s. jest zespołem o nie znanej bliżej etio-patogenezie. Objawy psychopatologiczne odznaczają się postępującym przebiegiem...

  Ocena /

  Autor /bysiek Dodano /08.01.2013 Znaków /1 644

  praca w formacie txt

Do góry